Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3540. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora, stran 10165.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 29/11), 1. in 2. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO (Uradni list RS, št. 14/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je občinski svet na 8. redni seji dne 11. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se za območje Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju občina) urejajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje reklamnih objektov za oglaševanje in obveščanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja na območju občine, ki se lahko izvaja kot:
– oglaševanje lastne dejavnosti,
– oglaševanje kot gospodarska dejavnost,
– usmerjevanje in obveščanje,
– oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje.
2. člen 
Vrste objektov za oglaševanje ter lokacije oziroma območja za njihovo postavitev so določene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kranjska Gora – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN) in odlokih o podrobnih prostorskih načrtih (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Do sprejema OPN in OPPN se vrste objektov za oglaševanje ter lokacije oziroma območja za njihovo postavitev, določijo z ustreznimi strokovnimi podlagami.
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV 
3. člen 
(vrste) 
V Občini Kranjska Gora je dovoljeno izključno oglaševanje s stalnimi in začasnimi reklamnimi objekti, ki so navedeni v tem členu in so namenjeni širši javnosti.
Stalni reklamni objekti so:
– reklamni panoji,
– reklamni valji,
– vitrine,
– reklamne zastave,
– svetlobne naprave in vitrine,
– obvestilni in usmerjevalni znaki.
Začasni reklamni objekti so:
– prenosljivi panoji,
– čezcestni transparenti,
– zvočne naprave,
– premični objekti,
– baloni,
– plakati.
4. člen 
(reklamni panoji) 
Reklamni panoji so površine največ 12 m2. Lahko so enostranski, dvostranski ali stenski (stenski ali obešeni reklamni panoji), rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo.
Reklamni panoji so lahko samostoječi ali nameščeni na drug objekt.
5. člen 
(reklamni valji) 
Reklamni so samostoječi valji s premerom 140 cm in oglasno višino 200 cm. Streha je stožčasta z višino 94 cm.
6. člen 
(vitrine) 
Vitrine imajo površino največ 3 m2 (obojestranske ali enostranske). Vitrine se postavijo v območja sodobnih urbanih ureditev, ob površinah za pešce, na površine pred poslovnimi stavbami.
Vitrine je dovoljeno osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo sliko ali napis iz njegove notranjosti. Osvetlitev mora biti v skladu z določili veljavnih predpisov.
7. člen 
(reklamne zastave) 
Reklamne zastave so širine največ 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave. Reklamne zastave se uporabljajo samo za oglaševanje lastne dejavnosti.
V okviru posamezne prireditve je na prireditvenem prostoru dopustno še oglaševanje z zastavami, ki ne oglašujejo lastne dejavnosti (zastave sponzorjev prireditve), vendar največ za obdobje treh mesecev.
8. člen 
(svetlobne naprave) 
Objekte za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo sliko ali napis iz njegove notranjosti.
Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih.
Osvetlitev mora biti v skladu z določili veljavnih predpisov.
9. člen 
(prenosljivi panoji) 
Prenosljivi panoji so velikosti največ do 2 m² oglasne površine.
Prenosljivi panoji za oglaševanje lastne dejavnosti se postavljajo na funkcionalnih zemljiščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob fasadi objekta, tako da ne ovirajo ali ogrožajo prometa na teh površinah.
Oglaševanje lastne dejavnosti je s prenosljivimi panoji dovoljeno samo v času poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov, in sicer po en pano na poslovni prostor.
Prenosljivi panoji se lahko uporabljajo tudi za oglaševanje kulturnih in športnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev pomembnih za Občino Kranjska Gora ter za oglaševanje ob volilni in referendumski kampanji.
10. člen 
(čezcestni transparenti) 
Čezcestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Čezcestni transparent je lahko širok največ 8 m in visok 1 m, pri čemer je njegov spodnji rob dvignjen najmanj 5,5 m nad cestiščem. Čezcestni transparent mora biti izdelan iz neodsevnega materiala.
Za obešanje čezcestnih transparentov mora izbrani izvajalec pridobiti tudi soglasje upravljavca ceste.
11. člen 
(zvočne naprave) 
Oglaševanje z zvočnimi objekti v Občini Kranjska Gora je dovoljeno samo za oglaševanje javnih prireditev, v skladu z veljavnimi predpisi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
12. člen 
(oglaševanje z baloni in premičnimi objekti) 
Oglaševanje z baloni in premičnimi objekti je dovoljeno le ob večjih prireditvah, pomembnih za občino (npr. Pokal Vitranc, Svetovni pokal Planica …), vendar največ za obdobje 14 dni.
13. člen 
(plakatiranje) 
Plakati so velikosti največ do 3 m² oglasne površine.
Oglaševanje s plakati je možno samo na stalnih plakatnih mestih, ki jih upravlja, namešča in odstranjuje izvajalec, pooblaščen s strani Občine Kranjska Gora. Plakat mora biti opremljen z žigom izvajalca.
III. NAČIN OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA 
1. Lastno oglaševanje
14. člen 
(pomen) 
Lastno oglaševanje in označevanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in ostalih subjektov, ki opravljajo dejavnost, se lahko izvaja za oglaševanje lastne dejavnosti na objektih in/ali na funkcionalnih zemljiščih, ki so v njihovi lasti ali najemu ter v skladu s prostorskimi akti in s tem odlokom.
Reklamne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in zanje ni potrebno pridobiti dovoljenja občine.
Reklamni objekti iz tega člena niso predmet plačila občinske takse.
15. člen 
(na javnih mestih) 
Lastno oglaševanje je možno na javnih mestih, ki jih določi občina, pod pogoji iz tega odloka.
2. Usmerjevalni in obvestilni sistem
16. člen 
(usmerjevalni znaki namenjeni za krajevno in komercialno vodenje) 
Usmerjevalne znake predstavljajo usmerjevalne lamele, postavljene skupinsko na posebnih nosilcih. Po vsebini se ločijo na znake:
– za nekomercialno vodenje, ki omogoča vodenje do kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter do pomembnejših javnih objektov,
– za komercialno vodenje, ki omogoča vodenje do pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in ostalih subjektov, ki opravljajo dejavnost.
Usmerjevalni znaki za nekomercialno vodenje se postavljajo izključno na podlagi potreb občine.
Označbe za komercialno vodenje se postavijo lahko tudi na zahtevo strank in na njihove stroške, po predhodnem soglasju občine ter pridobitvi vseh drugih potrebnih soglasij, ki jih je dolžna pridobiti stranka sama.
17. člen 
(označevalne table ulic) 
Občina Kranjska Gora skladno z veljavnimi predpisi uredi izdelavo in postavitev označevalnih tabel ulic.
18. člen 
(turistična in druga obvestilna signalizacija) 
Na območju Občine Kranjska Gora je dovoljeno postavljati:
– table in obvestila za varovana, zavarovana in ogrožena območja,
– table o kulturnih spomenikih, naravnih in pomembnejših turističnih znamenitostih,
– table za izraz dobrodošlice ob vstopu v občino ali naselje, ki jih namesti občina,
– informacijske table za podajanje prometnih, turističnih in drugih informacij, ki jih namesti občina,
– obvestila na javnih oglasnih mestih.
Table in obvestila iz prejšnjega odstavka se postavijo v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen 
(na zasebnih površinah) 
Občina lahko postavi usmerjevalni in/ali obvestilni znak tudi na zasebnem zemljišču, če postavitev na javni površini ni mogoča. V tem primeru mora občina pridobiti vsa, s predpisi določena, soglasja za postavitev znaka ter soglasje lastnika zemljišča.
20. člen 
(izvajalec) 
Za postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov občina, skladno z veljavnimi predpisi, izbere izvajalca.
Izvajalec mora skrbeti:
– za postavitev usmerjevalnih znakov v skladu z odlokom,
– za vzdrževanje usmerjevalnih znakov,
– da je vsebina oglasnega sporočila v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko izvajalec v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
– da občini pisno sporoča podatke o namestitvi oziroma odstranitvi usmerjevalnih in obvestilnih znakov ter reklamnih objektov.
3. Oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje
21. člen 
(zagotavljanje plakatnih mest) 
Za potrebe volilne kampanje mora Občina Kranjska Gora brezplačno in enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskemu vprašanju.
Občina brezplačno uporabo plakatnih mest zagotovi s postavitvijo posebnih, za volitve namenjenih panojev, ki se namestijo na lokacijah, določenih s sklepom občine.
22. člen 
(rok za priglasitev) 
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na plakatnih mestih na podlagi javne objave pogojev za uporabo plakatnih mest. Mesta za oglaševanje se enakopravno razdelijo med organizatorje volilnih kampanj, lahko tudi z žrebanjem lokacij.
Občina mora najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnevom glasovanja na referendumu objaviti lokacije in pogoje iz prvega odstavka tega člena.
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva, razen če so na razpolago še prosta mesta. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
23. člen 
(uporaba drugih predpisov) 
Organizatorji volilne kampanje so dolžni ravnati v skladu z določili zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
24. člen 
(soglasje lastnika nepremičnine) 
Za plakatiranje za potrebe volilne kampanje in referendumskega vprašanja mora organizator pridobiti le soglasje lastnika nepremičnine. Za ureditev vseh ostalih vprašanj glede izvajanja volilne in referendumske kampanje se uporablja področna zakonodaja.
IV. MERILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV USMERJEVALNIH ZNAKOV IN REKLAMNIH OBJEKTOV 
25. člen 
(postavitev usmerjevalnih znakov) 
Možne lokacije za postavitev usmerjevalnih znakov za nekomercialno vodenje ugotavlja pristojna služba občine, v skladu z veljavnimi predpisi in OPN ter OPPN oziroma strokovnimi podlagami.
26. člen 
(postavljanje reklamnih panojev) 
Za postavitev reklamnega panoja na območju Občine Kranjska Gora mora zainteresirani subjekt pridobiti dovoljenje za oglaševanje. Dovoljenje izda pristojni organ Občine Kranjska Gora v obliki odločbe. V postopku se preveri skladnost vloge s prostorskim aktom ali smernicami in tem odlokom.
Pogoji za pridobitev dovoljenja so:
– lokacija za postavitev oglaševanje v skladu z OPN in OPPN oziroma strokovnimi podlagami;
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja;
– dokazilo o poravnanih vseh zapadlih obveznosti do občine v zadnjih treh letih;
– da je stranka odstranila objekt za oglaševanje, ki ni bil postavljen v skladu z določili OPN in OPPN oziroma tega odloka.
27. člen 
Dovoljenje za oglaševanje na območju Občine Kranjska Gora se lahko pridobi po vrstah objektov za naslednje obdobje oglaševanja, in sicer:
a) za dobo dveh let:
– reklamni panoji,
– reklamni valji,
– vitrine,
– reklamne zastave in
– svetlobne naprave;
b) za čas trajanja prireditve:
– vsi začasni reklamni objekti;
c) za čas trajanja vzdrževanja ali gradnje:
– poslikave na platnih gradbenih odrov.
Dovoljenje za oglaševanje na območju Občine Kranjska Gora se lahko pridobi tudi za nove tipe objektov za oglaševanje, ki morajo biti umeščeni v prostor glede na velikost, značaj in druge pogoje, določene z OPN in OPPN oziroma strokovnimi podlagami.
28. člen 
Reklamne panoje se postavlja glede na podlago navpično, glede na cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Reklamnih panojev ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe na katerih ima Občina Kranjska Gora lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostale javne zgradbe.
29. člen 
(postavljanje vitrin) 
Vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na in ob površinah za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami.
Vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.
Način postavitve vitrine ne sme ovirati poti pešcev in ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu,
Vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju.
30. člen 
(dovoljenje) 
Za postavitev reklamnega objekta na območju Občine Kranjska Gora, razen za primer lastnega oglaševanja iz 14. člena tega odloka, mora zainteresirani subjekt pridobiti dovoljenje za oglaševanje.
Dovoljenje izda pristojni organ Občine Kranjska Gora v obliki odločbe. V postopku se preveri proste lokacije in skladnost vloge s prostorskim aktom in tem odlokom.
31. člen 
(vloga za pridobitev lokacije za postavitev reklamnega objekta) 
Vloga za postavitev reklamnega objekta mora vsebovati:
– natančno navedbo lokacije predvidene postavitve (parcelna številka, k.o. in mesto postavitve) in
– podatke o vrsti in velikosti reklamnem objektu (opis in risbo).
Priloge k vlogi:
– soglasje upravljavca ceste, v primeru, da gre za postavitev v varovalnem pasu ceste;
– soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, če je objekt oziroma znak lociran v spomeniško-varstvenem območju (npr. Zelenci, Mala Pišnica);
– soglasje Triglavskega narodnega parka, če je objekt oziroma znak lociran na tem območju;
– morebitna druga soglasja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi;
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja.
Ali stranka izpolnjuje pogoje iz določb tega odloka in prostorskega akta in drugih predmetnih predpisov v izvajanju lokalne skupnosti, ugotovijo pristojne službe Občine Kranjska Gora.
Če pogoji niso izpolnjeni se vloga zavrne.
32. člen 
(strokovne podlage) 
Do sprejema in uveljavitve OPN in OPPN ter določitve vrste objektov za oglaševanje in lokacij oziroma območij za njihovo postavitev, se usmerjevalni znaki in reklamni objekti iz 3. člena tega odloka postavljajo v skladu s strokovnimi podlagami, ki jih sprejme Občinski svet Občine Kranjska Gora. Strokovne podlage so na vpogled pri pristojni službi Občine Kranjska Gora.
Strokovne podlage za postavitev usmerjevalnih znakov in reklamnih objektov morajo vsebovati:
– lokacijo postavitve,
– vrsto objekta,
– merila in pogoji za njihovo oblikovanje (nosilna konstrukcija, materiali),
– druge morebitne podatke glede postavitve objekta.
33. člen 
Stranka, ki pridobi dovoljenje iz tega odloka, mora:
– postaviti reklamni objekt za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka;
– uporabljati lokacije za posamezne vrste objektov za oglaševanje skladno z izdanim dovoljenjem in določili tega odloka;
– sama izvajati oglaševanje po tem odloku;
– plačevati električno energijo za osvetlitev svetlobnih objektov za oglaševanje skladno z dovoljenjem;
– označiti vsak objekt za oglaševanje s svojim logotipom;
– reklamne objekte redno vzdrževati, da z videzom ne kazijo okolice;
– poškodovana oglasna sporočila odstraniti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni, ko je izvedela za poškodbo;
– vzdrževati čistočo v neposredni okolici objekta za oglaševanje;
– plačevati občinsko takso, če je le-ta predpisana;
– zagotoviti občini plakatna mesta za potrebe volilne in referendumske kampanje v skladu s tem odlokom;
– odstraniti objekt za oglaševanje najkasneje v roku petnajst dni po preteku obdobja, določenega v dovoljenju za oglaševanje ali pogodbi;
– skrbeti, da je vsebina oglaševanja v skladu z zakonodajo.
Vsebina je izjemoma lahko v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, tudi v tujem jeziku.
34. člen 
(prepovedi) 
Na območju Občine Kranjska Gora je prepovedano:
– postavljati reklamne objekte brez dovoljenja iz tega odloka ali v nasprotju z njim;
– nenamensko uporabljati objekte za oglaševanje;
– poškodovati reklamne objekte;
– poškodovati ali zakriti vsebino oglaševanja na reklamnih objektih;
– trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati ali lepiti na avtomobile;
– oglaševati na vozilih ali prikolicah ali drugih premičnih objektih ali na drug podoben način.
Postavljanje reklamnih objektov je prepovedano:
– v nasprotju s prostorskimi akti občine;
– v nasprotju s predpisi s področja cest;
– v javne parke, parkovne ureditve in parkirišča;
– na enostavne in nezahtevne objekte (kozolci, drvarnice);
– na drevesa, plotove in ulično pohištvo;
– na mesta, kjer bi postavitev zakrila javne objekte, obeležja ali javna obvestila;
– na drogove javne razsvetljave.
35. člen 
(izjeme) 
Ne glede na določbe tega odloka, je postavljanje reklamnih objektov, po pridobitvi dovoljenja pristojnega organa občine, dovoljeno:
– na športnih objektih in napravah;
– organizatorjem športnih in drugih prireditev, na območju prireditvenega prostora;
– upravljavcem smučišč na območju smučišč;
– upravljavcu Nordijskega centra Planica na območju Nordijskega centra Planica;
– Zavodu za turizem Občine Kranjska Gora.
Reklamne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in niso predmet plačila občinske takse.
36. člen 
(taksa) 
Po tem odloku je zavezanec za plačilo takse stranka, ki pridobi dovoljenje za oglaševanje iz tega odloka in so izpolnjeni pogoji iz odloka, ki ureja občinske takse.
Takso je treba plačati, ko nastane taksna obveznost, to je od dneva postavitve objekta za oglaševanje.
Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve objekta za oglaševanje.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
37. člen 
(pristojnost nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektorat in občinsko redarstvo.
Na podlagi odločbe pristojnega organa je lastnik zemljišča oziroma objekta na katerem je reklamni predmet pritrjen, ki nima ustreznega dovoljenja, dolžan odstraniti vse reklamne objekte. Če jih ta ne odstrani sam, jih na njegove stroške odstrani občina, oziroma od nje pooblaščeno podjetje. Zavezancu se, v skladu z določbami tega odloka, izda ustrezna odločba.
V kolikor lastnik zemljišča na podlagi ustreznega pravnega posla dokaže drugega zavezanca, se določbe prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo zoper tega zavezanca.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
38. člen 
(globe) 
Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če postavi reklamni objekt brez dovoljenja iz 30. člena tega odloka;
– če postavi reklamni objekt v nasprotju z izdanim dovoljenjem;
– če izvaja oglaševanje z reklamnimi objekti, ki niso izrecno navedeni v 3. členu tega odloka;
– če ravna v nasprotju s 34. členom tega odloka.
Z globo v znesku 500 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznik (fizična oseba).
Z globo v znesku 500 EUR se lahko kaznuje tudi lastnik zemljišča, ki dopušča oglaševanje na svojem zemljišču v nasprotju z določili tega odloka.
Lastnik zemljišča mora biti o obstoju nepravilnosti predhodno pisno seznanjen s strani pristojne službe Občine Kranjska Gora.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(legalizacija obstoječih reklamnih objektov) 
Za reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, določbe tega odloka ne veljajo.
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so nameščeni v skladu s tem odlokom, morajo njihovi lastniki ali lastniki zemljišč in objektov na katerih so ti reklamni predmeti nameščeni, pridobiti dovoljenje iz 30. člena tega odloka v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka, če so postavljeni v skladu z določili tega odloka.
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so v nasprotju z določili tega odloka, so jih njihovi lastniki ali lastniki zemljišč in objektov na katerih so ti reklamni predmeti nameščeni, dolžni odstraniti v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka.
Če jih osebe iz prejšnjega odstavka tega člena reklamnih objektov ne odstranijo v roku 6 mesecev, jih na njihove stroške odstrani občina oziroma od nje pooblaščeno podjetje.
40. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin 16/2013),
41. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2015-1
Kranjska Gora, dne 11. novembra 2015
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost