Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3511. Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo, stran 10118.

  
Za izvrševanje sedmega odstavka 34. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K 
o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik natančneje ureja posest in nošenje službenega orožja in streliva delavcev Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: Obveščevalno varnostna služba), prevoz, vzdrževanje ter hrambo, usposabljanje, vrnitev in odvzem službenega orožja.
2. člen 
(posest in nošenje službenega orožja) 
(1) Delavci Obveščevalno varnostne službe pridobijo pravico do posesti in nošenja službenega orožja in streliva (v nadaljnjem besedilu: službeno orožje), ko uspešno opravijo usposabljanje iz četrtega odstavka 34. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in uspešno opravijo testiranje v temeljnem rokovanju z orožjem s kontrolnim streljanjem.
(2) Generalni direktor Obveščevalno varnostne službe z odredbo določi, katerim delavcem Obveščevalno varnostne službe se zaradi opravljanja nalog in za potrebe usposabljanja kratkocevno orožje in strelivo dodeli v osebno zadolžitev. V odredbi se določita tudi vrsta dodeljenega službenega orožja ter prostor hrambe.
(3) Dolgocevno orožje, avtomatsko orožje in drugo službeno orožje nosijo delavci Obveščevalno varnostne službe takrat, kadar to odredi generalni direktor Obveščevalno varnostne službe.
(4) Ob dodelitvi službenega orožja delavci Obveščevalno varnostne službe prejmejo pisno pooblastilo za nošenje službenega orožja, ki ga izda generalni direktor Obveščevalno varnostne službe.
3. člen 
(nošenje službenega orožja) 
(1) Delavci Obveščevalno varnostne službe nosijo službeno orožje pri opravljanju nalog v skladu s pravili stroke.
(2) Delavci Obveščevalno varnostne službe praviloma nosijo službeno orožje, ki ga imajo v osebni zadolžitvi, v toku ali torbici za prikrito nošenje orožja oziroma na način, ki omogoča učinkovito in varno uporabo.
(3) Kadar nosijo delavci Obveščevalno varnostne službe pri opravljanju nalog službeno orožje, morajo imeti pri sebi pooblastilo za nošenje službenega orožja.
4. člen 
(prevoz službenega orožja) 
Prevoz službenega orožja, ki ni v osebni zadolžitvi, izvajajo delavci Obveščevalno varnostne službe na podlagi odredbe generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe.
5. člen 
(vzdrževanje in hramba službenega orožja) 
(1) Službeno orožje mora biti zavarovano tako, da ni dostopno nepooblaščenim osebam, da je onemogočena njegova odtujitev ali zloraba, poškodovanje ter povzročanje nevarnosti.
(2) Delavec Obveščevalno varnostne službe sme v primerih, ko to odredi generalni direktor Obveščevalno varnostne službe, službeno orožje, ki ga ima v osebni zadolžitvi, hraniti pri sebi na delovnem mestu ali na svojem domu, pri čemer mora delavec zagotoviti, da so izpolnjeni vsi predpisani ukrepi za zavarovanje orožja.
(3) Če delavec Obveščevalno varnostne službe odda službeno orožje v popravilo, preizkus ali v drugih upravičenih primerih, se mu na predlog generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe začasno dodeli drugo službeno orožje.
(4) Delavci Obveščevalno varnostne službe morajo skrbeti, da je službeno orožje v brezhibnem stanju ter redno očiščeno in vzdrževano.
6. člen 
(usposabljanje) 
(1) Za učinkovito in varno uporabo službenega orožja se morajo delavci Obveščevalno varnostne službe vsaj enkrat letno udeležiti usposabljanja s službenim orožjem na strelišču in enkrat letno uspešno opraviti testiranje v temeljnem rokovanju z orožjem po programu usposabljanja delavcev Obveščevalno varnostne službe v rokovanju z orožjem, ki ga določi generalni direktor Obveščevalno varnostne službe.
(2) Delavci Obveščevalno varnostne službe, ki na podlagi odredbe generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe hranijo službeno orožje pri sebi na delovnem mestu ali na svojem domu, se morajo vsaj štirikrat letno udeležiti usposabljanja s službenim orožjem na strelišču in enkrat letno uspešno opraviti testiranje doseganja minimalnih operativnih strelskih standardov po programu usposabljanja delavcev Obveščevalno varnostne službe v rokovanju z orožjem, ki ga določi generalni direktor Obveščevalno varnostne službe.
7. člen 
(vrnitev in odvzem službenega orožja) 
(1) Delavec vrne službeno orožje, ki ga ima v osebni zadolžitvi, ob premestitvi v drugo organizacijsko enoto Ministrstva za obrambo izven Obveščevalno varnostne službe, ob prenehanju delovnega razmerja ali ko prenehajo razlogi za dodelitev službenega orožja v osebno zadolžitev.
(2) Delavcu Obveščevalno varnostne službe se odvzame službeno orožje, ki ga ima v osebni zadolžitvi, če je začasno odstranjen z dela v skladu s predpisi, če se ne udeleži predpisanega usposabljanja s službenim orožjem ali uspešno ne opravi testiranja v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Delavec Obveščevalno varnostne službe, ki hrani službeno orožje pri sebi na delovnem mestu ali na svojem domu in ki se ne udeleži predpisanih usposabljanj s službenim orožjem ali uspešno ne opravi testiranja v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, mora službeno orožje predati v hrambo pristojni organizacijski enoti Obveščevalno varnostne službe.
(4) Vrnjeno ali odvzeto službeno orožje iz prejšnjih odstavkov tega člena se preda organizacijski enoti Obveščevalno varnostne službe, ki je odgovorna za hrambo službenega orožja.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 55/07).
9. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2015-9
Ljubljana, dne 19. novembra 2015
EVA 2015-1911-0007
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost