Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3549. Odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana, stran 10175.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ (Uradni list RS, št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 74/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru v Občini Sežana 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa ukrepe v Občini Sežana (v nadaljevanju: občina) za varovanje javnega reda in miru ter ukrepe za varovanje ljudi, premoženja, okolja in zunanje podobe kraja. Ta odlok tudi določa ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki oziroma se jih morajo vzdržati zaradi varovanja javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja in zunanje podobe občine.
3. člen 
(skrb za javni red in mir) 
Vsakdo, ki se nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, ovira ali vznemirja drugih oseb pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku. Prav tako se je vsakdo, ki se nahaja na območju občine, dolžan vzdržati ravnanj, ki bo ostalim lahko povzročala škodo na zdravju, osebnosti ali premoženju.
4. člen 
(pomen izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– javni red in mir – je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih;
– javne površine – so nepremičnine, ki so v lasti občine oziroma ožjih delov občine ali imajo status javnega dobrega ali so v javni rabi in so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopne vsakomur (ceste, poti, parki, ulice, igrišča, zelenice, parkirišča, trgi, pokopališča in podobno);
– zasebne površine – so nepremičnine, ki so v zasebni lasti in do katerih je dostop dovoljen zgolj s soglasjem lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe;
– skrbnik živali je vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje enega ali več tu navedenih kriterijev:
 je lastnik živali,
 ji je žival zaupana v varstvo oziroma oskrbo ali
 ima žival na kakršenkoli drugi način v posesti.
5. člen 
(odgovorne osebe) 
(1) Za prekrške iz tega odloka so neposredno odgovorne osebe, ki jih storijo.
(2) Za prekrške iz tega odloka so lahko odgovorni tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov.
(3) Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo določila zakona, ki ureja prekrške.
2. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 
6. člen 
(varovanje javnega reda in miru) 
Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
– vznemirjati ljudi z uporabo pirotehničnih sredstev v času in na način, ki nista dovoljena;
– v stanovanjskih stavbah in na javnih površinah vznemirjati, motiti ali nadlegovati ljudi z zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle, razen, ko je to izrecno dovoljeno ali določeno;
– zadrževanje na območju pokopališča z namenom druženja, zabave, počitka, uživanja hrane, pijače in prepovedanih substanc;
– vstopati brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na javne površine, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena;
– prestaviti, odstraniti, prevračati, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje, posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih in druge naprave ali predmete za splošno rabo na javnih površinah;
– onesnaževati ali naslanjati se na nagrobne spomenike, grobove ali grobnice, razna spominska obeležja v parkih in spominskih območjih; postavljati nanje predmete, ki kazijo njihov videz; hoditi po grobovih oziroma grobnicah;
– uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, na cestah, pločnikih, zelenicah, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov ali igri otrok;
– na javnih površinah namenjenih sprostitvi in rekreaciji občanov ali igri otrok (npr. atletska steza, športna igrišča, fitnes naprave na prostem, otroška igrišča …) uporabljati objekte ali naprave v nasprotju z njihovim namenom oziroma v nasprotju z navodili lastnika oziroma upravnika teh objektov ali naprav;
– rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki so namenjeni za rejo, še zlasti pa jih je prepovedano spuščati na javne površine.
7. člen 
(nedostojno vedenje) 
Nedovoljeno je vpitje, prepiranje in nedostojno vedenje na javnih površinah ter nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju.
3. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA 
8. člen 
(varovanje ljudi in premoženja) 
(1) Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepovedano:
– odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari oziroma predmete, ki so namenjeni splošni rabi;
– imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
– z metanjem ali brcanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati ali vznemirjati ljudi;
– na ograje in zidove ob javnih površinah postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih (npr. razbito steklo, prepovedane strupene snovi in drugo);
– nepravilno uporabljati igrala na igriščih ali naprave v parkih in rekreacijskih poteh, tako da ima lahko to za posledico poškodbe ali uničenje igral in naprav oziroma ogrožanje drugih ljudi;
– dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih površinah.
(2) Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov:
– odstraniti predmete in objekte, ki ogrožajo varnost ljudi na javnih površinah;
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih.
4. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA 
9. člen 
(varovanje okolja in zunanje podobe kraja) 
(1) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe kraja je prepovedano:
– netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali zadimljanje okolice ter odmetavati prižgane cigarete ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko zaneti požar ali drugače onesnaževati okolico, zlasti pa je prepovedano kurjenje gum. odpadnih krp, plastike, odpadnega olja in drugih škodljivih snovi;
– metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in injekcijske igle ter brizgalke na pločnike, ceste, zelenice in druge javne površine;
– odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za splošno rabo;
– odlagati in skladiščiti na javnih zelenicah, javnih objektih, oziroma na nepremičninah, ki so last občine, najrazličnejše materiale in predmete brez predhodnega soglasja občine oziroma najemne pogodbe;
– postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja;
– postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške …) na javnih in zasebnih površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, v primerih, ko ni predpisano upravno dovoljenje pa brez soglasja lastnika zemljišča, kar velja tudi za že obstoječe objekte;
– prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje;
– metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročajo njihovo zamašitev;
– prati in popravljati vozila na javnih površinah;
– zlivati odpadna olja in organske odplake v kanalizacijo (cestne jaške in stranišča);
– iztepati, izlivati ali metati z večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi;
– v naseljih nameščati razne piskače in druge naprave, ki povzročajo hrup z namenom odganjanja živali; omejitev ne velja za nameščanje in uporabo klopotcev v času dozorevanja grozdja;
– trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah, uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih in javnih nasadih;
– hoditi po zelenih površinah in drugih javnih površinah, kjer je to izrecno prepovedano;
– v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami ali ročnimi škropilnicami tako, da škropivo odnaša na sosedovo zemljišče ali javne površine;
– saditi ali gojiti rastline v koridorju komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine ali zgradbe, da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi;
– pri čiščenju snega metati sneg na vozišča, pločnike ali kolesarske steze;
– iz kalov zajemati vodo za domačo uporabo (kot. npr. za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov …) ter v kale vnašati tujerodne živalske in rastlinske vrste ter ostale škodljive stvari;
– uporabljati vodne zbiralnike v nasprotju z njihovim namenom ter vanje vnašati tujerodne živalske in rastlinske vrste ter ostale škodljive stvari.
(2) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe kraja so lastniki, najemniki ali uporabniki ter upravljavci stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb ter lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč dolžni:
– vzdrževati red in čistočo pred poslovnimi objekti, stanovanjskimi in drugimi zgradbami in v okolici le-teh, na način, da zunanji izgled ne moti okolice in ne kvari oziroma ogroža zdravja ljudi;
– na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavbnih zemljiščih poskrbeti, da so ta zemljišča očiščena, vzdrževana in urejena tako, da so v sezoni rasti trave pokošena, in sicer najmanj dvakrat, prvič najkasneje do 1. 7., drugič do 30. 9. v tekočem letu;
– poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo parcele na javno površino ali na drug način ogrožajo varnost občanov;
– redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov ter zatiranja rastlinskih bolezni, škodljivcev in parazitov.
(3) Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik oziroma uporabnik dolžan odpadni material po košnji odstraniti v najkrajšem možnem času v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.
5. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI 
10. člen 
(obveznost skrbnikov živali) 
(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na zelene in druge površine v bližini šol, vrtcev in drugih vzgojno-varstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov, javnih kopališč, pokopališč in drugih javnih prostorov, ki jim niso namenjene, razen v primeru, ko je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali in površine določi lastnik ali upravljavec nepremičnine. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi (npr. psi-vodiči slepim, reševalni psi ...).
(2) Skrbniki morajo na ulicah in trgih, parkih, rekreacijskih in vseh drugih javnih površinah, kjer so živali dovoljene, ves čas imeti živali na povodcih. Agresivne oziroma popadljive živali morajo na teh površinah nositi tudi nagobčnik.
(3) Skrbniki živali so dolžni za živalmi, ki jih imajo v svoji posesti, počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni pribor – za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
(4) Vsak skrbnik je v naselju dolžan uporabljati in upoštevati smetnjake, ki so namenjeni za živalske iztrebke, in prostore, ki so temu namenjeni.
(5) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za komunalne odpadke.
(6) Prepovedano je odlagati hrano oziroma hraniti prostoživeče ali zapuščene živali, razen v primerih, ko zakon to dopušča oziroma nalaga (npr. zakon, ki ureja lovstvo ...).
6. KAMPIRANJE 
11. člen 
(območja dovoljenega kampiranja) 
V občini na javnih površinah ni dovoljeno kampiranje, na zasebnih površinah pa le s pisnim soglasjem lastnika zemljišča.
12. člen 
(pogoji kampiranja) 
(1) Kampiranje na krajih iz prejšnjega odstavka je dovoljeno s pisnim soglasjem lastnika zemljišča, če se s tem ne moti lastnikov oziroma uporabnikov sosednjih zemljišč.
(2) Kampiranje ni dovoljeno v času, ko je na območju občine razglašena povečana stopnja požarne ogroženosti.
(3) Osebe, ki so kampirale, so dolžne za seboj počistiti in vzpostaviti stanje kot je bilo pred kampiranjem.
7. NADZOR 
13. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina in Komen.
8. KAZENSKE DOLOČBE 
14. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 80 evrov se kaznuje fizična oseba, ki:
– ravna v nasprotju s 6. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 9. člena,
– ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju z 10. členom.
(2) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ravna v nasprotju s 6. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 9. člena,
– ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju z 10. členom.
(3) Z globo 250 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Ostali prekrški se kaznujejo skladno z določili ustreznih zakonov in zakona, ki ureja prekrške.
9. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(prenehanje veljavnosti do sedaj veljavnega odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98, 18/99 in 81/99).
16. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2015-3
Sežana, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost