Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Ob-3491/15, Stran 2052
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju: ZMed), Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02) in Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) objavlja
javni razpis 
za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2016 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2016)
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
2 Področje in cilj razpisa
2.1 Področje razpisa
2.1.1 Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.
2.1.2 Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v znakovnem jeziku.
Projekti pod točkama 2.1.1 in 2.1.2 se sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu, in sicer iz sredstev državnega proračuna.
2.2 Cilj razpisa
Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno ovirane.
Posebna načela kulturne politike na tem področju so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
4. Temeljni in prednostni kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin ter pri izboru prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
4.1.1 Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost in aktualnost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno raznolikost.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in drugih virov,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine spodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
4.2.1 Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta, državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih standardov.
4.2.2 Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2 Za gluhe in naglušne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Projekti bodo financirani po vrstnem redu od doseženega najvišjega števila točk navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje programskih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi, prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig ter prilagajanja in izdajanja knjig v slovenskem znakovnem jeziku
Temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 1 do 5. Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko.
4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 1 do 5. Vsak prednostni kriterij ima 1 točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture glede na število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Prijavi je treba priložiti:
4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin ter za razvoj tehnične infrastrukture:
– reference prijavitelja na tem področju.
4.4.2 Za sofinanciranje knjig v Braillovi pisavi in zvočnih knjig:
– reference prijavitelja na tem področju in seznam objavljenih knjig.
5. Vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2016, je 172.643,00 EUR, oziroma toliko kot je vrednost proračunske postavke »131118 – Programske vsebine in razvoj tehnične infrastrukture za senzorno ovirane« v sprejetem proračunu ali rebalansu proračuna za leto, v katerem se izvaja razpis.
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka JPR-SO-2016, je vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Če se zmanjša obseg sredstev za javni razpis z oznako JPR-SO-2016, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora projektov zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Če se poveča obseg sredstev javnega razpisa z oznako JPR-SO-2016, lahko ministrstvo v primeru že zaključenega izbora projektov zviša obseg sofinanciranja že odobrenih projektov in spremeni oziroma dopolni že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov ali pa odobri financiranje projektov, ki so bili uvrščeni na rezervno listo.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 v skladu z določbami Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017.
7. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa z oznako JPR-SO-2016 se objavi v Uradnem listu RS 27. 11. 2015 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/, kjer je objavljena tudi ostala razpisna dokumentacija. Razpis poteka do 28. 12. 2015.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim,
– prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku,
– ocenjevalni list za programske vsebine ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig,
– ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami: ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/, na kateri najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo za kulturo mora na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Za vsak projekt mora prijavitelj izpolniti svoj prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 28. 12. 2015, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis JPR-SO-2016«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/369-58-55, elektronska pošta: ivan.oven@gov.si.
Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne vloge in vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba.
Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja in dopolnjevanja vlog.
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost