Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3539. Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora, stran 10162.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 29/11), 1. in 2. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO (Uradni list RS, št. 14/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. redni seji dne 11. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Predmet odloka 
Ta odlok določa obveznosti plačila občinske takse na območju Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina), vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen 
Taksni predmeti in storitve 
V Občini Kranjska Gora se plačujejo občinske takse za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in pomenijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo:
1. javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno,
2. nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
3. stavb v lasti občine
in za druge zadeve, če tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen 
Taksni zavezanci 
Taksni zavezanci za plačilo občinske takse so pravne osebe, društva, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ali druge oblike poslovnega subjekta ali fizične osebe, ki uporabljajo ali nameščajo taksne predmete in izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanci).
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta ali lastnik objekta ali zemljišča, kjer je taksni predmet nameščen.
Taksni zavezanec za parkirišča za avtodome je upravljavec parkirišča, taksni zavezanec za uporabo javnih površin ob organiziranih dogodkih pa je organizator dogodka.
4. člen 
Prijava in namestitev taksnega predmeta 
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa za vse taksne predmete na osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ki fizično posegajo na javno površino ali javno mesto, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
5. člen 
Taksni zavezanec je pristojnemu občinskemu organu dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta najmanj 8 dni pred njenim nastankom. Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta.
Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 8 dni od nastale spremembe.
6. člen 
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu (ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež firme, davčno številko in odgovorno osebo), čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.), (predlagano trajanje uporabe javne površine ali javnega mesta in druge okoliščine, ki so potrebne za izdajo dovoljenja in določitev višine taksne obveznosti).
7. člen 
Nastanek in prenehanje taksne obveznosti 
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve na javni površini ali javnem mestu, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve na javni površini ali javnem mestu.
V primeru da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta ali začetka uporabe oziroma izvajanja storitve, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec občinsko upravo pisno obvestil o odstranitvi taksnega predmeta, oziroma o prenehanju njegove uporabe ali z dnem prisilne odstranitve taksnega predmeta z javne površine ali javnega mesta.
V primeru, ko je taksa določena v dnevnem znesku, taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta ali začetka uporabe oziroma izvajanja storitve, preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe javne površine ali javnega mesta, kjer je bil taksni predmet nameščen, oziroma je bila storitev izvajana.
V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z dnem namestitve ali uporabe taksnega predmeta.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen 
Višina občinske takse 
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, ki je kot posebni del priloga in sestavni del tega odloka.
Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse.
Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan odmere.
Vrednost točke, se s sklepom župana revalorizira do konca leta za naslednje proračunsko leto, skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep župana o uskladitvi vrednosti točke, se objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem uveljavitve Odloka o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora znaša vrednost točke 0,1 EUR.
9. člen 
Dovoljenje, odmera in plačilo občinske takse 
Pristojni občinski organ na podlagi prijave taksne obveznosti iz 6. člena tega odloka taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi navede neresnične podatke oziroma pristojnemu občinskemu organu ne sporoči spremembe, ki vpliva na obračun občinske takse, pristojni organ z odločbo po uradni dolžnosti odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sam oziroma občinski organ inšpekcijskega nadzora, ki izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter globo.
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali dan) v naprej oziroma tako kot je določeno z odločbo.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan plačati predpisano takso pred namestitvijo taksnega predmeta, oziroma pred uporabo taksnega predmeta.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.
10. člen 
Oprostitev plačila takse 
Občinske takse ne plačujejo državni, občinski organi ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, ter društva s sedežem v občini, vendar le za izvajanje lastne dejavnosti.
Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Taksa se ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
Župan občine lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Kranjska Gora.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektorat in občinsko redarstvo.
12. člen 
Ukrepanje nadzornega organa 
Pristojni nadzorni organ ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti in ali je občinska taksa plačana.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko nadzorni organ odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
13. člen 
Sankcioniranje taksnih zavezancev 
Z globo 1200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost ali druge oblike poslovnega subjekta in fizična oseba, če:
– uporablja taksni predmet brez dovoljenja iz 9. člena tega odloka,
– namesti ali uporabi taksni predmet v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
Z globo v znesku 500 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Prenehanje veljavnosti 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– Odlok o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora (UVG 34/95, UVG 12/96, UVG 36/96, UVG 48/97, UVG 9/99).
15. člen 
Začetek veljavnosti odloka 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2015-1
Kranjska Gora, dne 11. novembra 2015
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.
V. POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKIH TAKS 
UPORABA JAVNIH POVRŠIN 
Tarifa št. 1
Za uporabo javnih površin v lasti občine kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno:
javne pov. dnevno točk/m2
javne pov. letno točk/m2
stojnica dnevno točk
stojnica letno točk
za gostinsko dejavnost
4
250
24
1500
za trgovino
3
200
18
1200
za druge gospodarske dejavnosti
2
150
12
900
za negospodarske dejavnosti
1
100
6
600
za uporabo javnih parkirišč za en osebni avtomobil
30
1700
za uporabo javnih parkirišč za en avtobus
70
4000
za uporabo javnih postajališč za en avtodom
30
1700
Opombe:
– Stojnica ali hiška lahko skupaj s pripadajočim zemljiščem, zavzema do 6 m2 površine.
– Za lastne stojnice se taksa poveča za 100 %.
– Za stojnice, katerih lastnik je občina ali občinski javni zavodi, se taksa ne plača.
AVTO TAKSI PREVOZI 
Tarifa št. 2
Za avto taksi postajališče
letno točk
za vsako vozilo
1000
OGLAŠEVANJE NA JAVNIH MESTIH 
Tarifa št. 3
Reklamni objekti
dnevno točk
letno točk
do 2 m2
20
1000
2 do 10 m2
30
2000
nad 10 m2
50
3000
Opomba:
1. Za osvetljene reklamne objekte, se število točk poveča za 30 %.
2. Za dvo- ali večstranski reklamni objekt, se število točk določi glede na število ploskev.
UPORABA JAVNIH OBČINSKIH PROSTOROV 
Tarifa št. 4
dnevno točk
Dvorana KS Rateče
200
Dvorana KS Gozd Martuljek – »Rute«
300
Sejna soba občine
200
Sejna soba KS Dovje Mojstrana
200
Dvorana Ljudski dom Kranjska Gora
2000
Dvorana KUD Dovje Mojstrana
500

AAA Zlata odličnost