Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3514. Pravilnik o dovoljenju in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov, stran 10130.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, šestega odstavka 17. člena in šestega odstavka 18. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o dovoljenju in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
– vsebino in obliko vloge za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov (v nadaljnjem besedilu: posebno dovoljenje);
– vsebino in obliko dovoljenja in posebnega dovoljenja za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1);
– elemente strokovnega mnenja javnega Zavoda za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) za izdajo posebnega dovoljenja;
– vsebino in način vodenja seznama izdanih dovoljenj in posebnih dovoljenj;
– vsebino, obliko in način vodenja seznama preklicanih posebnih dovoljenj.
II. VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA IN POSEBNEGA DOVOLJENJA 
2. člen 
(vsebina in oblika vloge za pridobitev dovoljenja in posebnega dovoljenja) 
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja se vloži na obrazcu, ki je določen v prilogi 1 in je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vloga za pridobitev posebnega dovoljenja se vloži na obrazcu, ki je določen v prilogi 2 in je sestavni del tega pravilnika.
III. DOVOLJENJE IN POSEBNO DOVOLJENJE 
3. člen 
(vsebina in oblika dovoljenja) 
Dovoljenje izda minister, pristojen za ribištvo na obrazcu, ki je določen v prilogi 3 in je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(vsebina in oblika posebnega dovoljenja) 
Posebno dovoljenje izda minister, pristojen za ribištvo na obrazcu, ki je določen v prilogi 4 in je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(pošiljanje izdanih dovoljenj in posebnih dovoljenj) 
(1) Ministrstvo pošlje izdano dovoljenje imetniku dovoljenja. Če je imetnik dovoljenja pravna oseba, se dovoljenje pošlje odgovorni osebi pravne osebe. Če imetnik dovoljenja oziroma uporabnik ribiškega plovila ni hkrati tudi lastnik ribiškega plovila, se kopija dovoljenja pošlje tudi lastniku plovila oziroma zakupniku v primeru zakupa. Če je več uporabnikov ribiškega plovila, se kopija dovoljenja pošlje tudi vsem ostalim uporabnikom.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za pošiljanje posebnih dovoljenj.
IV. ELEMENTI STROKOVNEGA MNENJA ZA IZDAJO POSEBNEGA DOVOLJENJA 
6. člen 
(vsebina strokovnega mnenja) 
(1) Strokovno mnenje za izdajo posebnega dovoljenja vsebuje najmanj naslednje elemente:
– kraj in čas izvajanja gospodarskega ribolova,
– način izvajanja gospodarskega ribolova in
– pogoje za izvajanje gospodarskega ribolova.
(2) Zavod izda strokovno mnenje za izdajo posebnega dovoljenja na podlagi poziva ministrstva.
V. SEZNAM IZDANIH DOVOLJENJ IN POSEBNIH DOVOLJENJ 
7. člen 
(vsebina seznama izdanih dovoljenj, posebnih dovoljenj in preklicanih posebnih dovoljenj) 
(1) Ministrstvo vodi seznam izdanih dovoljenj, posebnih dovoljenj in preklicanih dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: seznam).
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka sestavlja elektronski seznam izdanih dovoljenj in posebnih dovoljenj ter zadeva, ki se nanaša na ribiška plovila, ki jim je bilo izdano dovoljenje ali posebno dovoljenje.
8. člen 
(zadeva, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim dovoljenjem) 
(1) Zadeva, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim dovoljenjem se vodi in hrani za vsako ribiško plovilo posebej.
(2) Zadevo, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim dovoljenjem sestavljajo:
– vloga, na podlagi katere je bilo ribiškemu plovilu izdano dovoljenje,
– vloga, na podlagi katere so bile vpisane spremembe v dovoljenje in
– listine, ki so priložene vlogi.
(3) V zadevo, ki se nanaša na ribiško plovilo, se vpisujejo tudi podatki o začasnem ali trajnem odvzemu dovoljenja, razlogih v primerih prenehanja veljavnosti dovoljenja in začasnem preklicu dovoljenja.
(4) Zadevo, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim dovoljenjem, hrani ministrstvo do prenehanja veljavnosti ali odvzema dovoljenja.
9. člen 
(zadeva, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim posebnim dovoljenjem) 
(1) Zadeva, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim posebnim dovoljenjem se vodi in hrani za vsako ribiško plovilo posebej.
(2) Zadevo, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim posebnim dovoljenjem sestavljajo:
– vloga, na podlagi katere je bilo ribiškemu plovilu izdano dovoljenje in
– vloga, na podlagi katere so bile vpisane spremembe v dovoljenje.
(3) V zadevo, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim posebnim dovoljenjem, se vpisujejo tudi podatki o prenehanju veljavnosti in preklicu posebnega dovoljenja.
(4) Zadevo, ki se nanaša na ribiško plovilo z izdanim posebnim dovoljenjem, hrani ministrstvo do prenehanja veljavnosti ali preklica posebnega dovoljenja.
10. člen 
(elektronski seznam dovoljenj in posebnih dovoljenj) 
Elektronski seznam izdanih dovoljenj in posebnih dovoljenj se vodi kot informatizirana zbirka podatkov iz 8. in 9. člena tega pravilnika.
11. člen 
(vsebina elektronskega seznama dovoljenj in posebnih dovoljenj) 
V elektronski seznam dovoljenj in posebnih dovoljenj se poleg podatkov iz petega odstavka 17. člena in petega odstavka 18. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) vpisujejo še naslednji podatki:
– številka in datum dovoljenja,
– ime in tip ribiškega plovila,
– registrska številka ribiškega plovila,
– interna številka iz registra flote,
– podatki in razlogi za začasen ali trajen odvzem dovoljenja,
– podatki o začasnem preklicu dovoljenja,
– razlog in datum prenehanja veljavnosti dovoljenja,
– podatki o prenehanju veljavnosti posebnega dovoljenja in
– podatki o preklicu posebnega dovoljenja.
12. člen 
(javnost podatkov iz seznama izdanih dovoljenj) 
Podatki iz seznama izdanih dovoljenj in posebnih dovoljenj so javni, razen osebnih podatkov iz prve alineje petega odstavka 17. člena in prve alineja petega odstavka 18. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15).
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prenehanje dejavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini, obliki in evidenci dovoljenj za gospodarski ribolov (Uradni list RS, št. 83/04).
14. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-162/2015
Ljubljana, dne 20. novembra 2015
EVA 2015-2330-0087
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost