Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3554. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 10180.

  
Na podlagi 57. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek, vsebino in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01, 35/02, 108/08, 26/10 in 78/15; v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve PUP).
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo na način, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter ostalimi podzakonski predpisi.
Spremembe in dopolnitve PUP se vodijo skladno z 61.a členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Do uveljavitve novih planskih aktov na podlagi prostorske zakonodaje, torej izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) na območju centralnih naselij v Občini Slovenska Bistrica in mestu Slovenska Bistrica urejajo določila Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica.
Sestavni del odloka so grafične priloge v katerih je med drugim opredeljena podrobnejša namenska raba zemljišč.
Podjetje Impol d.o.o. predvideva znotraj kompleksa industrijske cone Impol podaljšati oziroma dozidati eno izmed hal (Stampal SB). Predvidena širitev bi posegala na območje, ki je po prostorsko ureditvenih pogojih, opredeljena kot območje redkejše individualne gradnje (cona AB).
Na podlagi pobude investitorja po spremembi podrobnejše namenske rabe, Občina Slovenska Bistrica pristopi k spremembam in dopolnitvam PUP in bo s tem investitorju omogočila širitev obstoječe industrijske dejavnosti.
3. člen 
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.
4. člen 
(Določitev območja) 
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega del območja mesta Slovenska Bistrica – območje industrijskega kompleksa Impol.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Ker gre za spremembe tekstualnega dela, ki se nanašajo na posamične spremembe in dopolnitve posebnih prostorskih izvedbenih pogojev odloka, pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.
6. člen 
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava dopolnjenega osnutka
po objavi sklepa v Uradnem listu RS
2.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 15 dni
3.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
4.
stališča do morebitnih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
7 dni po zaključku javne razgrnitve
5.
izdelava predloga akta
do 7 dni po sprejemu stališč
6.
priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu 
na prvi seji občinskega sveta po javni
7.
objava sprejetega akta
po sprejemu na seji OS
7. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP) 
Glede na predvidene spremembe in dopolnitve PUP, se ne predvideva pridobivanja splošnih smernic, posebnih smernic, ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora.
V postopek se lahko vključijo nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP) 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih morebiti zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP, t.j. Občina Slovenska Bistrica.
9. člen 
(Veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2015-3-1032
Slovenska Bistrica, dne 12. novembra 2015
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost