Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Št. 023-3/2015 Ob-3490/15, Stran 2073
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo ISDN telefonskih central, pripadajočih telefonskih aparatov ISDN in sistemov pristopne kontrole 
1. Predmet objave
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja ISDN telefonskih central, pripadajočih telefonskih aparatov ISDN in sistemov pristopne kontrole (v nadaljevanju: osnovna sredstva) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec).
Podatki predmeta prodaje so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije. Osnovna sredstva se prodajajo posamično. Ponudnik lahko v ponudbi ponudi kupnino za enega ali več osnovnih sredstev.
2. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo (obrazci za oddajo ponudb, seznam opreme in drugo) ponudniki lahko brezplačno prevzamejo do roka za oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:
– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža prodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna pisarna (soba št. 51 / pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Vsa osnovna sredstva se prodajajo po načelu »videno–kupljeno« in na njih ne obstoji predkupna pravica.
4. Ogled osnovnih sredstev: ogled osnovnih sredstev je mogoč le po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni osebi prodajalca, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije.
5. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je torek, 15. 12. 2015, do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna pisarna, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – prodaja telefonije ZZZS 2015«.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni od datuma objave postopka javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1) – izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2) – izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek, 15. 12. 2015, ob 11. uri na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje).
8. Navodila za izpolnjevanje obrazca ponudbe, višina kupnine in merilo za izbor
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je sestavni del ponudbe, navede samo osnovna sredstva, za katera daje svojo ponudbo:
– v stolpec B: vpis zaporedne številke osnovnega sredstva iz Priloge 1,
– v stolpec C: vpis naziva osnovnega sredstva iz Priloge 1,
– v stolpec D: vpis ponudbene kupnine v € z vključenim DDV.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščnih vrednosti, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije.
Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih z vključenim DDV. Posamezno osnovno sredstvo bo prodano kupcu, ki bo ponudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne vrednosti, in ki bo najvišja izmed ponujenih kupnin za to osnovno sredstvo. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najvišjo kupnino, se bo osnovno sredstvo prodalo kupcu, ki bo izmed ponudnikov v dodatnih pogajanjih ponudil najvišjo kupnino.
Prodajalec si pridržuje pravico, da osnovnega sredstva ne proda, če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne vrednosti.
9. Sklepanje kupoprodajne pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku petnajst dni po roku za oddajo ponudb.
10. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ osem dni od izstavitve računa. V primeru, da je kupec proračunski porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa.
Kupec je dolžan prevzeti kupljeno osnovno sredstvo najkasneje v treh dneh po celotnem plačilu kupnine.
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost