Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3556. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015, stran 10181.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 9. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2015 v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
4.305.188
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.967.309
70
DAVČNI PRIHODKI
1.759.467
700 Davki na dohodek in dobiček
1.621.965
703 Davki na premoženje
72.294
704 Domači davki na blago in storitve
65.208
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
207.842
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
102.060
711 Takse in pristojbine
3.276
712 Denarne kazni
1.279
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
101.227
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev
0
73 
PREJETE DONACIJE
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.335.379
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
770.429
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
1.564.950
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.514.136
40
TEKOČI ODHODKI 
912.162
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
218.162
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
35.684
402 Izdatki za blago in storitve
625.835
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
17.320
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.080.101
410 Subvencije
26.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
592.899
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
151.483
413 Drugi tekoči domači transferi
309.719
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.479.128
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.479.128
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
42.906
431 Investicijski transferi fizičnim in prav. osebam, ki niso pr. up.
28.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.906
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–208.948
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILO DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–248.948
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
40.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
208.948
XII.
STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA
248.948
« 
2. člen 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2015
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. novembra 2015
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost