Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3531. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2015, stran 10148.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 24. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.674.589
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.924.161
70
DAVČNI PRIHODKI
8.436.443
700 Davki na dohodek in dobiček
7.628.443
703 Davki na premoženje
546.000
704 Domači davki na blago in storitve
262.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.487.718
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.213.408
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
32.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.000
714 Drugi nedavčni prihodki
206.310
72
KAPITALSKI PRIHODKI
393.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
263.700
722 Prihodki od prodaje zemlj. 
in nematerialnega premoženja
130.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.356.728
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.440.358
741 Prejeta sred. iz dažavn. proračuna 
iz sredstev pror. EU
916.370
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.881.835
40
TEKOČI ODHODKI
3.008.652
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
761.261
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
113.968
402 Izdatki za blago in storitve
2.020.290
403 Plačila domačih obresti
103.133
409 Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANFERI
5.713.413
410 Subvencije
187.322
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.983.630
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
555.630
413 Drugi tekoči domači transferi
1.986.831
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.008.337
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.008.337
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.151.433
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
36.798
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.114.635
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.207.246
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.430.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.430.000
500 Domače zadolževanje
1.430.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
489.775
55
ODPLAČILA DOLGA
489.775
550 Odplačila domačega dolga
489.775
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–267.021
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) (VI.+VII.-VIII.-IX=III.)
940.225
XI.
NETO FINANCIRANJE
1.207.246
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
267.021
9009 Splošni sklad za drugo
267.021
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen 
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine 1.430.000 EUR.
Občina v letu 2015 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi Občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2015.
Št. 410-368/2014
Črnomelj, dne 24. novembra 2015
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost