Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Ob-3487/15, Stran 2054
Javni razpis 
garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Razvojna agencija ROD).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: javni razpis je objavljen na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v Goriški regiji z dne 16. 9. 2015, Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji (RGS Goriške regije) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Poslovna banka
Obrestna mera za kredit
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
(6m) Euribor + 1,95 %
Abanka d.d.
(6m) Euribor + 2,42 %
Hranilnica Lon d.d.
(6m) Euribor + 2,20 %
Hranilnica Vipava d.d.
(6m) Euribor + 2,20 %
Banka Sparkasse d.d.
(6m) Euribor + 2,40 %
Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, primere izračuna EOM glede na višino in ročnost kredita in s kontaktnimi podatki bank, so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije – Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške regije.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Goriški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.
Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za:
a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,
b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin statistične regije Goriška (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije znaša 1.600.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.
4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po shemi »de minimis« prijavljeni pod M001-5940117-2014.
Za dodeljevanje državne pomoči se uporabljajo določbe poglavja III. iz Pravilnika o dodeljevanju spodbud, št. 012-4/2015-3, z dne 19. 3. 2015 ter Uredbe »de minimis«.
4.2 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja do garancij in nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada ali Razvojne agencije ROD;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude sklada po drugih javnih razpisih;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je član poslovodstva neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
4.3 Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1 Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta mora biti v upravičenem območju.
Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Razvojna agencija ROD preverjala pri izvajanju rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
Kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti Razvojno agencijo ROD.
Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.
Razvojna agencija ROD bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljala uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
Razvojna agencija ROD bo spremljala in kontrolirala izvajanje pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in z ogledi na kraju samem.
4.3.2 Upravičeni projekti – dodatna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.
Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.
4.3.3 Upravičeni stroški (brez DDV)
Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in sicer:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– plače novo zaposlenih v podjetju,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
4.3.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma naložbah sofinanciranih po pravilu »de minimis« spadajo:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
5. Finančni pogoji
5.1 Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so včlanjeni oziroma se včlanijo v RGS Goriške regije. Enkratna članarina v RGS Goriške regije znaša 100,00 EUR za mikro in mala podjetja ter 150,00 EUR za srednje velika podjetja in se vplača pri Razvojni agenciji ROD. Število članov sheme ni omejeno.
Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,
– obrestna mera po posameznih bankah je navedena v točki 3. tega razpisa, stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16. 7. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS Goriške regije in drugimi oblikami zavarovanj, odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Goriške regije,
– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite.
Prijavitelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.
Razvojna agencija ROD za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit).
5.2 Dodatni finančni pogoji za »de minimis« shemo pomoči
Vlaganja v obratna sredstva lahko znašajo največ 20 % odobrenega kredita in morajo biti povezana z investicijo.
Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo enotnemu podjetju v skladu z Uredbo »de minimis« ne sme presegati 200.000 € oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
6. Stroški, povezani s kreditom in garancijo: Razvojna agencija ROD za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna podjetju stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom so povezani tudi stroški zavarovanja po pogojih banke in z garancijo notarskega Sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.
7. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenil kreditno-garancijski odbor RGS Goriške regije, na osnovi naslednjih meril:
A) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
C) Velikost prijavitelja
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu »de minimis« je 75, pogoj za dodelitev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.
8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. 5. 2018. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno priporočeno poslati ali osebno oddati na naslov: Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred navedenim rokom za prijavo in ne kasnejši od 16. 5. 2018, oziroma v primeru osebne oddaje, potrditev Razvojne agencije ROD Ajdovščina o sprejemu vloge, v okviru dovoljenih rokov za oddajo vloge.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure osebno oddana v tajništvu Razvojne agencije ROD Ajdovščina.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – RGS Goriške regije« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko Razvoja agencija ROD zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko Razvojna agencija ROD dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna služba Razvojna agencije ROD ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem tiskanem izvodu.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa, Navodila za izdelavo popolne vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi obrazci:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije RGS Goriške regije
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroka
– OBR št. 2: Pristopna izjava v RGS Goriške regije
– OBR št. 3: Izjava o prejeti višini državne ali »de minimis« pomoči
– OBR št. 4: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita
– OBR št. 5: Vzorec vmesnih in končnih poročil
– OBR št. 6: Vzorec Pogodbe o izdaji garancije
– OBR št. 7: Vzorec Besedila garancije
– OBR št. 8: Vzorec opreme ovojnice
in Kreditni pogoji bank.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo na spletni strani Razvojne agencije ROD brezplačno: http://www.ra-rod.si.
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na Razvojno agencijo ROD, na tel. 05/365-36-00 oziroma na e-naslov: ra.rod@siol.net.
10. Odpiranje in obdelava vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje vlog bo na sedežu Razvojne agencije ROD in ne bo javno. Vloge se pregledajo v roku 5 dni. V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na dopolnitev vloge se pošiljajo po vrstnem redu, kot so prispele. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Vloge, ki jih prijavitelj v zahtevanem roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije RGS Goriške regije ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno garancijski odbor.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju Razvojne agencije ROD popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
Vlogo bo pregledala in ocenila strokovna služba Razvojne agencije ROD, ki pripravi poleg analize vloge tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor. Ta sprejme sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.
Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor RGS Goriške regije. Ta se praviloma sestaja enkrat dvomesečno.
Razvojna agencija ROD bo najkasneje v roku 3 dni po sprejemu odločitve prijavitelju posredovala Sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije. Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije bo Razvojna agencija ROD z upravičencem podpisala Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji garancije, upravičencu izdala garancijo, upravičenec pa bo z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
11. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Razvojne agencije ROD.
12. Dopolnitev vlog
Prispele vloge se pregledajo v roku 5 dni. V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na dopolnitev vlog se pošiljajo po vrstnem redu prispetja vlog. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 5 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije RGS Goriške regije ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno garancijski odbor.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju Razvojne agencije ROD popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
13. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o izdaji garancije, se pogodba ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.
14. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije: zahtevka za črpanje kredita, kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži in pošlje v pregled Razvojni agenciji ROD.
Razvojna agencija ROD v roku 3 dni pregleda in potrdi ter jo posreduje izbrani banki v izplačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
15. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan Razvojni agenciji ROD pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh (vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za »de minimis« pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) regionalnih pomočeh za iste upravičene stroške ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Prejemnik sredstev mora Razvojni agenciji ROD oziroma s strani Razvojne agencije ROD pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
Prejemnik sredstev mora Razvojno agencijo ROD obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih ...).
Prejemnik sredstev terjatve do Razvojne agencije ROD ne sme odstopiti tretji osebi.
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
16. Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prijavitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z Razvojno agencijo ROD. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da prejemnik garancije odstopi od svoje zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti Razvojno agencijo ROD.
Pravno sredstvo: zoper sklep Razvojne agencije ROD pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.
Razvojna agencija ROD Ajdovščina 

AAA Zlata odličnost