Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3566. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015, stran 10196.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 9. redni seji dne 23. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 (Uradni list RS, št. 22/15).
2. člen 
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.637.075
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.161.271
70
DAVČNI PRIHODKI
1.049.347
700 Davki na dohodek in dobiček 
976.013
703 Davki na premoženje 
54.673
704 Domači davki na blago in storitve 
18.661
71
NEDAVČNI PRIHODKI
111.924
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
58.974
711 Takse in pristojbine 
650
712 Denarne kazni 
1.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
11.800
714 Drugi nedavčni prihodki 
39.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
14.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
14.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
461.805
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
353.438
741 Prejeta sredstva iz proračuna 
iz sredstev prorač. EU
108.366
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.021.362
40
TEKOČI ODHODKI 
955.511
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
157.593
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.770
402 Izdatki za blago in storitve 
376.417
403 Plačila domačih obresti 
8.494
409 Rezerve 
388.237
41
TEKOČI TRANSFERI 
700.793
410 Subvencije 
23.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
446.993
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
54.884
413 Drugi tekoči domači transferi 
175.916
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
283.616
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
283.616
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
81.442
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
81.442
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–384.287
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
112.000
50
ZADOLŽEVANJE 
112.000
500 Domače zadolževanje 
112.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
18.643
55
ODPLAČILA DOLGA 
18.643
550 Odplačila domačega dolga 
18.643
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
– ali 0 ali +
–290.930
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
93.357
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
384.287
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
290.930
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.
Št. 410-0006/2015-3
Bistrica ob Sotli, dne 23. novembra 2015
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost