Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Št. 5440-12/2015 Ob-3509/15, Stran 2046
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 95/14 – ZUJF-C, 14/15, 46/15 in 55/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/1 za javni razpis, št. 3032-83/2015/10, z dne 25. 11. 2015, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje Jamstva za mlade v obdobju 2014–2015, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu v sodelovanju z izkušenimi učitelji, svetovalnimi delavci oziroma vzgojitelji (v nadaljevanju: izkušeni učitelji) v zadnjem letu pred njihovo načrtovano upokojitvijo. Tako bodo učitelji začetniki pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, po opravljenem strokovnem izpitu in upokojitvi izkušenega učitelja pa sklenili pogodbo o zaposlitvi za isto delovno mesto, za katerega so se usposabljali in ki se bo z upokojitvijo izkušenega učitelja sprostilo.
2.2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.
2.3. Cilj javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.
Način delitve sredstev po regijah: 42 % za vzhodno kohezijsko regijo in 58 % za zahodno kohezijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– osnovnih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni javni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo zaposlenega ustreznega izkušenega učitelja, ki se bo upokojil ob izteku veljavnosti pogodbe o zaposlitvi učitelja začetnika, in imajo izbranega kandidata za učitelja začetnika, ki izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za delovno mesto, ki ga v zavodu zaseda izkušeni učitelj, in ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.
Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas desetih mesecev, za polni delovni čas, z začetkom opravljanja dela 1. 2. 2016. Učitelj začetnik bo v sodelovanju z izkušenim učiteljem pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. Učitelj začetnik na delovnem mestu:
– učitelja bo postopoma prevzel izvajanje do ene polovice učne obveznosti izkušenega učitelja na delovnem mestu učitelja,
– svetovalnega delavca bo postopoma prevzel izvajanje do ene polovice delovne obveznosti izkušenega učitelja na delovnem mestu svetovalnega delavca,
– vzgojitelja bo postopoma prevzel izvajanje do ene polovice obveznosti dela z otroki izkušenega učitelja na delovnem mestu vzgojitelja,
po opravljenem strokovnem izpitu pa se bo ob izteku desetih mesecev zaposlil na delovnem mestu, ki se sprosti z upokojitvijo izkušenega učitelja.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za prijavo
Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1
je javni vrtec, osnovna šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega programa za dijaške domove oziroma javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Pogoji se bodo preverili v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo.
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji Supervizor
4
ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju pogojev, ki je del prijave, poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
5
ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
6
ima zaposlenega strokovnega delavca, ki izpolnjuje v 3.3. točki razpisa navedene pogoje za izkušenega učitelja (izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerem je pri prijavitelju zaposlen najmanj za polovični delovni čas, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma ima najmanj tri leta naziv mentor, je v kariernem obdobju zadnjega leta pred upokojitvijo, in se zavezuje, da se bo upokojil ob preteku obdobja desetih mesecev, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi učitelja začetnika)
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Fotokopija dokazila o izobrazbi izkušenega učitelja
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
7
mora pred prijavo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja objaviti prosto projektno delovno mesto, ki ustreza delovnemu mestu izkušenega učitelja iz predhodne (6.) točke teh pogojev za prijavo, in opraviti izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta potrebno vnesti razvezni pogoj, da se zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Dokazila o izobrazbi učitelja začetnika
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa. Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno prijavo kandidira le z enim kandidatom za učitelja začetnika, lahko pa na razpis poda več prijav, če ima skladno s 6. točko pogojev za prijavo najmanj za polovični delovni čas zaposlenih več strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za izkušenega učitelja, in je zato skladno s 7. točko pogojev objavil več prostih projektnih delovnih mest in opravil več izbirnih postopkov.
3.2. Učitelj začetnik: učitelj začetnik je oseba, ki je ob vključitvi v operacijo (1. 2. 2016) stara do vključno 29 let, izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki ga v zavodu opravlja izkušeni učitelj, lahko pa tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialno pedagoške izobrazbe, če izpolnjuje vse druge pogoje o izobrazbi predpisane za navedeno delovno mesto, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).
3.3. Izkušeni učitelj: izkušeni učitelj je oseba, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerem je pri prijavitelju zaposlen najmanj za polovični delovni čas, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma ima najmanj tri leta naziv mentor, je v kariernem obdobju zadnjega leta pred upokojitvijo, in se zavezuje, da se bo upokojil ob preteku obdobja desetih mesecev, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi učitelja začetnika.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje prijav.
Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno 
število točk
1. VKLJUČENOST OBMOČIJ Z VIŠJO STOPNJO BREZPOSELNOSTI
Sedež prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let1
Vzhodna kohezijska regija
Pomurska
5
5
Zasavska
5
Podravska
4
Savinjska
4
Koroška
3
Posavska
3
Jugovzhodna Slovenija
2
Primorsko-notranjska
2
Zahodna kohezijska regija
Goriška
5
Osrednjeslovenska
4
Obalno-kraška
3
Gorenjska
2
2. USTREZNOST IN IZVEDLJIVOST OPERACIJE
Sistematičnost, preglednost in jasnost predloga načrta usposabljanja
Načrt usposabljanja je sistematičen, pregleden in jasno opredeljen.
2
2
10
Načrt usposabljanja je delno sistematičen, pregleden in jasno opredeljen.
1
Načrt usposabljanja ni dovolj sistematičen, pregleden in jasno opredeljen.
0
Ustreznost aktivnosti v predlogu načrta usposabljanja
Aktivnosti v okviru načrta so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.
2
2
Aktivnosti v okviru načrta so delno ustrezno predstavljene in se vsebinsko le delno dopolnjujejo.
1
Aktivnosti v okviru načrta so pomanjkljivo predstavljene in se vsebinsko ne dopolnjujejo.
0
Cilji posamezne načrtovane aktivnosti 
Cilji aktivnosti so jasno opredeljeni.
2
2
Cilji aktivnosti so manj jasno opredeljeni.
1
Cilji aktivnosti niso jasno opredeljeni.
0
Inovativnost
Predlog načrta usposabljanja vsebuje inovativne aktivnosti.
4
4
Predlog načrta usposabljanja vsebuje manj inovativnih aktivnosti.
2
Predlog načrta usposabljanja ne vsebuje inovativnih aktivnosti.
0
Največje možno število točk – SKUPAJ
15
1  Na podlagi podatkov Statističnega Urada Republike Slovenije za junij 2015
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Največje možno skupno število točk je 15 točk, pri čemer mora prijava prijavitelja zbrati vsaj 6 točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 126 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 174 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk pod merilom »Inovativnost«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod merilom »Inovativnost« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom »Sedež prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let«. V primeru, da je število še vedno enako, o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba je naveden v 25. točki tega razpisa.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim kandidatom za učitelja začetnika, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk. Če ti prijavitelji dosegajo enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom »Inovativnost«. Če dosegajo tudi pod merilom »Inovativnost« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom »Sedež prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let«. V primeru, da je število še vedno enako, o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba je naveden v 25. točki tega razpisa.
Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, razpisna komisija predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 5.400.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2016 naslednja:
– za vzhodno kohezijsko regijo 2.268.000,00 EUR, od tega:
– 1.814.400,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 453.600,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 3.132.000,00 EUR, od tega:
– 2.505.600,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 626.400,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa do dne 30. 11. 2016.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od objave javnega razpisa do dne 31. 12. 2016.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavnica na razpis
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavnica na razpis
– Fotokopija dokazila o izobrazbi kandidata za učitelja začetnika
– Fotokopija dokazila o izobrazbi izkušenega učitelja.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je dne 22. 9. 2015 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Prva zaposlitev, št. 5440-12/2015/3. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji predstavlja pretežno strošek dela učitelja začetnika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni ravni je 1.800,00 EUR za učitelja začetnika. Za uvajalno obdobje 10 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški za učitelja začetnika skupaj največ v višini 18.000,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je časovnica učitelja začetnika. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 8 Navodil za prijavo na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2. točko veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev v obdobju. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Prejemnik sredstev do nadaljnjih predplačil ne bo več upravičen, če ne bo posredoval zahtevka za izplačilo z dokazili v roku 120 dni.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev določil zakona, ki ureja javno naročanje, bo ministrstvo skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), določilo ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I in če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno z osebnimi podatki. Seznam kazalnikov, ki se bodo spremljali pri izvajanju operacije, je del razpisne dokumentacije.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 12. 2015, do 12. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Prva zaposlitev na področju VIZ««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo odpirale dne 18. 12. 2015. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v 8. točki.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kot je opredeljeno v 4. točki javnega razpisa.
V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko prisostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni. Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije. Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji, če so prisotni.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 3. točke razpisa,
– ki ne bodo zbrale vsaj 6 točk,
– ki bodo v primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim kandidatom za učitelja začetnika, zbrale manj točk kot vloga prijavitelja, ki kandidira z istim kandidatom za učitelja začetnika, ali
– ki bodo v primeru, če bo podanih prijav več, kot je razpisanih sredstev, po številu točk uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora operacije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan pokličete Katjo Kovačič (tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali pišete na elektronski naslov: kadriess.mizs(at)gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost