Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Ob-3510/15, Stran 2045
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu s 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 24/13 in 10/14; USPDSLS), objavlja
javni razpis 
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe za 4 stanovanja v Celju
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana in Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ter Ekonomska šola Celje, Kosovelova 4, Celje.
2. Predmet prodaje: nepremičnine z ID znakom:
1. 1077-21-15 (na parc. št. 691/1, k.o. Celje), stavba št. 21, št. dela stavbe 15, stanovanje 52,8 m2, K+P+4 – v tretjem nadstropju, objekt zgrajen 1972, lega stanovanja vzhodna, na naslovu Na zelenici 1, Celje; v stanovanju je najemnik za nedoločen čas z zakonito predkupno pravico;
2. 1074-2188-3 (na parc. št. 500/8, k.o. Spodnja Hudinja), stavba št. 2188, št. dela stavbe 3, stanovanje 52,75 m2, K+P+4 – v pritličju, objekt zgrajen 1982, lega stanovanja vzhodna, na naslovu Milčinskega 1, Celje;
3. 1075-1924-72 (na parc. št. 691/1, k.o. Ostrožno), stavba št. 1924, št. dela stavbe 72, stanovanje 39,2 m2, K+P+8 – v tretjem nadstropju, objekt zgrajen 1974, lega stanovanja zahodna, na naslovu Goriška 6, Celje;
4. 1077-1283-28 (na parc. št. 2480, k.o. Celje), stavba št. 1283, št. dela stavbe 28, stanovanje 40,5 m2, K+P+4 – v tretjem nadstropju, objekt zgrajen 1984, lega stanovanja VZ, na naslovu Razlagova 11C, Celje; v stanovanju je najemnik za določen čas, do 15. 6. 2017.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena za stanovanje na naslovu:
1. Na zelenici 1, Celje je 46.044,00 EUR
2. Milčinskega 1, Celje je 30.673,00 EUR
3. Goriška 6, Celje je 36.156,00 EUR
4. Razlagova 11C, Celje je 34.543,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 15 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv brez ugovora, če je kupec pravna oseba oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 15. 12. 2015, v prostorih Šolskega centra Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, prostor bo sporočen naknadno na recepciji šole, z začetkom ob 11. uri, za vsako stanovanje posebej po vrstnem redu.
7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni;
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10 % varščini od izklicne cene za posamično nepremičnino, za katero dražijo.
Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972,
sklic na št.: 18 33308-7200994-860111 za stanovanje pod 2. točko, 1.;
sklic na št.: 18 33308-7200994-860112 za stanovanje pod 2. točko, 2.;
sklic na št.: 18 33308-7200994-860113 za stanovanje pod 2. točko, 3.;
sklic na št.: 18 33308-7200994-860114 za stanovanje pod 2. točko, 4.;
d. dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 15 dni po prejemu pogodbe ali ne zavaruje ustrezno neplačanega dela kupnine, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku;
e. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
f. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec;
g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine;
h. nepremičnine so na prodaj po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije s predhodnim ogledom nepremičnin pod 2. točko, 1.–3. se obrnite na Urško Zver, Šolski center Celje, tel. 03/42-85-831, e-pošta: urska.zver@sc-celje.si; za ogled nepremičnine pod 2. točko, tč. 4, se obrnite na Vinka Lesjaka, Ekonomska šola Celje, tel. 041/441-369 ali neposredno na najemnico Ano Jerković, tel. 070/849-637. V zvezi s pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost