Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3552. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014, stran 10178.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2014 realizirani v naslednjih zneskih:
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
Realizacija 2014
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
29.639.153
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.440.625
70
DAVČNI PRIHODKI
17.075.982
700 Davki na dohodek in dobiček
14.654.290
703 Davki na premoženje
1.888.826
704 Domači davki na blago in storitve
532.138
706 Drugi davki
728
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.364.643
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.816.743
711 Takse in pristojbine
11.130
712 Globe in druge denarne kazni
35.612
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
58.106
714 Drugi nedavčni prihodki
443.052
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
209.855
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.530
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
208.325
73
PREJETE DONACIJE
6.693
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.780
731 Prejete donacije iz tujine
913
74
TRANSFERNI PRIHODKI
9.981.310
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.848.680
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
8.132.630
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
669
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
669
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
30.611.768
40
TEKOČI ODHODKI 
5.006.712
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.030.174
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
157.866
402 Izdatki za blago in storitve
3.189.498
403 Plačila domačih obresti
208.360
409 Rezerve
420.814
41
TEKOČI TRANSFERI 
9.801.453
410 Subvencije
546.132
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.288.621
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
694.253
413 Drugi tekoči domači transferi
3.272.447
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
15.193.450
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.193.450
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
610.153
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
91.540
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
518.613
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–972.615
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.500.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000
500 Domače zadolževanje
1.500.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.211.631
55
ODPLAČILA DOLGA
1.211.631
550 Odplačila domačega dolga
1.211.631
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–684.246
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
288.369
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
972.615
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
1.435.551
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve zaključnega računa proračuna. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v posebnem delu so prikazani realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014.
3. člen 
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2014 so dosežena v naslednjih zneskih:
1.
Prihodki
219.815
2.
Odhodki
191.851
3.
Ostanek sredstev preteklega leta
16.633
4.
Ostanek sredstev rezerv konec leta
44.597
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Slovenska Bistrica (www.slovenska-bistrica.si).
Št. 9000-21/2015-7-0203
Slovenska Bistrica, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost