Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3564. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki, stran 10193.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 3. izredni seji dne 25. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih Občina Železniki izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnosti (v nadaljevanju: kmetija), v podaljšanjem obratovalnem času, razloge za preklic soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnemu času, izjemno podaljšanje obratovalnega časa, opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen 
Gostinski obrati obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri Občini Železniki. Za obratovanje v podaljšanem času je potrebno pridobiti pisno soglasje Občine Železniki, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen 
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
II. REDNI OBRATOVALNI ČAS 
4. člen
(1) Restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari, izletniške kmetije in tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi …):
– ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, imajo redni obratovalni čas med 6.00 in 22.00 uro (vse dni v tednu),
– ki so v objektih izven območja stanovanj, imajo redni obratovalni čas med 6.00 in 24.00 uro (vse dni v tednu).
(2) Gostinski obrati na območju Občine Železniki, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. restavracije) ter kmetije z nastanitvijo, imajo redni obratovalni čas med 0.00 in 24.00 uro.
(3) Obrati za pripravo in dostavo jedi imajo redni obratovalni čas med 0.00 in 24.00 uro oziroma glede na naročila.
III. OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
5. člen
(1) Podaljšani obratovalni čas pomeni obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost oziroma 4. člen tega pravilnika.
(2) Gostincu se izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata in glede na območje, kjer se nahaja, in sicer:
– za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bare, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, največ do 24.00 ure (ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in nedeljah) oziroma največ do 3.00 ure naslednjega dne (ob petkih in sobotah),
– za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi …) in ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, največ do 24.00 ure (vse dni v tednu),
– za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bare, izletniške kmetije in tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi …) in ki so v objektih izven območja stanovanj, največ do 3.00 ure naslednjega dne (ob petkih in sobotah).
6. člen 
(1) Občina Železniki izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata v obliki pisnega soglasja, ki je sestavni del obrazca prijave obratovalnega časa.
(2) Pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času lahko Občina Železniki zaprosi pristojni tržni inšpekcijski organ za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah obratovalnega časa gostinskega obrata, ki je zaprosil za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času oziroma policijo za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah javnega reda in miru.
(3) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za eno koledarsko leto.
(4) Občina Železniki lahko izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času veže na krajše časovno obdobje oziroma v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas, če so podani naslednji razlogi:
– da je pristojni tržni inšpekcijski organ v obdobju zadnjih dvanajst mesecev pred dnevom vložitve vloge za izdajo soglasja dvakrat ali več ugotovil prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– da je policija v obdobju zadnjih dvanajst mesecev pred dnevom vložitve vloge za izdajo soglasja ugotovila dve ali več kršitev javnega reda in miru.
(5) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih Občina Železniki pridobi od pristojnih organov.
IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
7. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu obratu lahko prekliče v naslednjih primerih:
– če je pristojni tržni inšpekcijski organ v obdobju zadnjih šest mesecev od dneva izdaje soglasja dvakrat ali več ugotovil prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– če je policija v obdobju zadnjih šest mesecev od dneva izdaje soglasja ugotovila dve ali več kršitev javnega reda in miru.
(2) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih Občina Železniki pridobi od pristojnih organov.
8. člen 
Po preklicu soglasja gostinski obrat obratuje v rednem obratovalnem času, novega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnemu času pa ne more pridobiti šest mesecev po preklicu.
V. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA 
9. člen
(1) Občina Železniki lahko posameznemu gostincu na podlagi 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, izda soglasje za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.
(2) Soglasje za izjemno podaljšanje obratovalnega časa se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različni dogodki zaprtega tipa (poroke, rojstni dnevi, proslave, različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.).
10. člen 
(1) Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata mora gostinec zaprositi z vlogo na obrazcu, ki jo odda na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
(2) Za izdajo soglasja lahko gostinec zaprosi tudi mesečno.
(3) Gostinec je dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat.
11. člen 
Gostinec mora za izdajo soglasja za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata zaprositi vsaj 5 dni pred dogodkom, v vlogi pa mora navesti datum in vrsto dogodka.
12. člen 
V primeru kršitev javnega reda in miru oziroma posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, se gostinskemu obratu 1 mesec od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
VI. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA 
13. člen
(1) Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se lahko opravlja med turistično sezono na smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.
(2) Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se opravlja v premičnih objektih (kiosk, stojnica, prireditveni šotor ipd.) oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.
14. člen 
(1) Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se lahko opravlja v naslednjem obratovalnem času: skladno s časom obratovanja smučišča ter drugega športno-rekreacijskega centra oziroma točke.
(2) Soglasje za obratovanje v času turistične sezone Občina Železniki izda za eno turistično (smučarsko …) sezono.
15. člen 
Prijava (na obrazcu) za potrditev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti iz 14. člena tega pravilnika se odda na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, in sicer najkasneje 20 dni pred pričetkom opravljanja te dejavnosti.
16. člen 
Na podlagi prijave iz prejšnjega člena Občina Železniki izda soglasje, s katerim v celoti potrdi oziroma zavrne prijavljeni obratovalni čas.
17. člen 
V primeru kršitev javnega reda in miru oziroma posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja med turistično sezono se obratovalni čas lahko prekliče.
Po preklicu soglasja se novo soglasje ne izda za dobo 3 mesecev po preklicu.
VII. NADZOR 
18. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
19. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov, ki niso opredeljena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
20. člen 
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za kmetije.
21. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-7/2015-004
Železniki, dne 25. novembra 2015
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost