Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3553. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2015, stran 10179.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP) in 107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2015 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 16/15) se spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
Rebalans proračuna 2015 v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
32.106.888
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.344.404
70
DAVČNI PRIHODKI
16.799.922
700 Davki na dohodek in dobiček
14.313.522
703 Davki na premoženje
1.869.000
704 Domači davki na blago in storitve
617.400
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.544.482
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.946.660
711 Takse in pristojbine
16.000
712 Globe in druge denarne kazni
35.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
96.972
714 Drugi nedavčni prihodki
449.850
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
140.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
100.000
73
PREJETE DONACIJE
10.910
730 Prejete donacije iz domačih virov
10.910
74
TRANSFERNI PRIHODKI
12.606.574
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.342.571
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
8.264.003
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
5.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
5.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
32.274.338
40
TEKOČI ODHODKI 
4.837.790
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.074.985
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
163.573
402 Izdatki za blago in storitve
2.955.894
403 Plačila domačih obresti
195.000
409 Rezerve
448.338
41
TEKOČI TRANSFERI 
9.536.587
410 Subvencije
124.311
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
5.097.360
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
686.380
413 Drugi tekoči domači transferi
3.628.536
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
17.325.202
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
17.325.202
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
574.759
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
129.400
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
445.359
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–167.450
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 
(IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
700.000
50
ZADOLŽEVANJE
700.000
500 Domače zadolževanje
700.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.283.854
55
ODPLAČILA DOLGA
1.283.854
550 Odplačila domačega dolga
1.283.854
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–751.304
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–583.854
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
167.450
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
751.304
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Skupni organ OU, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, načrt razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna ter obrazložitve načrta razvojnih programov s prilogami, letni program prodaje občinskega finančnega premoženja, letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter kadrovski načrt.
Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2015 do 2018).
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen 
8. člen Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2015 se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini največ 211.121 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, župan in o tem obvešča občinski svet.
Kot proračunski sklad deluje tudi proračunski stanovanjski sklad Občine Slovenska Bistrica. V proračunski stanovanjski sklad se v letu 2015 namenijo sredstva v višini največ 167.217 €. Sredstva se v sklad izločajo v višini, ki je potrebna za poravnavo obveznosti sklada, vendar največ do višine 167.217 €. O porabi sredstev proračunskega stanovanjskega sklada odloča župan.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2015-8-0203
Slovenska Bistrica, dne 19. novembra 2015
 
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost