Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3541. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015, stran 10169.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 21/14) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 23. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 (Uradni list RS, št. 22/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
349.215.146
70
DAVČNI PRIHODKI
210.704.844
700 Davki na dohodek in dobiček
128.938.234
703 Davki na premoženje
76.741.100
704 Domači davki na blago in storitve
5.025.510
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
36.826.915
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
20.726.314
711 Takse in pristojbine
230.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.046.000
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
520.705
714 Drugi nedavčni prihodki
11.303.895
72
KAPITALSKI PRIHODKI
28.364.594
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
9.260.979
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
19.103.615
73
PREJETE DONACIJE
842.326
730 Prejete donacije iz domačih virov
842.326
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
72.421.489
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
11.730.566
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
60.690.923
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
54.978
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
54.978
788 Prejeta vračila sredstev 
iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
346.252.886
40
TEKOČI ODHODKI
45.222.176
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
13.838.757
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
2.093.140
402 Izdatki za blago in storitve
23.634.431
403 Plačila domačih obresti
2.545.000
409 Rezerve
3.110.848
41
TEKOČI TRANSFERI
163.098.952
410 Subvencije
10.918.051
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
52.377.302
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.040.839
413 Drugi tekoči domači transferi
85.762.760
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
114.270.064
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
114.270.064
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.661.694
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.070.283
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.591.411
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.)
2.962.260
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.266.243
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.266.243
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
1.266.243
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.266.243
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
8.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
8.000.000
500 Domače zadolževanje
8.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
9.957.208
55
ODPLAČILA DOLGA
9.957.208
550 Odplačila domačega dolga
9.957.208
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–261.190
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA 
(VIII.-VII.)
1.957.208
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–2.962.260
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 se določa v višini 357.476.337 eurov.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 8.000.000 eurov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 6.985.600 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.746.400 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2015 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 10.740.360 eurov,
– za obdobje sedem let od 1. 1. 2017 (upoštevajoč moratorij na odplačilo glavnice do 31. 12. 2016),
– za namen: refinanciranje obstoječih kreditov in financiranje nakupa avtobusov,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Zavod za oskrbo na domu se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 200.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: servisiranje izvedbe projekta »Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« A-Qu-A, zaradi sukcesivnega vračila sredstev s strani programa Norveškega finančnega mehanizma,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-316/2015-35
Ljubljana, dne 23. novembra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost