Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3562. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, stran 10189.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04, 115/04, 38/06, 34/13) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
Poleg obveznih gospodarskih javnih služb iz 4. člena tega odloka občina organizira še izvajanje ostalih gospodarskih javnih služb, in sicer:
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
– urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve;
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju;
– gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti;
– urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš;
– urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih;
– urejanje lokalnih cest;
– javni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v občini z javnimi prevoznimi sredstvi;
– požarna varnost;
– oskrba z energetskimi plini iz omrežja;
– oskrba s toploto za daljinsko ogrevanje;
– na drugih področjih, če tako določa zakon.«
2. člen 
V 7. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
3. člen 
V 9. členu se črtajo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2015-3
Trebnje, dne 18. novembra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost