Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3545. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020, stran 10173.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 113. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 5. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 46/15) se v 5. členu besedna zveza »Ukrep 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja« nadomesti z besedno zvezo: »Ukrep 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje«.
2. člen 
V podpoglavju »Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« se spremeni besedilo druge alineje v oklepaju, tako da se glasi:
»(stroški materiala, ki so povezani z naložbo);«.
V peti alineji se besedilo »v rastlinjaku« nadomesti z besedilom », z izjemo namakalnih naprav;«.
V podpoglavju »Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se besedilo »najmanj 1 ha« nadomesti z besedilom »do 1 ha«.
3. člen 
V tretjem odstavku 15. člena se za besedno zvezo »v kmetijskem in gozdarskem sektorju« doda naslednje besedilo:
»V primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami:
– gradnja, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10% skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
– splošne stroške, povezane z izdatki iz prejšnjih dveh alinej, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk po prvi in drugi alineji tega odstavka;
– pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Stroški, vezani na predstavitvene projekte v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta. Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.«
4. člen 
Spremeni se besedilo 18. člena tako, da se glasi:
»Ukrep 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje 
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek za ta ukrep na posameznega upravičenca po posameznem javnem razpisu lahko znaša do 1.000 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 17. člena tega pravilnika.«
5. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana na spletni strani občine o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-0004/2015-3
Ribnica, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost