Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3544. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2015, stran 10171.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 5. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2015 
1. člen 
Tabela v 2. členu Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2015 se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.066.700,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.153.963,00
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.427.503,00
700 Davki na dohodek in dobiček
4.826.443,00
703 Davki na premoženje
414.610,00
704 Domači davki na blago in storitve
186.450,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
726.460,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
567.634,00
711 Takse in pristojbine
7.600,00
712 Globe in druge denarne kazni
19.780,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
59.602,00
714 Drugi nedavčni prihodki
71.844,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
41.767,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
41.767,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
870.970,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
765.810,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
105.160,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.359.572,00
40 
TEKOČI ODHODKI
2.481.678,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
630.158,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
89.697,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.674.723,00
403 Plačila domačih obresti
42.100,00
409 Rezerve
45.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.018.185,00
410 Subvencije
17.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.859.000,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
38.256,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.103.928,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.654.560,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.654.560,00
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
205.150,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
85.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
119.350,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–292.872,00
III/1. PRIMARNI PRIMANJKLAJ (I.-7102)-(II.-403-404)
–251.176,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
654.101,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.870,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.870,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
1.870,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.870,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50 
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
199.863,00
55 
ODPLAČILA DOLGA
199.863,00
550 Odplačila domačega dolga
199.863,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–490.865,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–199.863,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
292.872,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
490.865,00
 
«
2. člen 
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2015.
Št. 410-0056/2015
Ribnica, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost