Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3225. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije

Sklepi

3226. Sklep o izvolitvi člana arbitražnega sodišča, katerega naloga je določitev poteka meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju, stika Republike Slovenije z odprtim morjem in režima za uporabo ustreznih morskih območij ter izrek razsodbe v sporu
3227. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3228. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3229. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3230. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3231. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3232. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3233. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
3234. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
3235. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih
3236. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih
3237. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3269. Uredba o enkratni pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski ribolov v letu 2010
3270. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola

Sklepi

3238. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru

MINISTRSTVA

3239. Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
3240. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
3241. Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi
3242. Odredba o številu mest državnih tožilcev
3243. Minimalno zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2011

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
3271. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3245. Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov

OBČINE

Brezovica

3268. Obvezna razlaga 51. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Kobarid

3246. Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
3247. Odlok o razglasitvi enote EŠD 29525, Jevšček – Nježna hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena

Kočevje

3248. Cenik storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja

Koper

3249. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011
3250. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
3251. Sklep o pristojbini za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper
3252. Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 382-303/97
3253. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

3254. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj

Murska Sobota

3255. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo)
3256. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
3257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – Gabariti)
3258. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota

Postojna

3259. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Nad Rupo PL 10 – del
3260. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Puconci

3261. Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Sodražica

3262. Odlok o vaških odborih

Šmarješke Toplice

3263. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011
3264. Sklep o določitvi cene programov v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtec Sonček
3265. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Tolmin

3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti