Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3269. Uredba o enkratni pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski ribolov v letu 2010, stran 9936.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o enkratni pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski ribolov v letu 2010
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev enkratne pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski ribolov v letu 2010 (v nadaljnjem besedilu: enkratna pomoč), upravičence ter postopek dodelitve pomoči in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
(2) Sredstva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6).
2. člen
(finančna sredstva)
Za izvajanje ukrepa enkratne pomoči se v letu 2011 zaradi izrazitega slabšanja ekonomskih razmer namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini do 100.000,00 eurov.
3. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Do sredstev iz prejšnjega člena so lahko upravičene:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova,
– samostojni podjetniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova, in
– fizične osebe, ki so vpisane v evidenco ribičev – fizičnih oseb, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka do sredstev iz prejšnjega člena niso upravičena podjetja v težavah, v skladu s točko 2.1 Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev enkratne pomoči:
– biti mora lastnik ali solastnik vsaj enega ribiškega plovila, ki je registrirano za namen gospodarskega ribolova,
– za vsaj eno plovilo iz prejšnje alineje mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov in
– je v letu 2010 izpolnila in oddala vsaj 45 ladijskih dnevnikov za plovila, ki jih je imela v lasti ali solasti.
(4) Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka lahko oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je bila v letu 2010 član posadke na drugem ribiškem plovilu, ki izpolnjuje pogoj iz tretje alineje prejšnjega odstavka in je sama plačevala obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost, upravičenost do enkratne pomoči dokazuje s kopijami izstavljenih računov o skupnem ribolovu in dokazili o plačilu teh računov.
4. člen
(izračun in merila za omejitev višine pomoči)
(1) Pri izračunu višine pomoči za posameznega upravičenca se upošteva število članov posadke ribiškega plovila, ki so bili pri upravičencu zaposleni v letu 2010, oziroma je bil upravičenec samozaposlen v letu 2010 in je za njih oziroma zase plačeval obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost.
(2) Na posameznega člana posadke iz prejšnjega odstavka, ki je bil zaposlen in so bile zanj plačane obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, pripada upravičencu enkratna pomoč v višini 2.000,00 eurov.
(3) V primeru, da je bil član posadke iz prvega odstavka tega člena zaposlen le del leta 2010, upravičencu glede na število dni zaposlitve pripada sorazmerni delež enkratne pomoči.
(4) Če izračunana enkratna pomoč skupaj z drugimi pomočmi de minimis, ki jih je upravičenec prejel v zadnjih treh proračunskih letih, preseže 30.000,00 eurov, se upravičencu dodeli le del enkratne pomoči, ki skupaj s pomočmi de minimis, ki jih je upravičenec prejel v zadnjih treh proračunskih letih, ne preseže 30.000,00 eurov.
(5) Ministrstvo predhodno preveri višino že dodeljene in izplačane pomoči de minimis v zadnjih treh proračunskih letih za posameznega upravičenca v centralni evidenci, ki jo vodi pristojni organ za spremljanje državnih pomoči v ribištvu.
(6) Ministrstvo izvede izračun v skladu s tem členom ter izplača pomoč na transakcijski račun upravičenca v enkratnem znesku.
(7) Skupno s pomočjo de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija presegla intenzivnost pomoči, ki so določene po drugih predpisih.
5. člen
(vloga za izplačilo enkratne pomoči)
(1) Vloga za izplačilo enkratne pomoči (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– osebno ime in naslov oziroma naziv, sedež in zakonitega zastopnika vlagatelja,
– davčno številko vlagatelja,
– matično številko vlagatelja (le za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike),
– številko transakcijskega računa in naziv banke,
– seznam zaposlenih oseb (članov posadke) in čas trajanja njihove zaposlitve, za katere vlagatelj uveljavlja enkratno pomoč,
– pisno izjavo, da je vlagatelj dejansko izplačal plače zaposlenim iz prejšnje alineje za obdobje iz prejšnje alineje, skladno z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja,
– pisno izjavo, da je vlagatelj za zaposlene iz pete alineje tega odstavka poravnal vse zapadle obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost,
– pisno izjavo o kakršni koli drugi pomoči de minimis, ki jo je upravičenec prejel v zadnjih treh proračunskih letih,
– pisno izjavo, da vlagatelj ni podjetje v težavah v skladu s točko 2.1 Smernic in
– pisno izjavo, da lahko ministrstvo pridobi vse podatke in dokazila, ki vplivajo na odločitev o vlogi in jih v uradni evidenci vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
(2) Če izjava iz desete alineje prejšnjega odstavka ni priložena, mora vlagatelj k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– ustrezne ladijske dnevnike, pridobljene od Zavoda za ribištvo Slovenije,
– dovoljenje za gospodarski ribolov,
– potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije o plačilu vseh zapadlih obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost,
– izpis Uprave Republike Slovenije za pomorstvo o registraciji ribiškega plovila za namen gospodarskega ribolova,
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe),
– priglasitveno listino, da vlagatelj opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik (za samostojne podjetnike posameznike),
– odločbo ministrstva, na podlagi katere ima status ribiča – fizične osebe (za ribiče – fizične osebe).
6. člen
(vložitev vloge)
Vlagatelj vlogo skupaj z dokazili iz prejšnjega člena najkasneje do 20. oktobra 2011 pošlje na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali jo osebno vloži v vložišču ministrstva.
7. člen
(izračun enkratne pomoči)
Za vse popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena te uredbe, ministrstvo izvede izračun enkratne pomoči za posameznega upravičenca. Znesek enkratne pomoči za posameznega upravičenca se izračuna tako, da se dobljene vrednosti za posamezne člane posadke, ob upoštevanju drugega in tretjega odstavka 4. člena te uredbe, seštejejo. V primeru, da izračunana vsota enkratne pomoči za vse upravičence, ob upoštevanju četrtega odstavka 4. člena te uredbe, preseže sredstva iz 2. člena te uredbe, se izračunani znesek enkratne pomoči za posamezne upravičence proporcionalno zniža, tako da nova skupna vsota vseh enkratnih pomoči, ob upoštevanju četrtega odstavka 4. člena te uredbe, ne preseže razpoložljivih sredstev iz 2. člena te uredbe.
8. člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva po tej uredbi, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2011
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
EVA 2011-2311-0107
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti