Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3256. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan, stran 9924.

Na podlagi 11., 36. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 7. seji dne 15. septembra 2011 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa prostorsko ureditev, ki se načrtuje z OPPN, območje OPPN, vplive in povezave s sosednjimi območji, rešitve načrtovanih objektov, pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, zasnovo projektnih rešitev za križanja in vzporedni potek z gospodarsko javno infrastrukturo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe, dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in obveznosti investitorjev in izvajalcev.
3. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
– Odlok
B) GRAFIČNI DEL
1 Izsek iz grafičnega načrta
prostorsko ureditvenih pogojev s
prikazom lege prostorske
ureditve na širšem območju         M 1:5000
2 Območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem             M 1:1000
3 Ureditvena situacija s
prikazom poteka omrežij
gospodarske javne infrastrukture
ter grajenega javnega dobra        M 1:1000
4 Zakoličbena situacija          M 1:1000
C) PRILOGE
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev
D) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Na območju OPPN je načrtovana gradnja povezovalnega toplovoda.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 1875, 1874/3, 1874/4, 1874/6, 1873/14, 1869/1, 1868/1, 1868/11, 1868/12, 2218, 2216, 2217, 2212, 2233, 1872/6, 2219, 2214, 1808/1, 1787, 1806, 1805 in 1804, vse k.o. Rakičan.
(3) Območje OPPN je določeno z varovalnim pasom povezovalnega toplovoda in obsega zemljišča, ki so od osi toplovoda oddaljene na vsako stran 3,0 m v dolžini 585 m. Raba prostora je omejena na gradnjo in obratovanje toplovoda, gradnjo priključkov (niso predmet OPPN), rekonstrukcije in ureditve gospodarske javne infrastrukture ter po končani gradnji vzpostaviti v prejšnje stanje. Namenska raba zemljišč se s tem ne spreminja.
(4) Območje OPPN se nahaja na območju državnega prostorskega akta, to je državnega lokacijskega načrta za avtocesto Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci, ki je bil sprejet z Uredbo o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99) in delno tudi na območju, ki se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Z izgradnjo načrtovanega povezovalnega toplovoda (sistema za daljinsko ogravnje) na in izven območja OPPN se bo omogočil prenos toplotne energije od načrtovane bioplinarne Jezera do bolnišnice Rakičan ter drugih porabnikov toplote v naselju Rakičan.
(2) Načrtovana prostorska ureditev v varovalnem pasu avtoceste ne sme biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne sme prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(3) Načrtovana prostorska ureditev ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, ostalega varstva in zaščite okolja.
6. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Trasa povezovalnega toplovoda na območju OPPN poteka od načrtovane bioplinarne Jezera na parceli št. 1875 preko parcel št. 1874/3 in 1874/4 proti avtocesti do parcele št. 1874/6. V nadaljevanju poteka vzporedno s potjo na parceli št. 2216 v oddaljenosti 7 m južno od meje avtoceste proti zahodu po parcelah št. 1873/14, 1869/1, 1868/1 in 1868/11 do parcele št. 2218, po kateri to pot prečka in poteka do obstoječega prepusta za vodo pod avtocesto na parceli št. 2217. Avtocesto prečka skozi prepust na parceli št. 2212 in poteka preko parcele št. 2233 vzporedno z dovozno cesto na parceli št. 1872/6. V nadaljevanju prečka cestni priključek na lokalno cesto in lokalno cesto na parceli št. 2214 ter poteka vzporedno s cesto zaselka Jezera proti severu-vzhodu.
(2) Dolžina trase načrtovanega povezovalnega toplovoda na območju OPPN je 585 m.
7. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Povezovalni toplovod se izvede v zemlji, razen na območju prepusta avtoceste.
(2) Toplovod se zgradi iz jeklenih cevi dimenzij 2 x DN 125/250 (dovodna ali predtočna cev in odvodna ali povratna cev), izoliran s poliuretansko peno in zaščiten s PEHD cevjo.
(3) Predviden je prenos 800 kW toplotne energije temperaturnega režima 85/60 °C.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRIŽANJA IN VZPOREDNI POTEK Z GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
8. člen
(splošni pogoji)
(1) Pred izvedbo vseh posegov je treba določiti natančno lego vseh komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi.
(2) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture morata potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev.
(3) Detajli križanja, morebitne prestavitve in drugi posegi, potrebni na infrastrukturnem omrežju, se natančno obdelajo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za izvedbo.
(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo vse rešitve, ki so posledica ugotovitve natančnih potekov in lege ter ustreznih tehničnih rešitev. Prav tako so dopustna vsa križanja predvidenih komunalnih vodov s traso toplovoda, vendar mora investitor pridobiti soglasje investitorja toplovoda oziroma njegovega upravljavca.
9. člen
(cestno omrežje)
(1) Vsa križanja cest in načrtovanega toplovoda se izvedejo v skladu s pogoji posameznih upravljavcev. V sklopu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela projekt križanja načrtovanega toplovoda s cestami, ki mora zajeti tudi vse posege v varovalni pas ali cestno telo.
(2) Križanje avtoceste in načrtovanega toplovoda se izvede skozi obstoječi prepust za vodo z vgradnjo toplovoda z obešalnim sistemom na zgornjo ploščo prepusta. Predhodno se izvede hidravlični izračun in dokaz potrebnega preseka za najvišje možne vode, ki jih mora prepust odvajati. Kolikor vgradnje toplovoda v propust ni mogoče izvesti, se trasa toplovoda prestavi za 4,0 m ob propust za 0,8 m pod vse instalicije avtoceste.
(3) Križanje načrtovanega toplovoda z asfaltiranimi kategoriziranimi lokalnimi cestami se izvede s podvrtavanjem, če se upravljavec cestnega omrežja in investitor ne dogovorita drugače.
(4) Križanja načrtovanega toplovoda z nekategoriziranimi lokalnimi cestami in potmi se izvede s prekopom. Po položitvi toplovoda se cestišče uredi, da je v enaki obliki in kakovosti, kakor je bilo pred gradbenim posegom.
10. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Načrtovani toplovod se na delu, kjer poteka ob lokalni cesti in vzporedno z obstoječo kanalizacijo, izvede odmaknjen najmanj 1 m od kanalizacije v skladu z občinskim tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
(2) Pred izvedbo del se pisno obvestiti upravljavca kanalizacije o pričetku del.
(3) Dela v območju kanalizacijskega omrežja se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca kanalizacije.
11. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vertikalno križanje načrtovanega toplovoda in vodovoda se izvede z odmikom najmanj 0,5 m.
(2) Dela v območju vodovodnega omrežja se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca vodovoda.
(3) Pred izvedbo del se pisno obvesti upravljavca vodovoda o pričetku del.
(4) Vsi stroški v zvezi s poškodbami vodovoda med izvajanjem del bremenijo investitorja.
(5) Pri projektiranju se upoštevajo določila tehničnega pravilnika javnega vodovoda Murska Sobota.
12. člen
(plinovodno omrežje)
Na območju OPPN ni plinovodnega omrežja.
13. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Vertikalno križanje načrtovanega toplovoda in telekomunikacijskega voda se izvede z vertikalnim odmikom najmanj 0,3 m do 0,8 m in pod kotom, ki ne sme biti manjši od 45°.
(2) Vzporedni potek načrtovanega toplovoda in telekomunikacijskega voda se izvede s horizontalnim odmikom najmanj 0,5 m do 1,0 m.
(3) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih vodov izvede upravljavec telekomunikacijskega omrežja, kar se naroči najmanj 30 dni pred pričetkom del.
14. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Križanje načrtovanega toplovoda z obstoječim SN 20 kV kablovodom k-389 se izvede z vertikalnim odmikom najmanj 0,8 m tako, da se kablovod podaljša in zaščiti ter položi pod načrtovanim toplovodom. Morebitna križanja z obstoječimi NN 0,4 kV kabli se izvedejo z vertikalnim odmikom najmanj 0,5 m tako, da se kable položi pod načrtovanim toplovodom. Pri križanju z obstoječim SN 35 kV daljnovodom d-151 ni predvidenih posebnih ukrepov.
(2) Vzporedni potek načrtovanega toplovoda in obstoječega SN 20 kV kablovoda k-389 ter obstoječih NN 0,4 kV kablov se izvede horizontalnim odmikom najmanj 2,0 m.
(3) Kolikor bo načrtovani toplovod v neposredni okolici električnih vodov povzročal povišanje temperature okoliške zemlje za več kot 10 °C je potrebno povečati medsebojne razmike ali postaviti vmes toplotno izolacijo.
(4) Vse ureditve tangiranih električnih vodov se obdela v posebni projektni dokumentaciji.
V. REŠITEV IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
15. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.
VI. REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
16. člen
(varstvo voda)
(1) Na območju OPPN ni vodovarstvenih in ogroženih območij.
(2) S prostorsko ureditvijo se ne posega na vodna in priobalna zemljišča ter ni predvidene neposredne rabe vode iz vodnega vira, za katero bi bilo potrebno pridobiti vodno pravico.
(3) Prostorska ureditev ne bo bistveno vplivala na vodni režim ali stanje voda.
17. člen
(varstvo tal)
(1) Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.
(2) Gradbeni posegi s težkimi stroji se naj izvajajo v suhem vremenu.
18. člen
(varstvo narave)
Območje OPPN leži izven območij varstva narave.
19. člen
(varstvo zraka)
(1) Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini transportnih vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili z ustreznim načrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnično brezhibnih vozil in strojev.
(2) Onesnaževanje zraka s prahom v zelo suhem vremenu se prepreči z ustreznim vlaženjem tal.
20. člen
(varstvo pred hrupom)
Hrup med gradnjo se zmanjša z ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih posegov in uporabo manj hrupnih delovnih strojev in transportnih vozil. Dela se naj izvajajo podnevi.
21. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo in v času obratovanja je treba upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
(2) Odlaganje odpadnega in izkopanega materiala na notranjo stran cestnega sveta ni dovoljeno.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
V primeru ugotovljenih naravnih omejitev je potrebno v fazi priprave projektne dokumentacije predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje ali predhodno izdelati hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice, erozivnosti ali plazovitosti, ki se jih upošteva pri projektiranju.
23. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo načrtovanih objektov na območju OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
24. člen
(varstvo pred potresom)
Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Seiberg) in v skladu s predpisi.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
25. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorska ureditev se izvede v eni etapi.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
26. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od poteka predvidene trase oziroma tehničnih rešitev načrtovanega toplovoda v primeru, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov.
(2) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.
(3) Vse natančne rešitve in dimenzije se opredelijo v projektni dokumentaciji.
27. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju OPPN in projektiranju se naj upoštevajo vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka, ter projektni pogoji, pridobljeni v smernicah in mnenjih k temu OPPN.
(2) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del, dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in takšno organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na sosednja zemljišča.
X. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(hramba in vpogled)
OPPN je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
29. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2010-29(182)
Murska Sobota, dne 15. septembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti