Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 352-176/2011/3 Ob-4780/11 , Stran 2249
Št. 352-176/2011/3 Ob-4780/11
Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije, na podlagi 8. člena Stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Stanovanjski pravilnik), objavlja
razpis
za dodelitev službenih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa: a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana: Plešičeva ulica 45, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 30,33 m2, Poljanska cesta 22b, stanovanje št. 28 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 35,85 m2, Peričeva ulica 23, stanovanje št. 16 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 31,43 m2, Einspielerjeva ulica 5A, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 19,36 m2, Prijateljeva ulica 21, stanovanje št. 44 (15) (delno opremljeno) – garsonjera, velikosti 20,06 m2, Vogelna ulica 8, stanovanje št. 27 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 36,15 m2, Slomškova ulica 33, stanovanje št. 8 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 30,47 m2, Dolenjska cesta 46, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 35,49 m2, Bergantova ulica 10, stanovanje št. 7 (delno opremljeno) – 2-sobno, velikosti 47,56 m2, Kremžarjeva ulica 20, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 54,46 m2. b) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Brežice: Kettejeva ulica 6, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 36,01 m2, Kettejeva ulica 6, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 36,01 m2, Bizeljska cesta 31, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 31,92 m2, Šolska ulica 8, stanovanje št. 20(8) (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 35,34 m2. c) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Bovec: Mala vas 95, stanovanje št. 0(1) (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 53,75 m2. č) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Cankova: Cankova 19B, stanovanje št. 12 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 55,87 m2. d) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Celje: Kocenova ulica 2, stanovanje št. 12 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 66,08 m2. e) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Dobrovo v Goriških Brdih: Bevkova ulica 2, stanovanje št. 0 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 27,89 m2. f) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Dravograd: Meža 4, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 86,56 m2, Meža 154b, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 79,49 m2. g) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Hrušica: Hrušica 71, stanovanje št. 1 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 45,28 m2. h) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kamnik: Klavčičeva ulica 10, stanovanje št. 6 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 32,52 m2. i) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kočevje: Tesarska ulica 5A, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,40 m2. j) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Koper: Vojkovo nabrežje 24, stanovanje št. 1 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 26,94 m2, Erjavčeva ulica 24, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 20,85 m2. k) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Lucija-Portorož: Šolska ulica 1, stanovanje št. 19 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 51,50 m2. l) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Maribor: Hlebova ulica 7, stanovanje št. 2(102) (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 49,63 m2. m) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Murska Sobota: Lendavska ulica 19b, stanovanje št. 35 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,35 m2, Stara cesta 18, stanovanje št. 10(11) (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 22,27 m2. n) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ptuj: Kraigherjeva ulica 20, stanovanje št. 24 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 44,85 m2, Trubarjeva ulica 13, stanovanje št. 7 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 58,68 m2. o) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Prevalje: Trg 38, stanovanje št. 13 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 53,15 m2. p) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Radeče: Pot na Brod 21, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 42,94 m2. r) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Sežana: Kidričeva ulica 10, stanovanje št. 10 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 28,21 m2, Kidričeva ulica 10, stanovanje št. 14 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 42,40 m2. s) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Slovenska vas: Slovenska vas 17, stanovanje št. 3(4) (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 70,97 m2. š) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Zgornja Velka: Trate 3, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 39,60 m2. Vsa stanovanja bodo vseljiva sukcesivno predvidoma do maja 2012, oziroma po končani gradbeni obnovi. II. Upravičenci do prijave na razpis Upravičenci do prijave na razpisu, so po določbi 1. člena Stanovanjskega pravilnika delavci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih, vladnih službah in drugih organizacijskih enotah državne uprave ter Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Policije kot organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in delavcev, ki so pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oziroma opravljajo vojaško službo pri Ministrstvu za obrambo. Na razpisu ima pravico kandidirati tudi uslužbenec na položaju. Na razpis se lahko prijavijo tudi uslužbenci, ki jim je bilo službeno stanovanje dodeljeno iz razloga nujnih službenih potreb organa. Kolikor je njihov seštevek točk takšen, da bi jim bilo službeno stanovanje dodeljeno v kraju, v katerem že imajo v najemu službeno stanovanje, se jim to stanovanje dodeli za čas dela v državnem organu. Uslužbenci, ki že zasedajo službeno stanovanje niso upravičeni do dodelitve drugega stanovanja na razpisu. III. Razpisni pogoji: Uslužbenec ima pravico kandidirati na razpisu, če ni sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik oziroma solastnik stanovanjske nepremičnine v oddaljenosti do 60 km po najkrajši javni cesti od kraja zaposlitve do kraja bivališča, oziroma ni moč šteti, da je njegov stanovanjski status urejen. Posamezni prosilec lahko kandidira samo za stanovanje v enem kraju. Prosilci, ki so upravičeni do prijave na razpis, morajo glede na svoj stanovanjski status priložiti naslednje listine: 1. Vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer); 2. Izpolnjen obrazec (obrazec); 3. Dokazila (najemna pogodba oziroma drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja, kopija pogodbe o sklenjenem stanovanjskem varčevanju); 4. V primeru skupne vloge dveh prosilcev, ki živita v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti, potrdilo o gospodinjski skupnosti, ki ni starejše kot mesec dni od objave razpisa in ga izda Upravna enota. Zahtevan obrazec je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, pod vsebino: za javne uslužbence. IV. Oddaja vloge Državni uslužbenci: Vlogo za dodelitev stanovanja odda uslužbenec skupaj z ostalimi zahtevanimi listinami po pogojih razpisa organu, pri katerem je zaposlen, v roku 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. V primeru skupne vloge dveh prosilcev, prosilca v vlogi navedeta, da vlogo oddajata skupaj in na obrazcu določita, kdo je nosilec razmerja. Prijavo na razpis oddata ločeno pri organu, v katerem sta zaposlena. Dodeljene točke obeh prosilcev sešteje strokovna služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. Organ: vloge z izpolnjenimi obrazci in dokazili so državni organi dolžni pregledati in samo popolno opremljene vloge točkovati v skladu s stanovanjskim pravilnikom. Po točkovanju vlog organi razvrstijo prosilce po krajih, v katerih so razpisana službena stanovanja in po številu zbranih točk. V. Naloge državnih organov Državni organi morajo izdelani prednostni red skupaj s prilogami (vloge prosilcev in njihove priloge) poslati na naslov Ministrstva za javno upravo v nadaljnjih 7 dneh. Vloge, ki jih strokovna služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije na Ministrstvu za javno upravo ne prejme v predpisanem roku, Stanovanjska komisija ne bo obravnavala ne glede na to, da bodo posamezni prosilci vlogo pri organu, kjer so zaposleni, oddali pravočasno. V prednostni vrstni red so državni organi dolžni vključiti tudi prosilce organov v njihovi sestavi, razen v primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi in v primeru upravnih enot. V primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi, organi prednostni red pripravijo ločeno, dodelitev kadrovskih točk pa se opravi po postopku tretjega odstavka 12. člena stanovanjskega pravilnika. Prednostni red za upravne enote se pripravi ločeno v okviru pristojnega ministrstva, z upoštevanjem četrtega odstavka 12. člena Stanovanjskega pravilnika. VI. Splošne določbe Državni organi odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih evidenc, ki jih posredujejo. Pri odločanju o velikosti dodeljenih službenih stanovanj, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije upošteva podatek o številu družinskih članov. Kolikor glede na število družinskih članov ni možno oddati v najem službenega stanovanja primerne velikosti, Stanovanjska komisija dodeli v najem stanovanje, ki je na razpolago. Če več prosilcev dosega enako število točk, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije dodeli stanovanje tistemu, ki dosega večje število kadrovskih točk. V primeru enakega števila kadrovskih točk se stanovanje dodeli prosilcu, ki ima večje število točk za delovno dobo. V primeru enakega števila kadrovskih točk in točk za delovno dobo, o vrstnem redu odloča žreb, ki ga izbere strokovna služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. V primeru dvoma o oddaljenosti kraja zaposlitve od stanovanja prosilca, se podatki o razdaljah med kraji ugotavljajo na podlagi uradnih evidenc Ministrstva za promet. V primeru dvoma pri dokazovanju stanovanjskega statusa, lahko strokovna služba prosilca dodatno pozove na predložitev potrdila o stalnem oziroma začasnem bivališču, ki ne sme biti starejše kot mesec dni. Prednostni red velja 6 mesecev od dneva sprejetja na seji Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. V primeru, da se prosilec odpove najemu že dodeljenega stanovanja, oziroma, da je v tem roku na razpolago dodatno stanovanje, se takšno stanovanje ponudi v najem naslednjemu prosilcu na prednostnem redu, ki dosega zadostno število točk. Prednostni vrstni red bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Prosilci, ki jim bodo službena stanovanja dodeljena, bodo o odločitvi prejeli sklep o dodelitvi.« Vsi obrazci in dodatno pojasnila so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Ministrstvo za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti