Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 6316-7/2011-1 Ob-4810/11 , Stran 2252
Št. 6316-7/2011-1 Ob-4810/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11) ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija). 2. Predmet javnega razpisa je: predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni: izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov, prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v slovenskem jeziku (prvi jezik) in vsaj v enem izmed svetovnih jezikov (drugi jezik), ima mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih udeležencev z referati in vabljenimi predavanji (v nadaljevanju: referent) vsaj polovica udeležencev iz tujine. Pred sestankom mora biti natisnjen izvleček referatov. Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek. Raziskovalec, ki se na javni razpis v okviru prijavitelja prijavi kot vodja znanstvenega sestanka, lahko na javnem razpisu kandidira samo z enim predlogom za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti. Natančnejši pogoji za sofinanciranje znanstvenih sestankov so določeni v veljavni Metodologiji ocenjevanja prijav (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11). Našteti dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava na javni razpis mora vsebovati: – v celoti izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen prijavni obrazec: ARRS-ZS-01-2011 – Prijavna vloga za (so)financiranje znanstvenih sestankov. Prijavni obrazec vsebuje tudi izjavo prijavitelja (pravilo »de minimis«) – izjava, da za isti namen, za katerega prijavitelj pridobiva sredstva, ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma koliko sredstev iz drugih virov za isti namen je že prejel. 5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednji kazalci Raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma raziskovalne skupine: – Sicris točke (A1); – Normirano število čistih citatov (A2); – Izjemni dosežki pri publikacijah; – Izjemni dosežki pri citiranosti. Relevantnost in potencialni vpliv prijave: – Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke; – Delež sredstev iz drugih virov; – Delež tujih udeležencev na znanstvenem sestanku; – Periodičnost znanstvenega sestanka (evropskega ali svetovnega značaja); – Pričakovana odzivnost v znanstveni in strokovni javnosti (pri tem se upoštevajo tudi izvlečki referatov v slovenskem jeziku); – Združevanje več znanstvenih disciplin. Izvedljivost predloga: – Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje racionalne porabe sredstev. Merila ocenjevanja so opredeljena v Metodologiji. Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo, pristojno za ocenjevanje prijav znanstvenih sestankov. Vsako prijavo ocenita dva recenzenta. 6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov sprejme direktor Agencije na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta Agencije. O ugovorih zoper sklep o izboru prijav odloča Upravni odbor Agencije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Metodologija. 7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in predmet sofinanciranja Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 380.000,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi. Agencija sofinancira vse stroške največ za 3 dni. Agencija sofinancira: a) stroške organizacije sestanka, in sicer stroške tiskanja vabil, povzetkov oziroma razširjenih povzetkov referatov v knjižni oziroma elektronski obliki, najemnine dvorane in vse stroške bivanja največ 10 vabljenim predavateljem oziroma 5% od aktivnih udeležencev (vabljeni predavatelji iz tujine in referenti) za posamezni sestanek; b) pripravljalna dela za organizacijo velikih znanstvenih sestankov (sestanki, na katerih je prisotnih nad 350 udeležencev), ki bodo potekali v letu 2013. Sofinancira se samo pripravljalna dela izvedena v letu 2012. Za stroške organizacije sestanka (točka 7a javnega razpisa) morajo prijavitelji zaprositi ponovno na javnem razpisu, ki bo objavljen v letu 2012 za sofinanciranje sestankov v letu 2013. Minimalna dotacija je 1000 EUR. Če je izračun dotacije nižji od 1000 EUR, prijava pa je uvrščena na predlog prednostnega seznama, se bo prijava sofinancirala s 1000 EUR pod pogojem, da zaprošena sredstva iz prijave niso presežena. Vrste stroškov in način izračuna dotacije je naveden v Metodologiji. 8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sestanek mora biti izpeljan v letu 2012. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2013, se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2012. 9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih sestankov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: a) Izpolnjen prijavni obrazec (ARRS-ZS-01-2011) mora prijavitelj poslati po elektronski pošti na naslov: razpis-sestanki@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu – Word 97–2003), do vključno 14. 11. 2011, do 12. ure. b) Natisnjen prijavni obrazec (s podpisom in žigom) morajo prijavitelji dostaviti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov Agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 14. 11. 2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 14. 11. 2011, do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012«, je lahko le ena prijava. c) Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki morajo biti identični podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11). 10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, dne 17. 11. 2011. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 120 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis. 12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi). 13. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na agenciji pri odgovorni osebi za izvedbo javnega razpisa Aleksandri Panič, po tel. 01/400-5924, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti