Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 60502-01/2011-1 Ob-4767/11 , Stran 2261
Št. 60502-01/2011-1 Ob-4767/11
Občina Komen objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/10), določil Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2011 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. 2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/10), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08). 3. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih. Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov in študentov pri: – pridobivanju formalne izobrazbe, – tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih, drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in drugih aktivnostih. 4. Upravičenci za dodelitev sredstev Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo stalno prebivališče v Občini Komen, – so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več, – niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika. V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca. 5. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 5.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 190612 `Enkratne denarne pomoči študentom`. 6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 21 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. 8. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen in pisarni št. 13, pri Soraji Balantič, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Komen: http://www.komen.si. 9. Vsebina vloge Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo: – potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 2011/2012, – spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za preteklo šolsko leto 2010/2011, – fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih, drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in drugih aktivnostih za preteklo šolsko leto 2010/2011, – izjavo o nezavajujočih podatkih, – izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika. Komisija lahko naknadno zahteva predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi dokumentaciji. 10. Oddaja in dostava vlog: vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2011«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen do 13. ure zadnjega dne (21. dan). Za prepozne se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošto v razpisanem roku ali ni bila predložena v sprejemno pisarno Občine Komen v razpisanem roku. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa. 11. Obravnava vlog Po poteku razpisanega roka bo strokovna komisija najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od prejema obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Vloge, ki jih oddajo neupravičene osebe in prepozno prispele vloge se ne obravnavajo. Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev. 12. Obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter o višini dodeljenih sredstev.
Občina Komen

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti