Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 352-0006/2011/23 Ob-4756/11 , Stran 2280
Št. 352-0006/2011/23 Ob-4756/11
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in sklepa Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, sprejetega na 5. redni seji, dne 13. 4. 2011, objavlja
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60, faks: 07/349-82-69, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si. II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je dvosobno stanovanje št. 2, v skupni neto tlorisni površini 53,90 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Rožna ul. 1, Mokronog in pomožni prostor (klet) v neto tlorisni površini 3,60 m2. Stanovanje je vpisano kot etažna lastnina pod ID št. 1412-1252-24, k.o. Mokronog. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima z Občino Mokronog-Trebelno sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Izhodiščna cena: 38.891,00 EUR. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja stvarnega premoženja. IV. Pogoji prodaje: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo; kot najugodnejša ponudba se šteje najvišja ponujena cena; – izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru; če v tem času ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino; – plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec. V. Pogoji za udeležbo: – ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog-Trebelno, št. SI56 0110 0010 0019 934, odprt pri UJP Novo mesto, s sklicem na številko 00 90568-01. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika; – ponudba za nakup mora vsebovati: a) podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično št., davčno številko, št. TRR, naziv banke za vračilo varščine); b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene; c) fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe); d) priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki); e) izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe); f) potrdilo o vplačani varščini; g) pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; h) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe. VI. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo pisno ponudbo z vsemi prilogami poslati po pošti ali dostaviti osebno, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«. Rok za predložitev ponudb je do 17. 10. 2011, do 12. ure. VII. Postopek izbire: – javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 18. 10. 2011 ob 10. uri, na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, v sejni sobi; – postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana s strani župana Občine Mokronog – Trebelno; – v primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, komisija s ponudniki opravi dodatna pogajanja; – ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo; kolikor ponudba ne bo dopolnjena z dnem, določenim za dopolnitev, jo komisija ne bo upoštevala in jo bo kot nepopolno izločila; – o dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb; – župan Občine Mokronog-Trebelno lahko začeti postopek ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in ogledu predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Mokronog-Trebelno pri Saši Hahn, tel. 07/349-82-68.
Občina Mokronog-Trebelno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti