Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Ob-4804/11 , Stran 2288
Ob-4804/11
Na podlagi 25. člena Statuta KZ-FIN d.d. finančna družba v likvidaciji in sklepa 22. seje nadzornega sveta KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana z dne 23. 9. 2011, likvidacijski upravitelj KZ-FIN d.d. v likvidaciji, sklicuje
12. zasedanje skupščine
KZ-FIN d.d., finančne družbe – v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana,
ki bo dne 3. 11. 2011 ob 10. uri, v prostorih KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem. Predlog sklepa: a) Za predsednika skupščine se imenuje Matej Golob. b) Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana za leto 2010 in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana je seznanjena z poročilom o poslovanju za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja. 3. Uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice likvidacijskemu upravitelju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 in seznanitev skupščine s prejemki likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: a) Bilančna izguba ugotovljena za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v višini 371.745,43 EUR ostane nerazporejena. b) Skupščina podeli razrešnico likvidacijskemu upravitelju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. c) Skupščina se seznani z informacijo likvidacijskega upravitelja o prejemkih likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 3. Podpis pogodbe. Predlog sklepa: skupščina se v zvezi z določbo 330. člena Zakona o gospodarskih družbah strinja s podpisom prodajne pogodbe v predloženem besedilu. 4. Stroški likvidacije. Predlog sklepa: Skupščina soglaša in daje soglasje k strošku v višini kot ga smiselno enako določa Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj upravičen v teh postopkih in sicer določb, ki se uporabljajo za zavarovalnice. Skupščina pooblašča in naroča nadzornemu svetu družbe izvedbo tega sklepa. 5. Nadomestilo članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina soglaša ob zaključku postopka likvidacije z izplačilom nadomestila v višini 6.451,61 EUR bruto na posameznega člana nadzornega sveta. Udeležba na skupščini Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 059/077-087 ali s pošto na naslov: KZ-FIN d.d.-v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 059/077-087. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 114.352 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov s popolnimi besedili listin in predlogov oziroma obrazložitvami, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Ulica Jožeta Jame 12, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Likvidacijski upravitelj bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po telefaksu na številko 059/077-087. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Likvidacijski upravitelj bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu likvidacijskega upravitelja ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po telefaksu na številko 059/077-087. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Družba ne omogoča uresničevanja glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtim odstavkom 297. člena tega ZGD-1 in prav tako ne omogoča postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena ZGD-1. Predlagatelja predlogov sklepov k vsem točkam sta likvidacijski upravitelj in nadzorni svet.
Likvidacijski upravitelj Matej Golob

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti