Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3270. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, stran 9938.

Na podlagi 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04 in 83/06) se v naslovu beseda »delu« nadomesti z besedo »delih«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo na naslednjih delih vodnega telesa reke Save od zgornje kote 307,30 m.n.v do spodnje kote 192,3 m.n.v (v nadaljnjem besedilu: srednja Sava) za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah:
+----------------+----------------+-------+
| Dela vodnega |  Občine, v  | Padec |
| telesa srednje |katerih sta dela| pri |
|   Save   | vodnega telesa | Qsrl |
| Kota zgornje |        | (m) |
| vode (Hzg) in |        |    |
| spodnje vode |        |    |
|   (Hsp)   |        |    |
| dela vodnega |        |    |
|  telesa (m)  |        |    |
+----------------+----------------+-------+
| Od Hzg = 307,30|  Medvode,  |    |
| do Hsp = 263,8 |  Ljubljana,  | 43,5 |
|   m.n.v   |   Dol pri  |    |
|        |  Ljubljani  |    |
+----------------+----------------+-------+
| Od Hzg = 263,8 | Ljubljana, Dol |    |
| do Hsp = 192,3 | pri Ljubljani, | 71,5 |
|   m.n.v   |   Litija,  |    |
|        |  Hrastnik,  |    |
|        |  Trbovlje,  |    |
|        | Zagorje, Laško |    |
+----------------+----------------+-------+
(2) Območje koncesije je območje med kotama iz prejšnjega odstavka, ki ga sestavljajo vodna in priobalna zemljišča z vsemi objekti energetske ureditve in vodnimi objekti ter napravami.
(3) Vplivno območje koncesije je poplavno območje izven območja koncesije s pripadajočimi objekti, ki je trajno ogroženo zaradi škodljivega delovanja voda, med kotama iz prvega odstavka tega člena.
(4) Potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo električne energije, se za posamezno hidroelektrarno določi v koncesijski pogodbi na podlagi višinskih kot.
(5) Potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo električne energije, se na podlagi projekta izvedenih del določi v aneksu h koncesijski pogodbi.«.
3. člen
V 2. členu se 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»3. Dela vodnega telesa srednje Save, za katera se podeli koncesija, sta dela vodnega telesa med koto zgornje vode in koto spodnje vode na srednji Savi iz tabele iz prejšnjega člena.
4. Potencialna energija dela vodnega telesa, izražena v GWh, je energija, ki je v povprečju v obdobju koledarskega leta razpoložljiva za proizvodnjo električne energije v porečju koncesije, ki je del porečja vodnega telesa reke Save, ki prispeva h Qsrl vodnega telesa reke Save v območju koncesije.«.
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– poplavno varnost novih in obstoječih objektov in naprav na celotnem vplivnem območju koncesije, tako med samo gradnjo kot tudi v času trajanja koncesije, za pretok 100-letnih visokih voda,«, v trinajsti alineji pa se za besedo »koncesije« pika nadomesti z vejico in doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– ukrepe za doseganje dobrega ekološkega potenciala.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se določijo v postopku celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, za območje koncesije in v državnem prostorskem načrtu. Ukrepi in pogoji se podrobneje določijo v soglasjih in gradbenih dovoljenjih.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za prostorsko zaključeno območje lahko pripravi državni prostorski načrt tudi za posamezno hidroelektrarno ali fazo v skladu z zakonom, ki ureja umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, pri čemer se upoštevajo vplivi na okolje za območje koncesije.«.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedilom »Ljubljani,« doda besedilo »Medvode,«.
6. člen
V drugem in tretjem odstavku 9. člena se črta beseda »javno«.
7. člen
V 12. členu se beseda »pet« nadomesti z besedo »deset«.
8. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek akontacije je enak zadnjemu plačilu za koncesijo, povečanem ali zmanjšanem sorazmerno odstotku spremembe cene za 1 kWh električne energije, ki jo določi Javna agencija Republike Slovenije za energijo v skladu z Uredbo o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 83/09).«.
9. člen
Priloga se črta.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2011
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
EVA 2010-2511-0175
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti