Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Ob-4828/11 , Stran 2275
Ob-4828/11
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, zastavni upnik, na podlagi določil Dodatka št. 3 k posojilni pogodbi in dodatka k sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih deležev v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV-1208/2011, notarke Nade Kumar z dne 10. 6. 2011 in določili 167. člena SPZ objavlja
2. javno dražbo
I. Dejstva, povezana s prodajo Zastavni upnik SIJ – Slovenska industrija jekla d.d. ima v zavarovanje svoje terjatve po Posojilni pogodbi št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih deležev, z dne 13. 8. 2010, v obliki notarskega zapisa SV 855/2010, ter k Dodatkom št. 1, 2, in 3 k omenjeni posojilni pogodbi, v višini 1.500.000,00 EUR z obrestmi v višini 7% p.a. zastavno pravico na poslovnem deležu zastavitelja Izletnik celje d.d. Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, matična številka 5143233000, in sicer: – Na poslovnem deležu 79,8771% družbe Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična številka 5517010000, v nominalni višini 199.549,62 EUR. Zastavna pravica na omenjenem poslovnem deležu zastavitelja je vknjižena v sodnem registru. Terjatev iz naslova Posojilne pogodbe št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih deležev z dne 13. 8. 2011, v obliki notarskega zapisa SV 855/200, ter dodatki št. 1, 2 in 3 v obliki notarskega zapisa SV-1208/2011 z dne 10. 6. 2011 notarke Nade Kumar je zapadla z dnem 1. 7. 2011 in ni bila poravnana ob zapadlosti. Zastavnemu dolžniku Viator & Vektor Skupina in zastavitelju Izletnik Celje je bilo poslano obvestilo o zapadlosti dolga po posojilni pogodbi ter obvestilo, da bo zastavni upnik poslovna deleža začel prodajati na javni dražbi. Dne 22. 8. 2011 je bila izvedena 1. javna dražba, ki glede tega poslovnega deleža ni bila uspešna. Zastavni upnik je dolžniku in zastavitelju ponovno poslal notifikacijo, da je terjatev zapadla, ter obvestilo, da bo poslovni delež začel prodajati na javni dražbi. Ostali družbeniki predmeta prodaje so bili s pisno priporočeno pošto obveščeni o javni dražbi in njihovi pravici, da poslovna deleža po načelu prvi med enakimi odkupijo kot predkupni upravičenci. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je poslovni delež: – 79,8771% družbe Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična številka 5517010000, v nominalni višini 199.549,62 EUR Na javni dražbi se prodaja zastavljeni poslovni delež v celoti in bremen prosto. III. Izklicna cena i. Za poslovni delež 79,8771% družbe Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o., 725.000,00 EUR. IV. Pravila javne dražbe in pogoji prodaje i. Javno dražbo vodi pooblaščena oseba zastavnega upnika SIJ-Slovenska industrija jekla d.d. ii. Javna dražba se bo odvijala dne 11. 10. 2011, v prostorih zastavnega upnika SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., na Gerbičevi 98, 1000 Ljubljana, ob 10. uri. iii. Udeleženci dražbe fizične osebe se morajo na dražbi izkazati z osebnim dokumentom, udeleženci dražbe pravne osebe, ki so njeni zakoniti zastopniki, pa z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Kolikor fizično ali pravno osebo zastopa pooblaščenec, se mora izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora vsebovati tako neomejeno pooblastilo za zastopanje na dražbi kot tudi pooblastilo za podpis pogodbe o prodaji poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa. iv. Dražba se bo začela najprej z zviševanjem izklicno ceno za poslovni delež, kolikor pa izklicna cena ne bo sprejeta, se dražba nadaljuje z zniževanjem izklicne cene. Dokler se dražba opravlja z zniževanjem izklicne cene, ima zastavni upnik pravico kadarkoli odstopiti od nadaljnje dražbe. Udeleženci dražbe ne morejo spreminjati drugih pogojev prodaje, razen cene. a. Kolikor več udeležencev dražbe sprejme izklicno ceno, jih vodja dražbe pozove, da postavijo višjo ponudbo. Vodja dražbe ponovi najvišjo postavljeno ponudbo in ime firme oziroma udeleženca, ki jo je postavil in pozove druge udeležence dražbe, da zvišajo svoje ponudbe nad najvišjo postavljeno ponudbo. b. Kolikor nobeden izmed udeležencev javne dražbe ne sprejme izklicne cene, se izklicna cena zniža za 10.000,00 EUR. Izklicna cena se niža v enakih korakih, dokler eden izmed udeležencev dražbe ne izjavi, da sprejme zadnjo izklicno ceno oziroma kolikor zastavni upnik ne izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba s tem zaključi. c. Kolikor po zniževanju izklicne cene več udeležencev dražbe sprejme zadnjo znižano izklicno ceno, jih vodja dražbe pozove, da postavijo višje ponudbe. Vodja dražbe ponovi najvišjo postavljeno ponudbo in ime firme oziroma udeleženca, ki jo je postavil in pozove druge udeležence dražbe, da zvišajo svoje ponudbe nad najvišjo postavljeno ponudbo. d. Dražba za poslovni delež je končana, ko nobeden izmed udeležencev dražbe niti po treh pozivih ne postavi višje ponudbe, oziroma zastavni upnik izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe. e. V primeru, da sta dva udeleženca dražbe ponudila enako ceno, in je ta cena tudi najvišja ponujena cena, se šteje, da je uspešnejši tisti udeleženec dražbe, ki je najvišjo ponudbo dal prvi. Kolikor sta najvišjo ponudbo dala sočasno, se med njima opravi žreb. v. Dražbe se lahko udeležijo samo udeleženci dražbe, ki so pravočasno vplačali varščino in predložili obvezujočo izjavo banke oziroma zakonitega zastopnika, da ima zagotovljena finančna sredstva za plačilo kupnine. Varščina znaša 10% izklicne cene in se vplača na račun zastavnega upnika, 02923-0011615017, pri NLB d.d. Varščina mora biti vplačana najkasneje 3 dni pred javno dražbo iz TRR udeleženca dražbe. Udeležencem dražbe, ki niso bili uspešni, oz. kolikor se dražba zaključi z izjavo zastavnega upnika, da odstopa od nadaljnje dražbe, se varščina brezobrestno vrne udeležencu dražbe. Varščina se vrne na isti račun, s katerega je bila vplačana. vi. Pogodba o prodaji poslovnega deleža se z uspešnim udeležencem dražbe sklene neposredno po opravljeni javni dražbi. vii. Kupnina za poslovni delež se plača v enkratnem znesku najkasneje v roku 4 delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe. Varščina/ara se všteva v plačilo kupnine. Plačilo kupnine je bistven del pogodbe. Kolikor kupnina v omenjenem 4 dnevnem roku ni vplačana, se šteje pogodba za razvezano, zastavni upnik pa ima pravico obdržati varščino/aro kot skesnino. viii. Vsi morebitni davki, takse in ostali stroški, povezani s prenosom lastništva poslovnega deleža, bremenijo kupca. ix. Zastavni upnik do plačila kupnine obdrži vse izvirnike Prodajne pogodbe, in jo izroči kupcu za namen vknjižbe spremembe lastništva poslovnega deleža v sodnem registru najkasneje 1 dan po prejemu celotne kupnine. Vsi izvirniki Prodajne pogodbe se lahko na zahtevo kupca deponirajo pri notarju, izvirnik Prodajne pogodbe pa bo Kupec lahko prevzel proti predložitvi izvirnika bančnega izpiska, da je bila kupnina za poslovni delež v celoti plačana na račun zastavnega upnika, št. 02923-0011615017, pri NLB d.d.. x. Poslovni delež se kupuje po načelu videno-kupljeno. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 11. 10. 2011, ob 10. uri, v prostorih zastavnega upnika SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., na poslovnem naslovu Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana. VI. Pravica do preklica: zastavni upnik si pridržuje pravico, da kadarkoli do začetka javne dražbe enostransko in brez obrazložitve prekliče razpisano javno dražbo, brez obveznosti do morebitnih ali že prijavljenih udeležencev javne dražbe. Preklic se objavi javnih glasilih, o preklicu se lahko obvesti najavljene udeležence dražbe tudi pisno, preko katerihkoli elektronskih medijev, ali po telefonu. VII. Dodatne informacije: vse morebitne dodatne informacije bodo potencialni udeleženci dražbe prejeli na sedežu družbe zastavnega upnika, tel. 01/242-98-000. VIII. Pravo in sodna pristojnost: za razpis te javne dražbe, pravila javne dražbe, pogodbo o prodaji poslovnega deleža in vse ostale postopke, potrebne za popoln in dokončen prenos lastništva in uživanje poslovnega deleža se uporablja slovensko pravo. Za vse morebitne spore je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti