Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 005/111/11 Ob-4791/11 , Stran 2263
Št. 005/111/11 Ob-4791/11
Na podlagi 16.člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe M & P, d.o.o., Podjetje za gostinsko, turistično dejavnost in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42 a, Trbovlje, matična št. 5479878000 in sklepa skupščine družbe z dne 9. 8. 2011, direktor družbe objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: M & P, d.o.o., Podjetje za gostinsko, turistično dejavnost in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42 a, Trbovlje, matična št. 5479878000. II. Predmet prodaje: 1. Pritličje sedanjega objekta restavracije, skupna uporabna površina 189,18 m2, ki je zgrajena na parc. št. 439/1, k.o. Rab – Mundanije in je predvideno za izgradnjo apartmaja A, v izmeri 53,89 m2, apartmaja B, v izmeri 56,08 m2 in apartmaja C, v izmeri 79,21 m2 ter k temu pripadajoči trije parkirni prostori na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 304.770,00 EUR. 2. Apartma A v nadstropju sedanjega objekta restavracije, ki je zgrajena na parc. št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni izmeri 49,83 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 79.254,00 EUR. 3. Apartma B v nadstropju sedanjega objekta restavracije, ki je zgrajena na parc. št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni izmeri 26,48 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 41.424,00 EUR. 4. Apartma C v nadstropju sedanjega objekta restavracije, ki je zgrajena na parc. št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni izmeri 26,46 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 41.398,00 EUR. 5. Apartma D v nadstropju sedanjega objekta restavracije, ki je zgrajena na parc. št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni izmeri 29,30 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 49.485,00 EUR. 6. Apartma E v nadstropju sedanjega objekta restavracije, ki je zgrajena na parc. št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni izmeri 37,89 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 61.941,00 EUR. 7. Apartma F v nadstropju sedanjega objekta restavracije, ki je zgrajena na parc. št. 439/1, k.o. Rab - Mundanije, v predvideni izmeri 37,89 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 61.941,00 EUR. 8. Apartma A v pritličju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen na parc. št. 441/6 in 441/1, k.o. Rab - Mundanije, v izmeri 37,30 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 66.680,00 EUR. 9. Apartma B v pritličju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen na parc. št. 441/6 in 441/1k.o. Rab - Mundanije, v izmeri 33,26 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 60.216,00 EUR. 10. Apartma C v pritličju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen na parc. št. 441/6 in 441/1, k.o. Rab - Mundanije, v izmeri 47,46 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 82.936,00 EUR. 11. Apartma D v prvem nadstropju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen na parc. št. 441/6 in 441/1, k.o. Rab - Mundanije, v izmeri 32,08 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 58.328,00 EUR. 12. Apartma E v prvem nadstropju sedanjega južnega dela objekta A, ki je zgrajen na parc. št. 441/6 in 441/1, k.o. Rab - Mundanije, v izmeri 42,08 m2 in k apartmaju pripadajoči parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab - Mundanije, vse skupaj za izhodiščno ceno 74.328,00EUR. 13. Objekt Vile Kaldana, ki je zgrajena na parc. št. 370, k.o. Rab - Mundanije, s skupno bruto površino 242,47 m2 ter pripadajočem funkcionalnim zemljiščem, vse za izhodiščno ceno 250.000,00 EUR. 14. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 15. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 16. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 17. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 18. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 19. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 20. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 21. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 22. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR, 23. Parkirni prostor na parc. št. 441/2, k.o. Rab – Mundanije za izhodiščno ceno 7.000,00 EUR. III. Pogoji prodaje: 1. Lega posameznih apartmajev, ki so predmet prodaje po tem razpisu, je razvidna iz idejnega načrta predvidene nove zasnove kompleksa. Pri tem se na objektu sedanje restavracije in objektu A izvede celovita prenova skupnih delov in naprav, ki zajema novo streho, izvedbo fasade, obdelava tlakov, sten in stropov v skupnih delih objektov, zamenjava celotnega stavbnega pohištva, vključno z vhodnimi vrati v posamezne apartmajske sklope. Instalacijska dela zajemajo zamenjavo skupnih kanalizacijskih vodov in vodovodni razvod s priključki na posamezni apartma z merilnim mestom. Elektro instalacijski del predstavlja prenovo vseh skupnih vodov do posamezne enote z merilnim mestom. Na objektu Restavracija se izvedejo rušitvena dela nenosilnih elementov in pozida pregradne zidove za potrebe bodoče zasnove apartmajskih enot, kjer so predvideni instalacijski priključki za navezavo internih vodov. Prenova notranjosti kupljenih apartmajev izvedejo kupci sami, s tem, da s prenovo ne smejo posegati v skupne dele in naprave objekta ter ne motiti normalne uporabe objekta. Prodajalec zagotavlja, da se bodo v primeru uspešnega javnega razpisa ta dela opravila najkasneje do 15. 6. 2012. Vila Kaldana se prodaja v obstoječem stanju kot objekt s pripadajočim zemljiščem, ki se bo kot samostojna parcela odmerila naknadno. Odmera zemljišča se bo naročila v roku 8 dni od dneva odstranitve veznega objekta med Kaldano in restavracijo. 2. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo pristojnega sodišča, v celoti plača kupec. 3. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi stvarnih ali pravnih napak se ne upošteva in je v celoti riziko kupca, saj prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti do kupca glede stvarnega in pravnega stanja nepremičnine. 4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bo med njimi opravila dodatna dražba. Dražba se opravi takoj po odpiranju ponudb, izklicna cena je enaka najugodnejši ponudbeni ceni, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Ne glede na to, da je za izbiro najugodnejšega ponudnika kot kriterij določena najvišja ponudbena cena za posamezno nepremičnino, lahko prodajalec mimo tega kriterija proda nepremičnine tistemu ponudniku, ki bo dal ponudbo za nakup večih nepremičnin, če bo s tem omogočena prodaja več kot 90% vrednosti vseh razpisanih nepremičnin. 5. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in bo varščino obdržal prodajalec. Kupec plača kupnino na naslednji način: a) za Vilo Kandano kupec plača 60% kupnine v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, preostalih 40% pa ob overitvi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po opravljeni geodetski odmeri zemljišča, ki kot funkcionalno pripada k objektu b) za apartmaje kupec plača 50% kupnine v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, preostalih 40% kupnine se plača v mesečnih zneskih, katerih višina se določi glede na dejansko izvršena dela na prenovi objekta, zadnjih 10% kupnine pa se plača ob overitvi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu zaradi vpisa etažne lastnine v njegovo korist c) za parkirne prostore kupec plača 50% kupnine v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, nadaljnjih 40% kupnine po dejanski izgradnji parkirnih mest in njihovi primopredaji v posest kupcu, zadnjih 10% kupnine pa ob izdaji zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu zaradi vpisa pridobitve lastninske pravice v korist kupca pri pristojnem sodišču. d) Plačilo prvega dela kupnine v pogodbeno dogovorjenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna tega dela kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. 6. Za resnost ponudbe mora zainteresirani kupec plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, za katero je ponudnik. Varščina se nakaže na račun družbe M & P, d.o.o., št. IBAN SI56 0233 0001 9594 776, SWIFT LJ BASI2X, sklic na številko 00 2011 – 111. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. IV. Pogoji javnega razpisa Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Republike Hrvaške lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar mora preveriti vsak ponudnik zase in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine: – Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine). – Navedbo nepremičnine, za katero se kupec prijavlja na razpis in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu. – Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni. – Dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne cene nepremičnine – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, s tem da mora tuj državljan priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke. – Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. – Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Potencialnim ponudnikom je na sedežu prodajalca in po predhodni najavi omogočen vpogled v zemljiškoknjižne izpiske in dokumentacijo ter v idejne projekte, po katerih se bo opravila prenova kompleksa. Kupec nosi ves riziko in tudi stroške vseh postopkov potrebnih za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v Republiki Hrvaški in mu prodajalec iz tega naslova ne daje nobenega jamstva. – Pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da ponudba velja dva meseca od dneva, ko jo prejme M & P, d.o.o., Podjetje za gostinsko, turistično dejavnost in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42 a, Trbovlje. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 31. 10. 2011 do 12. ure, na naslov: M & P, d.o.o., Podjetje za gostinsko, turistično dejavnost in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42 a, Trbovlje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine Rab«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane. Za namen vodenja tega postopka direktor družbe imenuje tri – člansko komisijo. 2. Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v razpisnem roku do dne 31. 10. 2011, do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za prepozne. 3. Odpiranje ponudb bo dne 3. 11. 2011 ob 13. uri, v sejni sobi družbe RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 5. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Prodajalec že vnaprej seznanja ponudnike, da bo razpis štel za neuspešnega, če se na razpisu ne bo prodalo več kot 90% vrednosti vseh v prodajo ponujenih nepremičnin. 6. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. 7. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 15 dni po izteku roka za prijavo. 8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnin na sedežu družbe M & P, d.o.o., Podjetje za gostinsko, turistično dejavnost in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42a, Trbovlje pri direktorju družbe Darko Planincu, tel. 00386 3/562-52-00 in sicer vsak delovni dan od 9. do 11. ure. Ogled nepremičnin bo dne 10. 10. 2011, ob 15. uri in dne 11. 10. 2011, ob 10.uri.
M&P, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti