Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Ob-4798/11 , Stran 2287
Ob-4798/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa sklicujem
19. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica,
ki bo dne 10. 11. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles. Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se imenuje Jure Prebil. Za preštevalca glasov se imenuje Marka Smoleta in Marjana Pogačnika. Seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Imenovanje posebnega sodnega revizorja za poslovne goljufije. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina imenuje posebnega sodnega revizorja za poslovne goljufije Hren Mirjana, Naselje Ivana Krivca 14, 4280 Kranjska Gora. 2.2. Posebni revizor za poslovne goljufije naj preveri zakonitosti posla sprejetja Statuta družbe na skupščini družbe dne 11. 7. 2011 in zakonitost posla sprejetja Delitve družbe po delitvenem načrtu z dne 18. 5. 2011, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 30. 8. 2011 ter odgovori na vprašanja delničarjev Jureta Prebila in TP Consulting d.o.o., kot so navedena v zahtevi za sklic skupščine. 3. Sprejem statuta delniške družbe: Črtajo se vse določbe statuta in sprejme nov statut v predlagani vsebini. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O točkah dnevnega reda se glasuje javno. Gradivo Gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvijo delničarja Jureta Prebila in TP Consulting d.o.o., je na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi Holding, d.d. Lipnica, Lipnica 8, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta objava, razen v primerih iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila. Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev. Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 10. 11. 2011 ob 14. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica predsednik uprave – glavni direktor dr. Marjan Pogačnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti