Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – Gabariti), stran 9927.

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. 43/11 – ZKZ-C) 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 7. seji dne 15. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – Gabariti)
1. člen
Za 1. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka (Uradni list RS, št. 110/09 z dne 29. 12. 2009) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v maju 2011, pod št. U01-11.«
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
– Odlok
B) GRAFIČNI DEL
– Prikaz območja v širšem prostoru   M 1:5000
– Ureditvena situacija         M 1:500
– Situacija komunalnih naprav      M 1:500
C) PRILOGE
– Obrazložitev in utemeljitev
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA«.
3. člen
Četrta alineja 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega šest nadstropij nad pritličjem (K+P+6); dovoljena je izvedba dveh dodatnih stanovanj na ravni strehi šestega nadstropja.«
4. člen
Za drugim stavkom 14. člena se doda besedilo:
»Dovoz do teh dveh objektov se lahko uredi preko obstoječega asfaltiranega dovoza do območja, s priključkom na parc. št. 244/2.«
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti) so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
6. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti) se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
7. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2011-15(182)
Murska Sobota, dne 15. septembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti