Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3260. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, stran 9929.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 20. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10 – popr., 110/10 – popr.).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
Župan Občine Postojna je dne 20. 4. 2011 sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 33/11). V postopku priprave osnutka akta se je izkazala potreba, da se zaradi racionalizacije postopa za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev uporabi skrajšan postopek pridobivanja smernic, javne razgrnitve in pridobivanja mnenj ter ta postopek vodi vzporedno s postopkom sprememb in dopolnitev na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 33/11).
Na podlagi tega bo občina hitreje in učinkoviteje sprejela določene spremembe in dopolnitve odloka, ki se nanašajo zgolj na prostorske izvedbene pogoje v tekstualnem delu, s katerimi ne posega v spremembe namenske rabe prostora. Gre za spremembe določil, ki so v pretežni meri redakcijske narave, za določene spremembe, ki se nanašajo na nekatere poenostavitve in jasnejše definiranje določil, ki so v določenih primerih nejasna in dvoumna.
3. Območje prostorskega načrta
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na tekstualni del odloka, na celotnem območju Občine Postojna.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta se strokovne rešitve pridobijo skladno z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Kolikor se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta
Izdelava SD OPN se pripravlja po skrajšanem postopku, predpisanim z ZPNačrt, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev mnenj 15 dni.
Kolikor bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, se upoštevajo tudi roki, določeni z Zakonom o varstvu okolja.
6. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica, ki skladno s predpisi podajo smernice in mnenja iz svoje pristojnosti glede načrtovanih prostorskih ureditev.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave akta in strokovnih podlag ter postopka nosi Občina Postojna,
9. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3505-7/2011-2
Postojna, dne 20. septembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti