Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3259. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Nad Rupo PL 10 – del, stran 9928.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr)) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 12. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Nad Rupo PL 10 – del
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt Nad Rupo PL 10 – del (v nadaljevanju: OPPN Nad Rupo) se pripravlja na pobudo lastnikov zemljišč v območju PO 10 – del.
V celotnem območju so zgrajeni trije enostanovanjski objekti, ki imajo neprimerno komunalno opremo. Ostalo območje je komunalno neopremljeno. Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10 – popr., 110/10 – popr.) (v nadaljevanju: OPN Postojna), ki na navedenem območju predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje obsega približno 24.000 m2.
Območje obsega le del enote urejanja prostora PL 10 določeno v OPN Postojna, zaradi težnje investitorjev po čimprejšnjem sprejemu OPPN na delu območja PL 10.
Območje OPPN Nad Rupo zajema zemljišča parc. št. 1433/1-del, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 1434/5, 1434/6, 1434/7, 1434/8, 1435/3, 1435/4, 1436/2, 1436/3, 1437, 1438/2, 1438/4, 1438/5, 1439/1-del, 1439/2, 2936/1-del, 1431/2, 1431/3-del, 2986-del in 2937, vse k.o. Kačja vas (2471).
Predvidena podrobnejša namenska raba je SS-e1 – čiste stanovanjske površine – enodružinska gradnja. Na območju se skladno z usmeritvami OPN predvidi prosto stoječe enodružinske stanovanjske hiše na parcelah velikosti nad 600 m2. Prometno se območje navezuje na obstoječo javno pot, odsek Gornja Planina–Grič–Lohača na severu, z možnostjo navezave na obstoječe cestno omrežje na lokalno javno cesto proti Planini, kar se presodi v sklopu sprejema OPPN. Prometne rešitve se lahko variantno obdelajo. Ostala infrastruktura se navezuje na predvideno cestno povezavo.
Za območje se lahko hkrati izdela tudi program komunalnega opremljanja.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Postojna;
– zasnova umestitve, št. projekta U-16/2011, izdelovalec Arealine d.o.o.;
– geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
+-----------------------+----------------+
|Priprava osnutka OPPN |30 dni     |
+-----------------------+----------------+
|Priprava osnutka za  |5 dni po    |
|pridobitev smernic   |potrditvi    |
|            |osnutka s strani|
|            |občinske uprave |
+-----------------------+----------------+
|Pridobitev smernic   |30 dni     |
|nosilcev urejanja   |        |
|prostora        |        |
+-----------------------+----------------+
|Priprava dopolnjenega |20 dni po    |
|osnutka        |pridobitvi   |
|            |smernic     |
+-----------------------+----------------+
|Javno naznanilo o   |7 dni pred javno|
|javni razgrnitvi    |obravnavo    |
+-----------------------+----------------+
|Javna razgrnitev in  |30 dni     |
|javna obravnava    |        |
+-----------------------+----------------+
|Priprava stališč do  |20 dni po    |
|pripomb iz javne    |zaključeni javni|
|razgrnitve in     |razgrnitvi in  |
|obravnave       |obravnavi    |
+-----------------------+----------------+
|Priprava predloga OPPN |20 dni po    |
|za pridobitev mnenj  |sprejemu stališč|
|            |do pripomb   |
+-----------------------+----------------+
|Pridobitev mnenj    |30 dni     |
|nosilcev urejanja   |        |
|prostora        |        |
+-----------------------+----------------+
|Priprava usklajenega  |10 dni po    |
|predloga za obravnavo |pridobitvi mnenj|
|na občinskem svetu   |        |
+-----------------------+----------------+
|Obravnava in sprejem  |Predvidoma 20  |
|OPPN na občinskem   |dni po pripravi |
|svetu         |usklajenega   |
|            |predloga    |
+-----------------------+----------------+
|Priprava končnega   |10 dni po    |
|predloga po sprejemu  |sprejemu na   |
|akta na občinskem   |občinskem svetu |
|svetu         |        |
+-----------------------+----------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Nad Rupo in strokovnih podlag zagotovijo zainteresirani investitorji na tem območju v sodelovanju z izvajalcem, Občina Postojna pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-12/2010
Postojna, dne 12. septembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti