Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 1/2011 Ob-4788/11 , Stran 2262
Št. 1/2011 Ob-4788/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/08 in 51/10) Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/09), Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09 in 8/11) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10), Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/220-10-00, telefaks: 02/220-12-07, matična številka: 5883369, ID za DDV: SI 12709590, transakcijski račun: 01270-0100008403. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09) in Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 8/11). 3. Predmet javnega razpisa in območje koncesije Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: občina). Koncesija se podeljuje za izvajanje javne službe v občinskem objektu zavetišča, Avtomobilska ulica 25, v Mariboru. Koncesionar prevzame v najem celotni objekt zavetišča za živali, razen stanovanja. 4. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 5 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Predviden začetek izvajanja koncesije je 1. 1. 2012. 5. Postopek izbire koncesionarja: naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane javne službe prijavitelja z upravno odločbo, izdano v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10) in 9. členom Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09 in 8/11). 6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije: 1. fizična ali pravna oseba mora predložiti dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe; 2. da ima poravnane davke in prispevke; 3. da ima poravnane obveznosti do občine; 4. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije; 5. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi, za kar mora biti ustrezno zavarovan; 6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim, in sicer vsaj en oskrbnik na vsakih 20 namestitvenih mest za pse; 7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali; 8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali; 9. predložiti mora finančno zavarovanje, s katerim prijavitelj zavaruje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali; 10. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet javne službe; 11. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali; 12. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali; 13. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi; 14. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti; 15. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe. Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji. 7. Merila za izbor koncesionarja Pri odločanju o izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: – izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali, – strokovna usposobljenost prijavitelja in – dosedanje izkušnje prijavitelja. Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji. 8. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in vsa dokumentacija morata biti napisani v slovenskem jeziku. 9. Rok in način prijave Rok za oddajo prijav je 4. 11. 2011. Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi številka 15, do vključno 4. 11. 2011 do 13. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 4. 11. 2011. Javno odpiranje prijav bo 9. 11. 2011 ob 11. uri, v kletnih prostorih občine. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 15. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 220-13-87 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis za podelitev koncesije – zavetišče za zapuščene živali«.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti