Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3239. Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv, stran 9883.

Na podlagi osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembo Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/63/EU z dne 1. junija 2011 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 147 z dne 2. 6. 2011, str. 15) in Direktivo Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L št. 121 z dne 11. 5. 1999, str. 13), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 88) določa:
– monitoring fizikalno-kemijskih lastnosti goriv (v nadaljnjem besedilu: monitoring lastnosti goriv);
– način poročanja o opravljenih meritvah;
– pogoje za izdajo in odvzem pooblastila za izvajanje monitoringa.
2. člen
(uporaba)
Ta pravilnik se uporablja za monitoring:
– lastnosti goriv, ki se uporabljajo za motorje na prisilni vžig in motorje na kompresijski vžig za cestna vozila in necestno mobilno mehanizacijo (vključno s plovili za celinske plovne poti, ko niso na morju), kmetijske in gozdarske traktorje ter plovila za rekreacijo, ko niso na morju, in katerakoli druga plovila v teritorialnem morju Republike Slovenije;
– vsebnosti žvepla v gorivih, ki se uporabljajo v kurilnih napravah.
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. negotovost določa znotraj katerih meja okrog izmerjene vrednosti se nahaja pravi rezultat preskusa in s kolikšno verjetnostjo. Pri ugotavljanju skladnosti lastnosti se kot podatek za negotovost uporablja razširjeno negotovost, to je kombinirana negotovost povečana za faktor pokritja, kot npr. k = 2 (za 95 % interval zaupanja);
2. obnovljivost pomeni merilo za natančnost preskusne metode in je določena na podlagi primerjave rezultatov preskusa pri obnovljivih pogojih (ista metoda, isti vzorec, različni izvajalec, različna oprema, različni laboratorij, daljši čas med meritvami). Vrednost obnovljivosti je podana v standardni preskusni metodi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa uredba, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti goriv.
II. MONITORING LASTNOSTI GORIV
4. člen
(ugotavljanje lastnosti goriv)
(1) Merila za določanje obsega in načina izvajanja programa monitoringa lastnosti goriv (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa) so določena v 1. točki priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, obseg ugotavljanja lastnosti goriv v 2. točki priloge 1 tega pravilnika in postopek vzorčenja goriv v 3. točki priloge 1 tega pravilnika.
(2) Lastnosti goriv se na plovilih in na kraju dobave določajo, če ni drugače navedeno, po metodah iz zadnje veljavne izdaje standardov, določenih v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(ugotavljanje skladnosti motornega bencina in dizelskega goriva)
(1) Pri ugotavljanju skladnosti lastnosti motornega bencina in dizelskega goriva, ki je namenjeno za delovanje motorjev na prisilni vžig in dizelskih motorjev na kompresijski vžig, se za najmanjšo dovoljeno vrednost odstopanja pod ali nad pravo vrednostjo, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti goriv, uporabi ocenjena negotovost uporabljene preskusne metode.
(2) Rezultat meritve za posamezno lastnost je neskladen, kadar je rezultat preskusa, vključno z upoštevanjem negotovosti uporabljene preskusne metode, pod ali nad pravo vrednostjo.
(3) V primerih, kjer negotovost uporabljene preskusne metode ni ocenjena, se namesto podatka o negotovosti uporabi podatek o obnovljivosti uporabljene preskusne metode in merila, opisana v standardu SIST EN ISO 4259:2006.
6. člen
(monitoring goriv na kraju dobave)
(1) Monitoring goriv na kraju dobave opravljajo izvajalci monitoringa iz 8. člena tega pravilnika po programu monitoringa, ki ga pošljejo v potrditev ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) najpozneje do 30. septembra tekočega leta za prihodnje leto.
(2) Izvajalec monitoringa mora dobavitelju ali distributerju najpozneje v 30 dneh od dneva vzorčenja goriva izdati poročilo o monitoringu lastnosti goriv na obrazcu iz 4. točke priloge 1 tega pravilnika.
(3) Če izvajalec monitoringa pri izvajanju programa monitoringa na kraju dobave ugotovi neskladnost lastnosti goriv z zahtevami iz uredbe, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti goriv, obvesti o tem ministrstvo v roku sedmih dni. K obvestilu mora priložiti:
1. zapisnik o vzorčenju, iz katerega mora biti razvidna oznaka vzorca zaradi sledljivosti vzorca do dobavitelja, in
2. poročilo o monitoringu goriv na kraju dobave, iz katerega je razvidna neskladnost z zahtevami iz tega pravilnika.
(4) Izvajalec monitoringa poroča ministrstvu o vseh meritvah lastnosti goriv. Četrtletno poročilo o monitoringu goriv je treba v elektronski obliki poslati ministrstvu najkasneje do 15. v tekočem mesecu za vsako preteklo koledarsko četrtletje na obrazcu iz 5. točke priloge 1 tega pravilnika.
(5) Izvajalec monitoringa mora hraniti rezultate preizkušanja lastnosti vzorcev goriv in poročila iz drugega odstavka tega člena najmanj tri leta ter jih poslati ministrstvu na njegovo zahtevo.
7. člen
(monitoring lastnosti goriv na plovilih)
(1) Monitoring lastnosti goriv na plovilih se izvaja:
1. z nadzorom ladijskega dnevnika in dokumentacije o dobavi goriv za plovila in
2. z analizo zapečatenih vzorcev dobavljenega goriva za plovila.
(2) Analizo vsebnosti žvepla v vzorcih iz prejšnjega odstavka opravljajo izvajalci monitoringa po programu monitoringa, ki ga pošljejo v potrditev Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) najpozneje do 30. septembra tekočega leta za prihodnje leto.
(3) Če uprava zahteva, da ladjar odda zapečateni vzorec dobavljenega goriva za plovila izvajalcu monitoringa, mora ladjar ali njegov pomorski agent zagotoviti plačilo stroškov analize vzorcev izvajalcu monitoringa neposredno ob oddaji zapečatenega vzorca dobavljenega goriva v analizo. Uprava vrne vplačana sredstva za stroške analize vzorcev, če se na podlagi poročila o monitoringu ugotovi, da so lastnosti goriva na plovilu v skladu z zahtevami iz uredbe, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti goriv.
(4) Izvajalec monitoringa mora najpozneje v dveh dneh od dneva prevzema zapečatenega vzorca dobavljenega goriva oziroma pred odhodom ladje, kar je prej, oddati poročilo o monitoringu ladjarju na obrazcu iz 4. točke priloge 1 tega pravilnika, kopijo poročila o monitoringu pa mora poslati upravi v elektronski obliki.
(5) Izvajalec monitoringa mora hraniti rezultate preizkušanja lastnosti vzorcev goriv in poročila iz tretjega odstavka tega člena najmanj tri leta in jih poslati upravi ali ministrstvu na njuno zahtevo.
III. IZVAJALCI MONITORINGA
8. člen
(izvajalci monitoringa)
Monitoring goriv lahko opravljajo izvajalci monitoringa, če jim za posamezno leto program monitoringa potrdi:
– ministrstvo v primeru iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ali
– uprava v primeru iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
9. člen
(pridobitev pooblastila)
(1) Izvajalec monitoringa je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi pooblastilo ministrstva pod pogoji iz zakona, ki ureja varstvo okolja in naslednjimi pogoji:
1. je usposobljena izvajati program monitoringa na najvišji ravni strokovne usposobljenosti in tehničnega znanja in v skladu s standardom SIST EN 14274,
2. izpolnjuje zahteve za nadziranje naftnih derivatov, kar mora dokazati z akreditacijsko listino, skladno z zahtevami standarda SIST/EN ISO/IEC 17020 in
3. ima za podizvajalce le laboratorije, ki izpolnjujejo zahteve za izvajanje preskusov, enakovredne tistim, navedenim v standardu SIST EN ISO/IEC 17025, kar morajo laboratoriji dokazati z akreditacijsko listino ter zagotavljati, da so preskusi, ki jih izvajajo po metodah iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, akreditirani.
(2) Oseba, ki je upravičena izvajati monitoring v drugi državi članici Evropske unije, lahko na podlagi overjene kopije akta, ki ga je za izvajanje monitoringa izdal pristojni organ države članice, pridobi pooblastilo za izvajanje monitoringa.
(3) Izvajalec monitoringa in zaposleni pri njem morajo varovati poslovne skrivnosti o vseh informacijah, ki so bile pridobljene med izvajanjem monitoringa lastnosti goriv.
10. člen
(veljavnost in podaljšanje pooblastila)
(1) Pooblastilo iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se izda za dobo šestih let.
(2) Veljavnost pooblastila iz prejšnjega odstavka se lahko na podlagi vloge izvajalca monitoringa podaljša za šest let, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika.
IV. LETNO POROČANJE O MONITORINGU
11. člen
(letna poročila o monitoringu lastnosti goriv)
(1) Izvajalec monitoringa mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto poslati:
– ministrstvu letno poročilo o izvedbi programa monitoringa na kraju dobave, ki jih je opravil v preteklem letu;
– upravi in ministrstvu letno poročilo o vseh analizah vsebnosti žvepla v zapečatenih vzorcih dobavljenega goriva za plovila, ki jih je opravil v preteklem letu.
(2) Vsebina in oblika letnega poročila iz prejšnjega odstavka mora biti v skladu s prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(prehodna določba)
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je pridobil pooblastilo za ugotavljanje skladnosti goriv v skladu z Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih goriv (Uradni list RS, št. 63/06 in 92/06), lahko izvaja monitoring lastnosti goriv v skladu z določbami tega pravilnika do izteka roka veljavnosti pridobljenega pooblastila.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2011.
Št. 0071-94/2011
Ljubljana, dne 27. septembra 2011
EVA 2011-2511-0064
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti