Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 4780-323/2011-2 Ob-4760/11 , Stran 2266
Št. 4780-323/2011-2 Ob-4760/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2. Predmet javne dražbe so štiri počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar – Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca: – Počitniško stanovanje št. 80335 v III. nadstropju, v skupni izmeri 25,15 m2, v stavbi Cipresa II v naselju Červar – Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču – Parenzo, parc. št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8, k.o. Poreč – etažna knjiga. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 38.300,00 EUR. – počitniško dvosobno stanovanje št. 41122 v I. nadstropju, v skupni izmeri 35,88 m2, v stavbi Šterna 3 v naselju Červar – Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču – Parenzo, parc. št. 819, vložek št. 449, podvložek št. 3, k.o. Poreč – etažna knjiga. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 54.500,00 EUR. – Počitniško enosobno stanovanje št. 42144 v I. nadstropju, v skupni izmeri 28,62 m2, v stavbi Šterna 5 v naselju Červar – Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču – Parenzo, parc. št. 813, vložek št. 396, podvložek št. 6, k.o. Poreč – etažna knjiga. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 43.500,00 EUR. – Počitniško trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstropju, v skupni izmeri 54,46 m2, v stavbi Trg Sidro v naselju Červar – Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču – Parenzo, parc. št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč – etažna knjiga. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 83.300,00 EUR. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča ter stroške prevoda pogodbe v hrvaški jezik. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 18. 10. 2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 12. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine v Republiki Hrvaški, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za počitniško stanovanje _______ v Červarju«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker. Ogled nepremičnine bo možen dne 12. 10. 2011 po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti