Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 430-104/2011 Ob-4811/11 , Stran 2250
Št. 430-104/2011 Ob-4811/11
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl. US; U-I-294/07, 38/10 – ZUKN), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05, 126/07 – ZUP-E in 48/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 112/07 in 9/11), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012 (z dne 17. 11. 2006 in dopolnitvami z dne 3. 4. 2008 ter 30. 3. 2009), Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. 12. 2007 o ustanovitvi »Skupnega podjetja Artemis« za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih in Sklepa Vlade RS, št. 50102-4/2008/3, z dne 6. 3. 2008, o določitvi pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pri izvajanju dejavnosti Skupnega podjetja Artemis, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov v okviru Delovnega programa Skupnega podjetja Artemis v letu 2011
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo). 2 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se prijavljajo na ta in z njim povezan in nadrejeni mednarodni razpis z nazivom »Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Artemis Joint Undertaking«, (v angleškem izvirniku: »Call for proposals under the work programme of the Artemis Joint Undertaking«), (v nadaljevanju: mednarodni razpis Artemis). Namen obeh razpisov, mednarodnega razpisa Artemis in Javnega razpisa za zbiranje predlogov v okviru Delovnega programa Skupnega podjetja Artemis v letu 2011 (v nadaljevanju: nacionalni javni razpis Artemis), je isti, to je podpora projektom, ki obravnavajo snovanje, razvoj in izvedbo povsodne (ubikvitarne), sodelujoče (interoperabilne), cenovno učinkovite (angl. »cost-effective«), zmogljive, varne in zaščitene računalniške strojne in programske opreme. Raziskovalni projekti Artemis so industrijsko gnani projekti na področju vgrajenih sistemov, usmerjenih v porajanje novih ali izboljšanih tehnologij in v njihovo uporabo v izdelkih, postopkih ali storitvah; z namenom, da se okrepi tekmovalnost evropske industrije, izboljša zdržnost in pospešuje pojavljanje novih tržišč in uporab, ki odgovarjajo družbenim potrebam. Projekti naj bi imeli jasno opredeljene in ostro osredotočene cilje in pristope. Vsi projekti bi morali imeti ustrezno ravnotežje med uporabnim žariščem nasproti razvoju rodovnih tehnologij. Opis del in sestava skupine sta običajno ustaljena med trajanjem projekta. Rešujejo naj se tri industrijske prednosti: 1. sklicno snovanje in gradnje (angl. »Reference designs and architectures«), 2. brezšivna povezljivost in vmesna oprema (angl. “Seamless connectivity and middleware”) in 3. snovalske metode in orodja (angl. »Design methods and tools«). Letni delovni načrt 2011 opisuje osem Artemisovih podprogramov (ASP), in sicer so to: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Nacionalni javni razpis Artemis se navezuje na nadrejeni mednarodni razpis z nazivom »Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Artemis Joint Undertaking« (v angleškem izvirniku: »Call for proposals under the work programme of the Artemis Joint Undertaking« » – v nadaljevanju: mednarodni razpis ARTEMIS), ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske Unije C064 SL oziroma EN dne 1. 3. 2011 ter na spletni strani Skupnega podjetja Artemis, ki je: https://www.artemis-ju.eu/call2011. 3. Pogoji sodelovanja Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11, v nadaljevanju: ZGD), kot so podjetja (velika, srednje velika in mala) in samostojni podjetniki ter gospodarska interesna združenja ali pa tehnološki centri. Lahko se prijavijo tudi raziskovalno-razvojne organizacije, pod pogojem, da je v projekt vključeno tudi slovensko podjetje. Raziskovalno-razvojne organizacije so javni zavodi (javni raziskovalni zavodi, univerze, fakultete in druge visokošolske organizacije), zavodi, registrirani za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti, ali razvojne enote podjetij, registriranih za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Javne raziskovalne organizacije veljajo za raziskovalno-razvojne organizacije, če so registrirane za opravljanje javne raziskovalno-razvojne dejavnosti. Slovenski prijavitelj in udeleženci morajo poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa ARTEMIS, ki so navedeni v njem (glej zadnji odstavek 2. točke zgoraj), izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki se preverjajo v okviru tega nacionalnega javnega razpisa ARTEMIS. Pravne osebe, ki sodelujejo pri razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Republiki Sloveniji; – so registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah, če so gospodarske družbe oziroma gospodarska interesna združenja ali po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) oziroma po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, 119/06 – UPB3, 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 Odl.US: U-I-156/08-16), če so zavodi ali visokošolske ustanove; – so bila ustanovljena in registrirana najkasneje v letu 2009; – imajo najmanj 10 redno zaposlenih (stanje na dan 31. 12. 2010); – na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11); – niso prejela od leta 2000, ne prejemajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – za iste stroške niso pridobila in tudi niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna; – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – imajo poravnane obveznosti do države; – imajo projekt v postopku prijave na nadrejeni mednarodni razpis Artemis ali jih Skupno podjetje Artemis posebej povabi k sodelovanju. Veljati mora tudi: – nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70% upravičenih stroškov sodelovalnega projekta, – raziskovalna organizacija nosi vsaj 10% upravičenih stroškov (če je vključena), – vsi slovenski udeleženci v projektu morajo imeti registrirano raziskovalno skupino pri ARRS, – kategorija upravičenih stroškov pogodbenih raziskav, tehnično znanje (vklj. patenti), svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalne dejavnosti; kupljenih ali drugače pridobljenih od zunanjih virov, ne sme presegati 30% celotnih upravičenih stroškov slovenskega dela projekta, – vloge morajo biti sestavljene tako, da upravičeni stroški ne presegajo predvidenih sredstev za ta javni razpis. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se projekt zavrne. 4. Upravičeni stroški in trajanje Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo slovenskim udeležencem po tem razpisu, so: stroški osebja (raziskovalci in drugi), ki je zaposleno za raziskovalno dejavnost; stroški instrumentov in opreme, stroški stavb in zemljišča, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, stroški svetovanja in drugih storitev zunanjih izvajalcev, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, ostali stroški delovanja, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti, ter režijski stroški, nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti. Natančnejša določila o upravičenih stroških, vključno s časovnimi obdobji, so podana v razpisni dokumentaciji tega razpisa. Projekt lahko traja praviloma največ tri leta. Javni razpis se izvaja po shemi državnih pomoči za raziskave in razvoj; Program tehnološkega razvoja, št. priglasitve N 472/2006-Slovenija, z dne 17. 11. 2006. Upravičeni so stroški na podlagi sheme državnih pomoči, podrobnosti glej v 4. točki razpisne dokumentacije. Vloge morajo dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh projekta in da le-tega ne bi bilo mogoče izvesti brez pomoči. Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti spodbujevalni učinek pomoči z informacijami, s katerimi dokažejo, da jih bo pridobljena pomoč po tem razpisu spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer ne bi. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči. Skupna višina prejetih državnih pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska državne pomoči kot določa shema. 5. Sestava projektne skupine Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo udeleženci prijavitelji iz Slovenije v mednarodni projektni skupini – konzorciju z vsaj tremi partnerji, ki prihajajo iz vsaj treh držav članic EU, ki so članice Skupnega podjetja Artemis in ki sodelujejo pri mednarodnem razpisu Artemis (seznam najdete na naslovni spletni strani mednarodnega razpisa ARTEMIS), lahko pa sodelujejo tudi partnerji iz drugih držav pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji mednarodnega razpisa ARTEMIS. Slovenski udeleženec projekta lahko v projektu sodeluje v naslednjih funkcijah: lahko je vodja projekta, udeleženec prijavitelj ali običajni udeleženec. Obveznosti, ki izhajajo iz posamezne funkcije, so navedene v točkah 7 in 8. 6. Sestava vloge: za oddajo se sestavi en izvod popolne vloge po navodilih iz 6. točke razpisne dokumentacije. 7. Prijava projekta na mednarodni razpis: vodja projekta, ta je v projektu en sam, nosi odgovornost za pravočasno prijavo projekta tudi na nadrejeni mednarodni razpis ARTEMIS, v skladu z njegovimi določili in roki. Tuji udeleženci prijavitelji se prijavljajo na ustrezne tuje nacionalne razpise ARTEMIS, če tako zahtevajo nacionalne zakonodaje posameznih držav. Če je udeleženec prijavitelj iz Slovenije hkrati tudi vodja projekta, mora prijaviti projekt tudi še na zadevni mednarodni razpis ARTEMIS, kot že prej navedeno. 8. Prijava na slovenski razpis ARTEMIS: za udeleženca prijavitelja iz Slovenije velja, da je en sam (za vsak prijavljeni projekt s prijavitelji iz Slovenije). Le on prijavi projekt na slovenski javni razpis ARTEMIS, tudi če je slovenskih udeležencev več (običajni udeleženci). Običajnim udeležencem iz Slovenije projekta ni potrebno prijaviti. Naloga slovenskega udeleženca prijavitelja je zlasti, da pošlje prijavo na slovenski javni razpis Artemis ter da kot pomožni vodja slovenskih udeležencev na projektu skrbi za njihovo usklajevanje (koordinacijo). On bo tudi edini podpisal morebitno pogodbo z Ministrstvom. 9. Naslov in rok za predložitev polne vloge na slovenski javni razpis ARTEMIS Rok za predložitev vloge na ta razpis je 19. 10. 2011, do 12.15, na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako spredaj »Ne odpiraj! Vloga na razpis Artemis 2011« ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se bodo štele tiste vloge, ki bodo dostavljene na ministrstvo, ne glede na način dostave, do zgoraj določenega roka. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki ne bodo pravilno označene, ne bodo obravnavane, temveč zavržene. Projektnih očrtov, ki jih zahteva mednarodni razpis ARTEMIS, na slovenski javni razpis Artemis ni potrebno pošiljati. 10. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog bo potekalo 25. 10. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi 223/II, na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in bo javno. Na odpiranju strokovna komisija preveri pravočasnost in pravilno označenost prispelih vlog ter formalno popolnost. Formalno popolne vloge so tiste, ki vsebujejo popolnoma izpolnjene obrazce, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelje, za katerih vloge se na odpiranju ugotovi, da so nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, naj jih dopolnijo. Če prijavitelji v določenem roku ne dopolnijo vloge, se njihova vloga zavrže. 11. Ocenjevanje in izbira 11.1 Narodno preverjanje pogojev ustreznosti Strokovna komisija Ministrstva v nadaljevanju: postopka preveri izpolnjevanje narodnih ustreznostnih pogojev iz 2. in 3. točke tega javnega razpisa. Stanje glede izpolnjevanja narodnih ustreznostnih pogojev vlog bo sporočeno Skupnemu podjetju Artemis. Prijavitelji bodo obveščeni o (ne)izpolnjevanju ustreznostnih pogojev najkasneje v roku 60 dni od datuma za predložitev polne vloge. Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali narodnih ustreznostih pogojev (2. in 3. točka tega razpisa), bodo prejeli sklep o neizbiri. 11.2 Mednarodno preverjanje pogojev ustreznosti, ocenjevanje ter izbira projektov Tudi na mednarodni ravni se bo opravilo preverjanje splošnih pogojev ustreznosti, in sicer po določilih mednarodnega razpisa Artemis (npr. sestava projektnega konzorcija, število udeležencev, iz katerih držav, itd.). Naloga Skupnega podjetja Artemis je, da oceni in izbere projekte ter predlaga razdelitev javnih sredstev v skladu z merili po mednarodnem razpisu. Seznam izbranih projektov (v nadaljevanju: mednarodni seznam) potrdi Odbor javnih organov. V 15 dneh po izbiri izvršni direktor Skupnega podjetja o izidu ter o rezultatih, opombah in morebitnih priporočilih glede sprememb obvesti prijavitelje in ministrstvo. Na podlagi mednarodnega seznama začne Skupno podjetje Artemis tehnična pogajanja. O izidih teh pogajanj obvesti Ministrstvo. Po končanih pogajanjih Skupno podjetje Artemis koordinatorjem izbranih konzorcijev pošlje v podpis sporazum o dodelitvi sredstev in obrazce o pristopu, skladno z mednarodnim razpisom ARTEMIS. 12. Obveščanje o izbiri in sklenitev pogodb na podlagi slovenskega razpisa ARTEMIS Ocenjevanja projektov na narodni ravni ne bo, temveč se bo upoštevalo mednarodno ocenjevanje. Strokovna komisija Ministrstva po končanem ocenjevanju na mednarodni ravni, usklajevanju na odboru Skupnega podjetja Artemis in po opravljenih tehničnih pogajanjih pripravi predlog prejemnikov sredstev na podlagi razpisa ARTEMIS. Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister. Ministrstvo bo na podlagi pozitivnega sklepa povabilo prijavitelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku pogajanj, ki jih bo vodilo skupno podjetje. Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o sofinanciranju oziroma sklepa o neizbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od vročitve poziva za podpis pogodbe ne bo odzval, se bo smatralo, da je umaknil svojo vlogo. 13. Okvirna višina in delež sredstev ter obdobje porabe Za sofinanciranje slovenskih udeležencev v projektih je za ta razpis na projektu 3211-11-0035 »Krepitev mednarodnega RR sodelovanja« zagotovljeno skupno do 750.000 EUR v obdobju treh let oziroma največ do 250.000 EUR letno, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v ustreznih proračunih. Skrbnik postavke je dr. Aleš Mihelič. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi, ki pa ne sme presegati skupnega zneska v obdobju treh let, tj. okvirno 750.000 EUR, se pa višina zaprošenih sredstev upošteva tudi pri mednarodnem ocenjevanju. Projekti se bodo sofinancirali po vrstnem redu mednarodnega seznama, do porabe sredstev. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2012, 2013, 2014 in 2015, končna višina sredstev pa je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunih za ta leta. Sofinanciranje iz slovenskega proračuna znaša največ 25% (iz proračuna Skupnega podjetja Artemis pa 16,7%). Razen v primeru bruto 2 nobeni davki in ne dajatve niso upravičen strošek. Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskih letih 2014 ali 2015, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva teh proračunov, s posebnim aneksom k pogodbi. Projekti praviloma niso daljši kot 3 leta. Z izbranim prijaviteljem na javni razpis Artemis bo za slovenski delež sofinanciranja sklenilo pogodbo o sofinanciranju Ministrstvo. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj se bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila za obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na podlagi načrtovanih rezultatov in mejnikov v izvajanju operacije, podanih v vlogi na javni razpis ter potrjenih poročil in zahtevkov za sofinanciranje. Če bodo na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedena vmesna delna izplačila sredstev, izbrani prijavitelj pa ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti, bo ministrstvo zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmeren del sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije tudi v primerih, ko izbrani prijavitelj zaradi razlogov, ki niso objektivne narave, zamuja pri realizaciji projekta, ki je predmet sofinanciranja in dogovorjenega načrta izvajanja v pogodbi, za več kot šest mesecev. Izbrani prijavitelj, s katerim bo sklenjena pogodbo bo moral zagotavljati pravilnost podatkov. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je prijavitelj posredoval napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek programa, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Za delež sofinanciranja Skupnega podjetja Artemis bo le-to sklenilo s prijaviteljem ločeno pogodbo. 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa (točke 1–15), – navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave, – predstavitev slovenskega prijavitelja (obrazec 1), – predstavitev ostalih slovenskih običajnih udeležencev (obrazec 2), – skrajšana predstavitev projekta (obrazec 3), – izjavo udeleženca prijavitelja o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec 4), – izjavo običajnega udeleženca o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec 5), – izjavo o konzorcijski pogodbi (obrazec 6), – osnutek pogodbe s prilogami 1 do 4, – razrez stroškov po vrstah in obdobjih – (obrazec 7) – posebna datoteka. Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani: www.mvzt.gov.si (Javne objave -> Javni razpisi). 15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri stični osebi mag. Rajku Saboju, tel. 01/478-4640, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti