Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3245. Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov, stran 9903.

Na podlagi 9. točke drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej ZRev-2) in 7. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Strokovni svet Inštituta dne 26. 9. 2011 sprejel
H I E R A R H I J O
pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov (odslej Hierarhija) ureja razmerja med Slovenskim inštitutom za revizijo (odslej Inštitut) in preizkušenimi davčniki pri izvajanju dejavnosti davčnega proučevanja in svetovanja.
2. člen
Davčno proučevanje in svetovanje je strokovno področje, povezano z revidiranjem. Inštitut ima po določbah 9. člena ZRev-2 javna pooblastila za izvajanje nalog na področju davčnega proučevanja in svetovanja.
3. člen
Davčno proučevanje in svetovanje je strokovna dejavnost preizkušenih davčnikov v davčnih zadevah. Opravljajo jo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja obdavčevanja in s Hierarhijo, kot je določena v nadaljevanju.
II. NAMEN HIERARHIJE
4. člen
Temeljni nameni za postavitev Hierarhije so:
– opredeliti pravna in strokovna pravila davčnega proučevanja in svetovanja ter njihov prednostni red pri strokovnem ravnanju preizkušenih davčnikov,
– zagotoviti storitev davčnega svetovanja na najvišji strokovni ravni,
– zagotoviti neodvisnost preizkušenih davčnikov,
– zagotoviti etično ravnanje preizkušenih davčnikov pri davčnem proučevanju in svetovanju,
– prispevati k boljšemu razumevanju vloge davčnosvetovalnih storitev v javnosti,
– prispevati k boljšemu razumevanju davčnosvetovalnih storitev v razmerju z naročniki,
– prispevati k ugotavljanju odgovornosti preizkušenega davčnika v razmerju do naročnikov davčnosvetovalnih storitev ter
– povečati družbeno vlogo davčnega proučevanja in svetovanja.
5. člen
Hierarhija določa prednostni vrstni red upoštevanja veljavnih in zavezujočih pravnih in strokovnih pravil ter pravil poklicnoetičnega vedenja preizkušenih davčnikov.
Pravila, ki so v Hierarhiji uvrščena na višjo raven, imajo prednost pred pravili, ki so v Hierarhiji uvrščena na nižjo raven.
6. člen
Pravila davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov
1. RAVEN
1.A. Veljavni pravni red s področja obdavčevanja in davčnega postopka
– veljavni predpisi Evropske unije s področja davkov oziroma drugih obveznih dajatev, ki neposredno zavezujejo Republiko Slovenijo (na primer Uredbe); na voljo so na spletni strani http:// eur-lex. europa .eu/
– veljavne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med Republiko Slovenijo in drugimi državami; na voljo so na spletni strani http:// www.durs.gov. si/si/delovna_podrocja /mednarodno _obdavcevanje/
– druge mednarodne pogodbe in sporazumi s področja obdavčevanja oziroma obveznih dajatev, ki zavezujejo Republiko Slovenijo; na voljo so na spletni strani http://zakonodaja.gov.si/
– veljavni pravni predpisi Republike Slovenije s področja:
– obdavčevanja,
– drugih obveznih dajatev in
– davčnega postopka;
na voljo so na spletni strani http://zakonodaja.gov.si/
– drugi pravno zavezujoči predpisi, povezani s predpisi o obdavčevanju oziroma davčnem postopku; na voljo so na spletni strani http:// zakonodaja.gov.si/
1.B. Pravno zavezujoči predpisi in informacije s področja davčnega proučevanja in svetovanja
– ZRev-2
2. RAVEN
2.A. Sprejete Direktive Evropske unije s področja davkov oziroma drugih obveznih dajatev, ki jih je Republika Slovenija dolžna sprejeti v nacionalni pravni red; na voljo so na spletni strani http://eur-lex.europa.eu
2.B. Sodna praksa
– Sodišča Evropskih skupnosti s področja davkov in drugih obveznih dajatev; na voljo je na spletni strani http://eur-lex.europa.eu
– sodišč Republike Slovenije s področja davkov in drugih obveznih dajatev; na voljo je na spletni strani http://www.sodisce.si
2.C. Sodna praksa sodišč Republike Slovenije s področja davkov in drugih obveznih dajatev
3. RAVEN
– Kodeks poklicne etike preizkušenega davčnika
– Kodeks davčnosvetovalnih načel
– Postopkovna pravila delovanja, proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov
– Pojasnila in stališča s področja obdavčevanja, ki jih po predlogu Sekcije preizkušenih davčnikov pri Inštitutu sprejema Strokovni svet Inštituta
– Metodološki priročniki za delo s področja davčnega proučevanja in svetovanja
4. RAVEN
– Pojasnila Davčne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za finance s področja davkov
5. RAVEN
– Strokovna literatura, ki jo v okvir Hierarhije umesti Strokovni svet Inštituta po predlogu Sekcije preizkušenih davčnikov pri Inštitutu
– Strokovni prispevki, ki jih v okvir Hierarhije umesti Strokovni svet Inštituta po predlogu Sekcije preizkušenih davčnikov pri Inštitutu
III. PRVA RAVEN PRAVIL
7. člen
Verodostojno razlago ZRev-2 in drugih veljavnih zakonov v Republiki Sloveniji s področja obdavčevanja, davčnega postopka in davčnega svetovanja sprejema organ, ki je po ustavi in zakonih v Republiki Sloveniji za to pristojen.
Temeljna pravila o načinu izvajanja davčnega svetovanja kot pridobitne dejavnosti na trgu določa Inštitut na podlagi ZRev-2.
Pri svojem delovanju morajo preizkušeni davčniki poleg stanovskih pravil o davčnem svetovanju, ki jih sprejema Inštitut, upoštevati veljavno slovensko in mednarodno davčno zakonodajo. Preizkušeni davčnik sme dajati nasvete ter izvajati storitve skladno z veljavno slovensko in mednarodno davčno zakonodajo.
Preizkušeni davčniki morajo glede tiste pridobitne in/ali nepridobitne dejavnosti oziroma organizacije, ki ji svetujejo, upoštevati vse zakonske določbe, ki so za to dejavnost ali organizacijo zavezujoče.
Preizkušeni davčnik, upoštevaje pravne predpise s prve ravni 5. člena Hierarhije deluje s potrebno strokovno skrbnostjo.
IV. DRUGA RAVEN PRAVIL
8. člen
Direktiva je pravni akt, namenjen državam članicam, njen glavni cilj je zbliževanje zakonodaj. Direktive zavezujejo države članice glede cilja, ki ga opredeljujejo, vendar pa imajo države proste roke glede metod in inštrumentov, kako bodo direktive vključile v svojo zakonodajo.
Preizkušeni davčniki si prizadevajo pri svojem delovanju spremljati in proučevati sprejete direktive Evropske unije s področja davkov oziroma drugih obveznih dajatev.
9. člen
Preizkušeni davčniki si prizadevajo pri svojem delovanju spremljati in proučevati aktualno sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in sodišč Republike Slovenije, ki se nanaša na obdavčevanje.
V. TRETJA RAVEN PRAVIL
10. člen
Veljavna kodeksa davčnosvetovalnih načel in poklicne etike davčnih svetovalcev, ki ju je sprejel Inštitut, vsebujeta temeljna pravila o strokovnem ravnanju in poklicnoetičnem vedenju davčnih svetovalcev. Določata temeljne usmeritve pri razumevanju vsebine in načina opravljanja davčnosvetovalnih poslov pa tudi temeljne etične norme poklicnoetičnega vedenja davčnih svetovalcev.
Postopkovna pravila delovanja, proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov sprejme Strokovni svet Inštituta. Vsebujejo navodila in postopke za izvajanje davčnosvetovalnih storitev (način dela, metodologijo in napotke).
Pojasnila in stališča Strokovnega sveta Inštituta s področja obdavčevanja so strokovna stališča in pojasnila, ki jih preizkušeni davčniki upoštevajo v primeru nejasnih ali nepopolnih pravil s prve in druge ravni. Pripravlja jih Odbor sekcije preizkušenih davčnikov, sprejema pa Strokovni svet Inštituta. Objavljena so na spletni strani Inštituta.
Metodološki priročniki s področja davčnega svetovanja vsebujejo splošno veljavna strokovna pravila, ki jih izdaja Inštitut ali drug izdajatelj, vendar jih sprejema Inštitut, ker morajo biti usklajena z veljavno doktrino davčnega svetovanja v Republiki Slovenji ter z veljavno nacionalno in mednarodno davčno zakonodajo.
VI. ČETRTA RAVEN PRAVIL
11. člen
Preizkušeni davčniki pri svojem delovanju spremljajo pojasnila Ministrstva za finance in Davčne uprave Republike Slovenije, jih kritično proučujejo in se, upoštevaje pravila na višji ravni, do njih pri svojem delovanju strokovno opredeljujejo.
VII. PETA RAVEN PRAVIL
12. člen
Strokovna literatura in strokovni prispevki so priznana avtorska dela zlasti na področju uvajanja novosti v davčnosvetovalno stroko, ki omogočajo lažje razumevanje davčnosvetovalnih postopkov ter razumevanje in tolmačenje določb davčne zakonodaje. Strokovna literatura poglablja ter širi znanje in raziskovalno delo preizkušenih davčnikov, a nima prednosti pred pravili z višjih ravni. Seznam strokovne literature in strokovnih prispevkov po predlogu Sekcije preizkušenih davčnikov potrdi Strokovni svet Inštituta in ga objavi na spletnih straneh Inštituta.
VIII. PREDNOSTNI RED PRAVIL
13. člen
S pravili na prvi, drugi, tretji, četrti in peti ravni je določen prednostni red pravnih in strokovnih rešitev in njihove obvezne uporabe. Če si rešitve med seboj nasprotujejo ali druga drugo izključujejo, se uporabljajo tiste, ki jih vsebujejo pravila na višji ravni. Enako se ravna pri izbiranju rešitev, ki jih vsebujejo pravila na isti ravni.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Hierarhija začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9/2011
Ljubljana, dne 26. septembra 2011
mag. Samo Javornik l.r.
Podpredsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti