Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-2/2011 Ob-4776/11 , Stran 2268
Št. 478-2/2011 Ob-4776/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je stavba Kolodvorska 11, na zemljišču parc. št. 276/2, k.o. Rečica (ID 4243533), v izmeri 248 m2 in dvorišče parc. št. 277/2, k.o. Rečica (ID 4914637), v izmeri 694 m2. Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno skupaj. Objekt Kolodvorska cesta 11, ki stoji na stavbnih zemljiščih parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica, je stanovanjski objekt v precej slabem stanju. Objekt je bil zgrajen približno pred 100 leti, ima tri etaže (K+P+N). V skladu s prostorskimi akti Občine Bled ležita nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica v območju za stanovanja – površine razpršenih gradenj, območja namenjena pretežno eno ali dvostanovanjskim stavbam. Objekt se nahaja na območju varovanja kulturne dediščine (Bled – Hiša Kolodvorska 11, Bled – Ambient Bleda) in v varovalnem pasu občinske ceste. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica, ki se prodajata izključno kot celota, znaša 250.000,00 EUR. Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za najmanj 200,00 EUR. V. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Bled, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine, šteje se da je kupnina plačana ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 19. 10. 2011 ob 15. uri, v sejni sobi v 1. nadstropju Občine Bled, C. svobode 13, Bled. VII. Višina varščine: najkasneje do dne 17. 10. 2011 do 11. ure morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica, v višini 25.000,00 EUR (10% izklicne cene) na transakcijski račun Občine Bled, št. 01203-0100007903, sklic: 28 75027-7141998-71419975 s pripisom »varščina za javno dražbo – Kolodvorska 11«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica se prodajata kot celota – izključno skupaj in po načelu videno – kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2% od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najkasneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneva objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od objave razpisa: – da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.; – da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba; – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.), – potrdilo o državljanstvu (državljani RS in držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe, – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se zapiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)). 5. Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Bled postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. 7. Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). IX. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s prodajo na elektronskem naslovu: barbara.jancic@bled.si ali na tel. 04/575-01-23. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.
Občina Bled

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti