Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 324/2011 Ob-4759/11 , Stran 2266
Št. 324/2011 Ob-4759/11
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 14-600/2007), 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne 28. 3. 2007 in sklepa Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne 12. 5. 2010, objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parcele št. 618/3, v izmeri 838 m2, k.o. 1707 Iška vas
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks 01/280-23-22, email: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: nepozidano stavbno zemljišče s parcelno številko 618/3, v izmeri 838 m2, nahajajoči v k.o. 1707 Iška vas. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 13. 9. 2011 velja za navedeno parcelo Dolgoročni plan občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Ig (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Ig (Uradni list SRS, št. 4/85, 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04). Oznaka prostorske enote parcel je VS 15/1 Iška vas, osnovna namenska raba je 2D – območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš – vaška jedra. 3. Izklicna cena znaša 70,00 EUR/m2 + 20% DDV, skupaj tako 84,00 EUR/m2, kar znese ob velikosti parcele 838 m2 neto znesek kupnine v višini 58.660,00 EUR + 20% DDV v znesku 11.732,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena za navedeno parcelo znesek kupnine v višini 70.392,00 EUR z vključenim 20% DDV. 4. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila dne 19. 10. 2011, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 15. uri. 5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 70.392,00 EUR za znesek najmanj 1.000,00 EUR. 6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu. 7. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist prodajalca. 8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine. 9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10% cene, torej znesek 7.039,20 EUR in sicer na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic 00 722100-618-3, s pripisom javna dražba za parcelo št. 618/3, k.o. 1707 Iška vas, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. 10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki: – pravočasno plačajo varščino, – predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, – predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. 11. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. 12. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in sicer dne 12. 10. 2011, ob 15. uri. 13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventuelno že vplačane varščine. 14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občine Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti