Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 410-0060/2011-3 Ob-4797/11 , Stran 2263
Št. 410-0060/2011-3 Ob-4797/11
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, remiz za malo divjad, gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja ter izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira), spravilo sena z odvozom in priprava pasišč za divjad ter postavitev in vzdrževanje greznic, solnic in umetnih dupel (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži na območju Občine Divača. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina, – ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini, – ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, – ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini. 3. Merila za dodelitev sredstev Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje. 4. Višina sredstev: višina sredstev znaša 2.161,77 EUR. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – Postopek za izbor sofinancerja, – Vzorec pogodbe, – Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev, – Obrazce: – Obrazec – Prijava na razpis, – Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev. Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Divača na naslovu: http://www.divaca.si ali pa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Divača. 7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje v roku 15 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlagatelj odda vloge po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali pa osebno v sprejemno pisarno Občine Divača. Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: – Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; – Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene. 8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku sedmih dneh od dneva zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Divača, na naslovu http://www.divaca.si ali pa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Divača. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/731-09-38 – kontaktna oseba Nataša Macarol.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti