Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011, stran 9933.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 20. septembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2011 (Uradni list RS, št. 25/11) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                            2011
------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74+78)   12.931.408,38
   TEKOČI PRIHODKI(70+71)          10.778.403,28
70  DAVČNI PRIHODKI              8.834.108,37
   700 Davki na dohodek in dobiček      8.031.872,00
   703 Davki na premoženje           495.925,00
   704 Domači davki na blago in storitve    306.311,37
71  NEDAVČNI PRIHODKI             1.944.294,91
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                1.710.086,27
   711 Takse in pristojbine           2.000,00
   712 Denarne kazni              10.250,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   5.700,00
   714 Drugi nedavčni prihodki         216.258,64
72  KAPITALSKI PRIHODKI             265.311,07
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  77.319,76
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmet. dolgor. sredstev        187.991,31
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.887.694,03
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij         1.847.694,03
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna EU      40.000,00
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     13.784.417,22
40  TEKOČI ODHODKI              3.024.375,79
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    552.642,77
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                   90.034,00
   402 Izdatki za blago in storitve     2.170.317,47
   409 Sredstva, izločena v rezerve      211.381,55
41  TEKOČI TRANSFERI             4.665.132,49
   410 Subvencije               107.661,00
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom              1.989.199,96
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                316.354,18
   413 Drugi tekoči domači transferi     2.251.917,35
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           5.667.703,24
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  5.667.703,24
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           427.205,70
   431 Investicijski tansferi prav. in
   fizič. osebam, ki niso pror. upor.     110.500,00
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom               m  316.705,70
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANKLJAJ) (I. – II.) (prih.- odh.)   – 853.008,84
   III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   (I. – 7102) (II. – 403 – 404)       – 870.835,84
   III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   (70+71) – (40+41))            3.088.895,00
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+752)     9.559,68
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV              9.559,68
   750 Prejeta vračila danih posojil       1.999,68
   752 Sredstva kupnin iz naslova
   privatizacije                 7.560,00
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (441+442)               2.268,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                    2.268,00
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                 2.268,00
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)   7.291,68
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)              0,00
50  ZADOLŽEVANJE                   0,00
   500 Domače zadolževanje              0,00
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            0,00
55  ODPLAČILA DOLGA                  0,00
   550 Odplačila dolga                0,00
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        – 845.717,16
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         0,00
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      853.008,84
------------------------------------------------------------
   XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
   31. 12. 2010                845.717,16
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena se pika v 11. točki nadomesti z vejico.
(2) V prvem odstavku 8. člena se doda 12. točka, ki se glasi:
»12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti