Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3246. Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo), stran 9905.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 8. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa priznanja in nagrade Občine Kobarid in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja in nagrade Občine Kobarid so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenje v njej ter podobo krajev, hkrati pa so vzpodbuda za ustvarjalnost dela in življenja v občini tudi vnaprej.
3. člen
Priznanja in nagrade se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
4. člen
Naziv častni občan in plaketo občine se lahko posamezniku, podjetju, zavodu, društvu, skupini, združenju in drugim podeli enkrat. Priznanje in denarno nagrado za različna dejanja pa se lahko podeli večkrat.
II. PRIZNANJA IN NAGRADE
5. člen
Priznanja in nagrade občine so:
a) naziv častni občan,
b) plaketa občine,
c) priznanje občine,
d) denarne nagrade občine za razpisano tematsko področje.
6. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Kobarid odloča Občinski svet Občine Kobarid na predlog Komisije za priznanja in nagrade (v nadaljevanju: komisija).
a) Naziv častni občan
7. člen
Naziv častnega občana se lahko podeli osebi, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma osebi, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občine in kraja.
8. člen
Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva častnega občana Občine Kobarid.
9. člen
Naslov častnega občana se lahko odvzame:
– če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje;
– če se ugotovi okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naslova častnega občana, bi pa odločilno vplivalo na podelitev, če bi bila takrat znana.
Pobudo občinskemu svetu za odvzem naslova častnega občana lahko dajo: organi občinskega sveta, politične stranke, podjetja, društva, krajevne skupnosti, občani ter druge organizacije in skupnosti.
O odvzemu naslova častnega občana odloča občinski svet na predlog komisije.
b) Plaketa občine
10. člen
Plaketo občine se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za življenjsko delo, oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine in kraja.
11. člen
Plaketo občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s plaketo v obliki grba občine in posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
c) Priznanje občine
12. člen
Priznanje občine se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Priznanje se podeljuje tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
13. člen
Priznanja občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o priznanju.
Število priznanj predlaga Komisija za nagrade in priznanja, odločitev o številu priznanj pa sprejme občinski svet.
d) Denarna nagrada za razpisano tematsko področje
14. člen
Denarna nagrada se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za najboljše dosežke na razpisanem tematskem področju, ki ga vsako leto določi občinski svet.
Število in višino denarnih nagrad predlaga komisija, odločitev o številu in višini pa sprejme občinski svet.
15. člen
Denarno nagrado se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrad ter denarni znesek, ki se določi v proračunu na predlog komisije.
III. ŠTEVILO PRIZNANJ IN NAGRAD
16. člen
Vsako leto se podeli največ:
– eno plaketo občine,
– do tri priznanja občine,
– do tri denarne nagrade za razpisano tematsko področje.
17. člen
Predlagatelj za podelitev priznanj in nagrad občine so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
18. člen
Predlog za podelitev priznanj in nagrad mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora svoj predlog podpisati z imenom in priimkom.
IV. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ IN NAGRAD
19. člen
Priznanja in nagrade občine se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis objavi komisija najkasneje do 15. julija za tekoče leto. Z razpisom se objavi:
– kdo podeljuje priznanja in nagrade,
– komu se lahko podeli priznanja in nagrade,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog, ter
– rok za predložitev predloga.
20. člen
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanja in nagrade, odloča komisija na seji.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD
21. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj in nagrad opravlja urad župana.
22. člen
Priznanja in nagrade se vpisujejo v evidenco, ki vsebuje zaporedno številko, priimek in ime, osebne podatke prejemnika in datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje podeljeno.
23. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in je na vpogled v uradu župana.
Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 57/98) vsebuje naslednji končni določbi:
VI. KONČNI DOLOČBI
24. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/75).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 53/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/11
Kobarid, dne 20. septembra 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti