Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 6130-865/2011 Ob-4818/11 , Stran 2255
Št. 6130-865/2011 Ob-4818/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012 (oznaka: JR8-ZP-2012)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področje javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino; – izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Javni razpis obsega izdaje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in/ali digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. 3. Cilji javnega razpisa JAK podpira izdaje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih publikacij, ki so: – aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja; – pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije; – pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru; – pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj. 4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 1.175.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 – Odl. US: U-I-1/11-15). 5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Višina sofinanciranja se določi po metodologiji navedeni v točki 8. javnega razpisa. Pri izdajanju publikacije JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja, ne financira pa avtorskega dela. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja publikacij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARSS), založbe ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). Prijavitelj je dolžan k prijavni vlogi priložiti dokazilo o svojem statusu. 6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – publikacija izhaja že najmanj eno leto pred razpisom; – publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju); – publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom); – publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisana v razvid medijev; – izbrani prijavitelj je dolžan predložiti agenciji ob podpisu pogodbe pisno izjavo, da ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do agencije za leto 2011; – posamezni avtorji znanstvenih člankov niso dolžni dajati finančnih prispevkov za njihovo objavo; – v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo biti ti članki opremljeni najmanj s povzetki v slovenskem jeziku; – prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo biti vedno dostopne; – publikacija ima tekoče katalogizirane vse prispevke v sistemu COBISS; – prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev; – prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno prijavno vlogo za posamezno znanstveno periodično publikacijo; – da prijavitelj za isti namen in z istim projektom oziroma revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih razpisov Javne agencije za knjigo RS. 7. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja: Pristojna strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij znanosti (v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda in oceni izpolnjevanje razpisnih kriterijev pri vsaki prijavni vlogi. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno publikacijo, od obsega in zahtevnosti publikacije, od števila evalviranih vlog, ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Javni razpis glede na doseženo število točk omogoča prijaviteljem uvrstitev v triletno in v enoletno sofinanciranje. Najvišje možno število točk je 100 in zagotavlja uvrstitev v triletno sofinanciranje. Za uvrstitev v sofinanciranje mora prijavitelj pri ocenjevanju doseči minimalno 60 točk. Strokovna komisija bo pri ugotavljanju vključenosti v mednarodne baze podatkov upoštevala periodične publikacije, ki so vanje uvrščene po sistemu IZUM. Pri tem bo periodične publikacije, ki so vključene v sisteme baz: SCI – EXPANDED, SSCI in A&HCI, ERIH ocenila z 20 točkami. Periodične publikacije, ki so vključene v druge mednarodne baze po sistemu IZUM bo ocenila s 15 točkami. Ostale periodične publikacije bodo ocenjene z 0 točkami. (Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf. Periodične publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf). Strokovna komisija pri točkovanju določi štiri kategorije: I., II., III. in IV. kategorijo. Publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, se ne sofinancirajo. V program triletnega sofinanciranja se uvrstijo vloge, ki so uvrščene v mednarodne baze podatkov SCI – EXPANDED, SSCI, A&HCI, ERIH, ter vloge, ki so bile uvrščene v I. kategorijo. Razredi kategorij: 1. kategorija med 87–100 točkami; 2. kategorija med 74–86 točkami; 3. kategorija med 60–73 točkami. Delež sredstev glede na izračunano subvencijo: – I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; – II. kategoriji pripada 75% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; – III. kategoriji pripada preostali del do 50% deleža sredstev glede, na izračunano subvencijo; – IV. kategorija se ne sofinancira. Odstotni delež se določi za vsako leto posebej in je odvisen od višine sredstev za ta program. a) Publikacija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno po posameznih vedah publikacijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po en recenzent za posamezno znanstveno področje (v nadaljevanju: recenzenta). b) Ko posamezno publikacijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red, glede na doseženo število točk. c) Na seji strokovna komisija odloča o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev publikacije v sofinanciranje, oziroma z nadomestno oceno odloča o vključitvi publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani tehtni razlogi. d) Pooblaščena oseba agencije izračuna na podlagi razdelitve publikacij po kategorijah in na podlagi sprejetih normativov za izračun subvencije višino sredstev za posamezno publikacijo. Normativi za izračun subvencije Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje publikacij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi: – Število avtorskih pol na zvezek (za III. kategorijo le do največ 20 avtorskih pol, JAK upošteva največ 200 avtorskih pol na letnik) (D1). – Naklada (do 1000 izvodov na zvezek, v primeru digitalne izdaje se upošteva naklada 150 izvodov) (D2). – Število rednih zvezkov na letnik (za III. kategorijo le do največ 4 zvezke, JAK upošteva dvoje številke kot en zvezek) (D3). – Priznani stroški na eno avtorsko polo (D4) (stroški tiska, stroški priprave za tisk, lektoriranje, stroški odpošiljanja). – Priznani faktor 1.02 za usklajevanje z inflacijo (D5). Velja za vloge, ki so uvrščene v program triletnega sofinanciranja. – Pri izračunu subvencije JAK priznava stroške prevodov povzetkov v tuj jezik glede na izvirno besedilo, oziroma prevod celotnega zvezka v tuj jezik glede na izvirno besedilo. Do dodatnih sredstev so upravičeni prijavitelji, ki imajo vsaj 10% celotnega besedila zvezka prevedenega v tuj jezik glede na izvirno besedilo. Upravičenost do dodatnih sredstev določata recenzenta na podlagi prijavne vloge in preteklega letnika publikacije. JAK v tem primeru prizna prijavitelju dodatnih 20€ stroškov na avtorsko polo na zvezek. (D6) Strokovna komisija določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovna komisija lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega tiska, in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej. Subvencija se izračuna na naslednji način: DPPZ = (D1 * D2* D3 * D4 /10) *D5. Subvencija za prevode se izračuna na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! JAK upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo spreminjala. Če je izračun subvencije bistveno manjši kot subvencija v preteklem proračunskem letu, se upošteva 70% lanskih sredstev. Če je izračun subvencije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva. 9. Razpisni rok in način oddaje vlog Javni razpis se prične dne 30. 9. 2011 in se zaključi dne 2. 11. 2011. Prijava na javni razpis mora vsebovati prijavni obrazec in samostojne priloge: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: JR8–ZP–2012 Prijavna vloga na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij 2012; – prijavna vloga mora vsebovati poimenski seznam recenzentov; – izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de minimis«); – en izvod celotnega letnika znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana (samostojna priloga); – prijavitelj je dolžan vlogi priložiti izpisek iz sistema COBISS za obdobje 2007–2010. V primeru, da je od prvega izida periodične publikacije minilo manj kot štiri leta je prijavitelj dolžan priložiti izpisek za vsa navedena leta izhajanja (spletna povezava http://splet02.izum.si/cobiss/BibSerial.jsp?init=t); – prijavitelj je dolžan priložiti dokazilo o svoji vključenosti v mednarodne baze podatkov po sistemu IZUM. V primeru, da ne bo predložil dokazila, bo pod kategorijo: »Vključenost v mednarodne baze podatkov«, ocenjen z nič točkami. (Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf. Ostale znanstvene periodične publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij kot sledi (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf). Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami: 1. v enem izvodu v digitalni obliki na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si in 2. v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s Sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR8-ZP-2012. Vloga mora biti poslana na naslov: – JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do dne 2. 11. 2011 oziroma najkasneje tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijavna vloga na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij 2012 z oznako JR8-ZP-2012. Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si. Digitalna prijava naj bo poslana v Wordovem dokumentu in shranjena pod imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije. Prav tako naj bo ime (zadeva/subject) elektronskega sporočila opremljeno z imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije. 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni razpis JR8–ZP–2012, bo odpirala odpiralna komisija JAK. JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posamezne domače znanstvene periodične publikacije. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in izjavami o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, www.jakrs.si, kjer so tudi drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. 12. Dodatne informacije in pojasnila Vse dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali po tel. 01/369-58-23, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi, v 3. nadstropju, dne 7. 11. 2011. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti