Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-19/2011 Ob-4827/11 , Stran 2274
Št. 478-19/2011 Ob-4827/11
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11, 62/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV SI48768111. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja 2.1. Nepremičnine v k.o. 1481 – Smolenja vas: Predmet prodaje je: 2.1.1. Del nepremičnine, parc. št. 2160/32, k.o. 1481 – Smolenja vas (ID 5838492), v predvideni izmeri 11477 m2. Nepremičnina parc. št. 2160/32, k.o. 1481 – Smolenja vas je v postopku geodetske odmere, zato ker je del nepremičnine parc. št. 2160/32, k.o. 1481 – Smolenja vas, v izmeri 359 m2, namenjen površinam cest (PC) in ni predmet prodaje. Na podlagi geodetske izmere je predmet prodaje del nepremičnine v predvideni izmeri 11477 m². Morebitna razlika v površini navedeni v prejšnjem odstavku, bo predmet aneksa k osnovni pogodbi. Del nepremičnine, ki je predmet prodaje, na podlagi geodetske izmere, znaša 11477 m2. Izklicna cena za m2 zemljišča znaša 50,44 EUR, oziroma 578.899,88 EUR, za 11477 m2, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč, oznaka EUP: NM/18-a: Poslovno-industrijska cona Cikava, podrobnejša namenska raba: delno CD – območje centralnih dejavnosti, delno PC – površine cest. Del nepremičnine parc. št. 2160/32, k.o. Smolenja vas, ki je predmet prodaje, je obremenjen z izpustom meteornih voda iz obrtne cone Cikava. Kupec se bo s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za izgradnjo meteornega kanala kanalizacije, v korist Mestne občine Novo mesto, in sicer v skladu z navodili in pod pogoji upravljalca gospodarske javne infrastrukture Komunale Novo mesto d.o.o. Kupec se bo hkrati s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za zgoraj navedeni kanal meteorne kanalizacije, dostop do zgrajenega komunalnega voda – kanalizacije za potrebe njegovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist Mestne občine Novo mesto. 2.1.2. Nepremičnina parc. št. 2160/29, k.o. 1481 – Smolenja vas (ID 4351879), v izmeri 1086 m2. Izklicna cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč, oznaka EUP: NM/18-a: Poslovno-industrijska cona Cikava, podrobnejša namenska raba: delno CD – območje centralnih dejavnosti. Del nepremičnine parc. št. 2160/29, k.o. Smolenja vas, ki je predmet prodaje, je obremenjen z fekalno kanalizacijo. Kupec se bo s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za zgrajeni kanal fekalne kanalizacije, dostop do zgrajenega komunalnega voda – kanalizacije za potrebe njegovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist Mestne občine Novo mesto. 2.1.3. Nepremičnina parc. št. 2160/30, k.o. 1481 – Smolenja vas (ID 993299), v izmeri 854 m2. Izklicna cena znaša 51.240,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč oznaka EUP: NM/18-a: Poslovno-industrijska cona Cikava, podrobnejša namenska raba: delno CD – območje centralnih dejavnosti. Nepremičnina parc. št. 2160/30, k.o. Smolenja vas je na delu obremenjena z elektroenergetskim omrežjem. Zemljiška parcela 2160/30, k.o. Smolenja vas, je oddana v najem. Del nepremičnine parc. št. 2160/30, k.o. Smolenja vas, ki je predmet prodaje, je obremenjen z fekalno kanalizacijo. Kupec se bo s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za zgrajeni kanal fekalne kanalizacije, dostop do zgrajenega komunalnega voda – kanalizacije za potrebe njegovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist Mestne občine Novo mesto. 2.1.4. Nepremičnina parc. št. 2160/31, k.o. 1481 – Smolenja vas (ID 321568), v izmeri 1114 m2. Izklicna cena znaša 66.840,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč oznaka EUP: NM/18-a: Poslovno-industrijska cona Cikava, podrobnejša namenska raba: delno CD – območje centralnih dejavnosti. Del nepremičnine parc. št. 2160/31, k.o. Smolenja vas, ki je predmet prodaje, je obremenjen z fekalno kanalizacijo. Kupec se bo s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti za zgrajeni kanal fekalne kanalizacije, dostop do zgrajenega komunalnega voda – kanalizacije za potrebe njegovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist Mestne občine Novo mesto. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Kupec mora plačati celotno kupnino v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izstavilo zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku, na podlagi izstavljenega računa. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi, v II. nadstropju, dne 17. 10. 2011, in sicer: – za parc. št. 2160/32, k.o. 1481 – Smolenja vas, ob 8. uri; – za parc. št. 2160/29, k.o. 1481 – Smolenja vas, ob 8.15; – za parc. št. 2160/30, k.o. 1481 – Smolenja vas, ob 8.30; – za parc. št. 2160/31, k.o. 1481 – Smolenja vas, ob 8.45. Dražitelji se bodo morali pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklicom: 00 478-19-2011, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Smolenja vas. Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah, in informacije za ogled zemljišča – lokacije, skico o parcelaciji nepremičnine parc. št. 2160/32, k.o. 1481 – Smolenja vas, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-93, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik in tel. 07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera Ocvirk. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US, 100/09). Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto: http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti