Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3253. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9917.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-22/2011
Koper, dne 23. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. septembra 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 1637 k.o. Koper in nepremičnini s parc. št. 1/24 k.o. Tinjan se odvzame status javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-22/2011
Koper, dne 22. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-22/2011
Capodistria, 23 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09 e 51/10), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/0, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – rettifica, 92/05, 93/05, 111/05 – Sentenza della CC, 120/06 – Sentenza della CC, 126/07, 57/09 – Delibera della CC, 108/09, 61/10, 62/10 – rettifica, 20/11 – Sentenza della CC, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 settembre 2011, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile insistente sulla particella n. 1637, c.c. di Capodistria e il bene immobile insistente sulla particella n. 1/24, c.c. di Tinjan.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-22/2011
Capodistria, 22 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti