Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 110225 Ob-4793/11 , Stran 2273
Št. 110225 Ob-4793/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Trzin razpisuje
javno dražbo
za oddajo v najem poslovnega prostora
Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin. Predmet javne dražbe: oddaja v najem poslovni prostor na Mengeški 9, Trzin za dobo 5 let in sicer: Poslovni prostor, vpisan v k.o. Trzin, parc. št. 103/4, št. stavbe: 1080 (po podatkih GURS), v izmeri 146,06 m2. Izklicna cena najemnine in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena mesečne najemnine za poslovni prostor znaša 8,10 EUR/m2 (DDV ni vključen). Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 0,25 EUR/m2. Rok sklenitve pogodbe in vseljivost v poslovni prostor: pogodba mora biti sklenjena najkasneje do 31. 10. 2011. Poslovni prostor je vseljiv z 1. 11. 2011. Način in rok plačila: Občina Trzin bo za poslovni prostor izstavljala mesečne račune do 15. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan najemnino poravnati v roku petnajstih dni od izdaje računa na račun, št. 01386-0100001846. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške, ki so določeni v pogodbi. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Višina varščine: pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji do 18. 10. 2011 do 13. ure položiti varščino, v višini 1.183,00 EUR + DDV na račun št.: 01386-0100001846, s pripisom »za dražbo- Mengeška 9«. Vplačana varščina bo neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi brez obresti, izbranemu ponudniku pa se šteje v plačilo izhodiščne najemnine. Ogled poslovnih prostorov: ogled obeh poslovnih prostorov je možen dne 12. 10. 2011 od 9.30 do 12. ure po predhodnem dogovoru z Igorjem Kraljem, tel: 01/564-45-44. Pogoji za pristop k javni dražbi: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na vložišče Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »Za dražbo - Mengeška 9« najkasneje do 17. 10. 2011 do 13. ure. Poleg prijave mora posamezni dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: potrdilo o plačani varščini, potrdilo o plačanih davkih, potrdilo, da ima dražitelj pozitiven rezultat poslovanja za preteklo leto, registracijo za poslovno dejavnost, za katero se oddaja poslovni prostori, pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik. Občina Trzin bo sklenila pogodbo z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo najemnino. Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala v sredo, 19. 10. 2011 ob 10. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta Občine Trzin na Mengeški cesti 22 v Trzinu. Ustavitev postopka: komisija za oddajo poslovnih prostorov v najem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve najemne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije. Dodatna pojasnila: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani najemniki dobijo na vložišču in spletni strani Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si] od 29. 9. 2011. Dokumentacija je brezplačna. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije pri Bojani Lenaršič, po tel. 01/564-45-44 ali 041/960-392.
Občina Trzin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti